Herplaatsingstoelage

De herplaatsingstoelage is een aanvulling op uw WAO-uitkering en uw invaliditeitspensioen als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en uw resterende verdiencapaciteit volledig heeft benut. De herplaatsingstoelage vult aan tot 80% van uw oude inkomen.

Let op: is uw recht op een WAO-uitkering ontstaan vóór 1 januari 2004 en uw recht op de herplaatsingstoelage vóór 1 januari 2009?
Dan gaan we voor de hoogte van de herplaatsingstoelage uit van 100% van het inkomen dat als grondslag dient voor uw invaliditeitspensioen. Verder wordt de hoogte vastgesteld zoals hieronder opgenomen.

Dan gaan we voor de hoogte van de herplaatsingstoelage uit van 100% van het inkomen dat als grondslag dient voor uw invaliditeitspensioen. Verder wordt de hoogte vastgesteld zoals hieronder opgenomen.

Uw herplaatsingstoelage wordt als volgt vastgesteld:

  • We nemen 80% of 100% van het inkomen dat als grondslag dient voor uw invaliditeitspensioen. Dit is uw pensioengevend inkomen in het jaar voor het jaar waarin u recht kreeg op een WAO-uitkering. Dit inkomen wordt geïndexeerd volgens hoofdstuk 7.6. Of we van 80% of 100% uitgaan, hangt af van wanneer uw recht op uw WAO-uitkering en uw herplaatsingstoelage is ontstaan.
  • Hiervan trekken we af: uw nieuwe inkomen, uw WAO-uitkering en uw invaliditeitspensioen.
  • Het verschil is uw herplaatsingstoelage.

De herplaatsingstoelage stopt:

  • Op de dag waarop u de AOW-leeftijd bereikt; of
  • Op de laatste dag van de maand waarin u komt te overlijden.

Uw herplaatsingstoelage is berekend op basis van artikel 9.2 van het pensioenreglement dat op 31 december 2005 van toepassing was. Dit is het bedrag dat op 30 juni 2007 is vastgesteld. Het gaat hierbij om het bedrag voordat dit is verhoogd of verlaagd door eventuele sancties, kortingen of aanvullingen.

Uw herplaatsingstoelage is berekend zoals hierboven beschreven op het moment dat u daar recht op kreeg. Bij de berekening gebruiken wij het dagloon dat toen gold. Het bedrag van de herplaatsingstoelage is het bedrag voordat dit is verhoogd of verlaagd door eventuele sancties, kortingen of aanvullingen.

Dan kan dit gevolgen hebben voor uw herplaatsingstoelage. Dat is het geval als u op of na 1 juli 2007 meer of minder arbeidsongeschikt bent geworden. Of vanwege een verandering van uw inkomen uit uw nieuwe arbeidsrelatie. Uw herplaatsingstoelage wordt dan opnieuw vastgesteld.