Premie en pensioenberekeningen

[cms: qa-q1]
Waar wilt u meer over weten?
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1q2]
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1a3]
[cms: qa-q1a4]
[cms: qa-q1a5]
[cms: qa-q1q1]
Over welk onderwerp wilt u uitleg?
[cms: qa-q1q1a0]
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a3]
[cms: qa-q1q1a4]
[cms: qa-q1q1a5]
[cms: qa-q1q1a0]
[par. Hoofdstuk 7.1]

Pensioenopbouw ouderdomspensioen

In MijnABP ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd.

[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 7.1.1]

Uw pensioengevend inkomen

Uw pensioengevend inkomen is alles wat uw werkgever u in salaris en toelagen in geld betaalt.

De volgende vergoedingen horen niet bij het pensioengevend inkomen: 

 1. Vergoedingen die het karakter hebben van onkostenvergoedingen. 
 2. Betalingen in verband met een jubileum. 
 3. Inkomsten die we volgens de Wet op de loonbelasting niet mogen meetellen voor het pensioen. 
 4. Het bedrag dat uw werkgever betaalt aan de levensloopregeling zoals werkgevers en werknemers hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord van 5 juli 2005. Dit geldt alleen voor het bedrag tot en met de 0,8%. Deze telt dus niet mee voor uw pensioen. 
 5. Vergoeding voor variabel overwerk. 

Let op!  

 • Bij de punten 4 en 5 kan het zijn dat in uw arbeidsrelatie is vastgelegd dat deze onderdelen wel meetellen. 
 • Hieronder staan de delen van uw salaris die wel meetellen bij de opbouw van uw pensioen: 
 1. Uw winstuitkering of bonus. Het kan zijn dat in uw arbeidsrelatie is vastgelegd dat uitzonderlijk hoge bonussen niet of gedeeltelijk meetellen. Ook de bonus die uw werkgever in 2020 en/of 2021 aan u betaalt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 telt niet mee bij de opbouw van uw pensioen.
 2. Het bedrag dat uw werkgever betaalt aan de levensloopregeling zoals werkgevers en werknemers hebben afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord van 5 juli 2005. Alleen het bedrag boven de 0,8% telt mee voor uw pensioen. In uw arbeidsovereenkomst met uw werkgever kunnen over levensloop afwijkende afspraken zijn gemaakt. Dan gelden die.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 7.1.2]

De franchise (het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt)

Bij de pensioenopbouw houden we er rekening mee dat iedereen een AOW-uitkering gaat ontvangen. Een deel van uw inkomen nemen we daarom niet mee bij de berekening van uw pensioen. Dit gedeelte heet de franchise, dit is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De franchise hoeft niet gelijk te zijn aan de hoogte van de AOW-uitkering. De franchise trekken we van uw pensioengevend inkomen (zie Uw pensioengevend inkomen) af.

[cms: qa-q1q1a3]
[par. Hoofdstuk 7.1.3]

Het opbouwpercentage (het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt)

Hoogte van het opbouwpercentage

Uw opbouwpercentage is afhankelijk van de hoogte van uw pensioengevend inkomen.

Pensioengevend inkomen
Opbouwpercentage
Tot en met € 44.177,59  1,701%
Hoger dan € 44.177,59  1,875%


Was u in dienst voor 1 januari 2016? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
A2 Pensioenopbouw van 1996 tot 1 januari 2004 en van 1 januari 2004 tot 1 januari 2018
A3 Regeling voorwaardelijk pensioen
A4 Sectorale regelingen Politie

[cms: qa-q1q1a4]
[par. Hoofdstuk 7.1.4]

De meetelwaarde

[cms: qa-q1q1a5]
[par. Hoofdstuk 7.1.5]

Uw deeltijdpercentage

Werkt u in deeltijd? Dan houden we rekening met uw deeltijdpercentage. In het rekenvoorbeeld hieronder staat hoe we dat doen. test

Rekenvoorbeeld  

 • Een volledige werkweek bij uw ABP-werkgever is 40 uur.  
 • Uw deeltijdpercentage is 60%, u werkt 24 uur.
 • Uw pensioengevend inkomen is € 30.000.  
 • Uw pensioengevend inkomen bij een volledige werkweek is: € 30.000 / 60% = € 50.000.  
 • Uw franchise bij een volledige werkweek is € 14.850.  
 • Uw pensioengrondslag bij een volledige werkweek is: € 50.000 - € 14.850 = € 35.150.  
 • U bouwt pensioen op over € 35.150 x 60% = € 21.090.

Werkt u in deeltijd en zou u met uw voltijdpercentage boven het fiscaal maximum komen?

Rekenvoorbeeld

 • Een volledige werkweek bij uw ABP-werkgever is 40 uur. 
 • Uw deeltijdpercentage is 60%, u werkt 24 uur. 
 • Uw pensioengevend inkomen is € 80.000. 
 • Uw franchise bij een volledige werkweek is € 14.850. 
 • Uw pensioengevend inkomen bij een volledige werkweek is: € 80.000 / 60% = € 133.333,33. 
 • Het fiscaal maximum is € 114.866.
 • Uw pensioengrondslag is € 114.866 - € 14.850 = € 100.016. 
 • U bouwt pensioen op over € 100.016 x 60% = € 60.009,60.

[cms: qa-q1q2]
Over welk soort pensioen wilt u uitleg?
[cms: qa-q1q2a1]
[cms: qa-q1q2a2]
[cms: qa-q1q2a1]
[par. Hoofdstuk 7.2]

Partnerpensioen

[cms: qa-q1q2a2]
[par. Hoofdstuk 7.2]

Wezenpensioen

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen die jonger zijn dan 25 jaar?

U bouwt pensioen op of u bent met pensioen 
 • Overlijdt u en is er een verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder 14% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot uw AOW-leeftijd
 • Overlijdt u en is er geen verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot  uw AOW-leeftijd. 
 • Heeft uw kind later geen verzorger meer? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot uw AOW-leeftijd. 
U bouwt geen pensioen meer bij ons op 
 • Overlijdt u en is er een verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen 14% van het pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.
 • Overlijdt u en is er geen verzorger? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van uw pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.
 • Heeft uw kind later geen verzorger meer? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van uw pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.

Als u hebt gekozen voor eerst hoger of lager pensioen of pensioen hebt geruild, dan rekenen we met het ouderdomspensioen voor deze keuze.

Let op! We betalen in totaal maximaal 70% van uw ouderdomspensioen aan wezenpensioen voor uw kinderen. Heeft u meer dan 5 kinderen? Dan krijgen al uw kinderen een gelijk deel van deze 70%. Is er geen partner of verzorger? Dan geldt dit al vanaf 3 kinderen.


Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen? 
In een aantal situaties berekenen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen: 

 • Als uw kinderen geen verzorger meer hebben. 
 • Als het wezenpensioen van een kind stopt om de volgende redenen: 
  • een kind wordt 25; 
  • een kind overlijdt. 

De nieuwe situatie gaat dan de volgende maand in.

Let op! Ontvangt u een wezenpensioen? Dan moet u zelf aan ABP doorgeven dat u geen verzorger meer heeft.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels .


Pensioengevend inkomen partner- en wezenpensioen

Voor het partner- en wezenpensioen nemen we uw pensioengevend inkomen van het jaar voor uw overlijden. We gebruiken de franchise, het opbouwpercentage en deeltijdpercentage van het jaar waarin u overlijdt.
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 7.3]

Berekening arbeidsongeschiktheidspensioen

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 7.4]

Maximale bedragen voor uw pensioen

Is er een maximum pensioengevend inkomen voor de premieberekening en uw pensioenopbouw?

Voor het pensioengevend inkomen geldt per 1 januari 2022 als fiscaal maximum: € 114.866. Heeft u een pensioengevend inkomen boven € 114.866? Dan kunt u in onze regeling nettopensioen (zie Regelingen waar u voor kunt kiezen) boven het deel van € 114.866 vrijwillig pensioen opbouwen. Het fiscaal maximum wordt ieder jaar door de wetgever vastgesteld. 

Let op! Werkt u in deeltijd? Dan geldt er een lager fiscaal maximum. Dit is dan het deeltijdpercentage maal € 114.866.

Let op! Er is geen maximum pensioengevend inkomen voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

[cms: qa-q1a3]
[par. Hoofdstuk 7.5]

Hoogte pensioenpremie

[cms: qa-q1a4]
[par. Hoofdstuk 7.6]

Verhogen van uw pensioen (indexeren)

Wij hebben de ambitie om ieder jaar uw pensioen volledig te verhogen met de Consumentenprijsindex. We noemen dit indexeren. We streven er ook naar, om eventueel in het verleden gemiste indexatie te na-indexeren of een eventuele verlaging van pensioenen te beëindigen. Voorwaarde is dat de financiële situatie van ABP voldoende is. 

Bij het verhogen van uw pensioen gelden de volgende uitgangspunten: 

 • Voorwaarde is steeds dat als volgens het bestuur de financiële situatie dat toestaat, wij ieder jaar uw pensioen volledig verhogen met de Consumentenprijsindex. Dit gaat dan niet met terugwerkende kracht. 
 • Om te zien of de financiële situatie het toestaat kijken we naar de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) per 31 oktober van het voorafgaande jaar. Deze moet minimaal 110% zijn. 
 • De indexatie is voorwaardelijk. Deelnemers hebben ook door verhogingen in het verleden niet automatisch recht op een verhoging in de toekomst. 
 • De verhoging geldt voor pensioen dat u heeft opgebouwd, voor voorwaardelijk pensioen en voor pensioen dat al is ingegaan. 
 • We financieren de indexatie uit de premies en uit het beleggingsrendement. We vormen geen bestemmingsreserve om te kunnen indexeren.
 • In 2022 kan het bestuur uw pensioen ook verhogen op grond van de extra indexatiemogelijkheid die (lagere) wetgeving biedt. Dit is een aanvulling op de hierboven genoemde regels.

In de ABTN leest u meer over de regels voor indexering. 

Premiehoogte en indexeren
We houden er bij de vaststelling van de hoogte van de premie rekening mee dat we willen indexeren. In de ABTN beschrijven we hoe we de hoogte van de premie bepalen. 

Consumentenprijsindex
We gebruiken de consumentenprijsindex, alle huishoudens, niet afgeleid, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (in de maand september, tot twee cijfers achter de komma). We nemen de index van het voorafgaande jaar en kijken dan naar de stijging of daling van deze index in de periode van 1 september van het voorafgaande jaar tot 1 september van het lopende jaar.

Let op! Ontvangt u invaliditeitspensioen? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
L1 Recht op invaliditeitspensioen vóór 2007
I4 Indexatie: heeft u vóór 1 januari 2016 pensioen opgebouwd? Of kreeg u vóór 1 januari 2016 een pensioen van ABP?

[cms: qa-q1a5]
[par. Hoofdstuk 7.7]

Verlagen van uw pensioen

Het bestuur kan uw pensioen verlagen. De voorwaarden hiervoor zijn beschreven in de ABTN. We berekenen de verlagingen zowel over het pensioen dat u al heeft opgebouwd als het pensioen dat al is ingegaan. Als we uw pensioen moeten verlagen gaan we dat niet compenseren door andere uitkeringen te verhogen. 

Als we moeten verlagen zal het bestuur u hierover schriftelijk informeren.