• Contact

U neemt deel aan de pensioenregeling van ABP

U bouwt pensioen bij ons op. In dit onderdeel kunt u vinden waar u als deelnemer recht op heeft.

Download het pensioenreglement

question-step-38365d378a
Over welke situatie heeft u een vraag?
final-step-832d82b05b

Start van uw pensioenopbouw

Heeft u een nieuwe baan en gaat u werken bij een ABP-werkgever? Dan gaat u pensioen bij ons opbouwen; zie Pensioenopbouw ouderdomspensioen. Uw werkgever meldt u aan bij ABP, u hoeft zelf niets te doen. U krijgt daarover van ons een brief.

Werkte u hiervoor bij een andere werkgever? En heeft u daar pensioen opgebouwd? Dan kunt u ervoor kiezen de waarde van dat pensioen mee te nemen naar ABP. U leest hier meer over bij Waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht regelen in MijnABP.

Ontvangt u uw AOW-uitkering en gaat u daarna werken bij een ABP-werkgever? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons opbouwen. Daarmee kunt u uw pensioen verhogen. Zolang u blijft werken kunt u dit doen, maar uiterlijk tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd. U moet ons hierover binnen een 9 maanden een brief sturen nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U betaalt de pensioenpremie helemaal zelf. 

Blijft u doorwerken bij een ABP-werkgever terwijl u uw AOW-uitkering krijgt? En wordt uw contract ongewijzigd voortgezet? Dan loopt uw opbouw gewoon door (zie Ik wil eerder, later of gedeeltelijk met pensioen).

Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent bouwt u misschien premievrij pensioen op. Dit doet dan uw vorige pensioenuitvoerder. Uw vorige pensioenuitvoerder bepaalt of u dan premievrij pensioen blijft opbouwen.

 

 

question-step-4735cd6fd6
U heeft een partner. Wat wilt u weten?
final-step-f1f16c30e8

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Heeft u een partner? Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? 

 • Woont u in Nederland? Dan krijgt uw partner automatisch partnerpensioen. U hoeft dan niets te doen. 
 • Woont u in het buitenland? Dan krijgen wij niet automatisch door dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat kan via MijnABP.

 

Woont u samen, maar u bent niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan uw partner ook partnerpensioen krijgen. Daarvoor gelden de voorwaarden die hieronder staan: 

 • U en uw partner hebben een notarieel gesloten samenlevingscontract. In dat samenlevingscontract moet staan dat u over en weer bijdraagt aan de kosten van levensonderhoud. 
 • U en uw partner staan op hetzelfde adres in de basisregistratie personen ingeschreven. 
 • Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind. 
 • U of uw partner zijn niet ook getrouwd met iemand anders en hebben ook geen geregistreerd partnerschap of een partnerschap in onze regeling met iemand anders. 
 • U moet zelf aan ons doorgeven dat u en uw partner op hetzelfde adres in de basisregistratie personen staan ingeschreven. Dat kan via MijnABP. Op het moment dat u dit aan ons doorgeeft, moeten u en uw partner ouder zijn dan 18 en u mag nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt.
final-step-9b59484205

Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?

Uw partnerschap eindigt voor ons op de dag: 

 • dat u niet meer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een scheiding en het einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente;
 • dat wij van u of uw (ex-)partner schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer staat ingeschreven op hetzelfde adres in de basisregistratie personen met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u met hem of haar samenwoont;
 • dat uw partner overlijdt; 
 • dat u of uw partner trouwt of een geregistreerd partnerschap krijgt met iemand anders; 
 • dat u of uw partner bij iemand anders als partner met een samenlevingscontract bij ons geregistreerd staat; 
 • dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van 6 weken om schriftelijk te bevestigen dat u aan de voorwaarden voldoet. Reageert u niet binnen 6 weken? Dan herhalen wij dit verzoek. Uw partnerschap eindigt dan 6 weken nadat u het herhaalde verzoek heeft ontvangen en u hier niet binnen 6 weken op reageert. 

Let op! Was u op 1 januari 2015 65 jaar of ouder? Dan gelden er voor u extra regels.

final-step-8545e26b85

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen pensioen. Dit noemen we wezenpensioen. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Als u kinderen heeft, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Deze gegevens krijgen wij namelijk van uw gemeente.


Let op! Woont u in het buitenland? Dan moet u wél aan ons doorgeven dat u kinderen heeft.

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen als: 

 • ze jonger zijn dan 25 jaar, en; 
 • ze in de BRP als uw kind ingeschreven staan, of; 
 • de kinderen (niet uw biologische kinderen) deel uitmaken van uw gezin en waarvoor u de kosten voor levensonderhoud betaalde, of; 
 • u als biologische vader volgens de wet of door een notariële akte de kosten voor levensonderhoud moet betalen.

Let op! Kinderen die u voor adoptie heeft afgestaan krijgen geen wezenpensioen als u overlijdt. 

Let op! Kinderen (niet uw biologische kinderen) die deel gaan uitmaken van uw gezin of waarvoor u als biologisch vader de kosten van levensonderhoud moet betalen, moet u wel aanmelden (zie ook Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt).

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

question-step-e496bc3695
U wordt ziek. Waarover wilt u meer weten?
final-step-b41ddcc87b

Wat gebeurt er in de eerste twee jaar?

Wordt u ziek? En bent u ziek geworden bij uw huidige of vorige ABP-werkgever? Dan krijgt u de eerste twee jaar salaris van uw werkgever. Hoe hoog uw salaris in deze periode is, staat in uw cao of uw arbeidsovereenkomst. U en uw werkgever betalen in deze periode samen de volledige pensioenpremie.

final-step-a8fdd3c1c5

Wat gebeurt er als u twee jaar ziek bent?

Bent u twee jaar ziek en heeft u recht op een WIA-uitkering? En is uw recht op uw WIA-uitkering gebaseerd op de dienstverhouding waarin u deelnemer bent of was bij ABP? Of heeft u eerder recht op een WIA-uitkering? Dan heeft u recht op het volgende: 

 1. U heeft recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 2. Vanaf de datum van uw ontslag gaan wij door met pensioen opbouwen en hoeft u geen premie meer te betalen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. 

Voorwaarde voor beide is dat u recht heeft op een WIA-uitkering en het arbeidsongeschiktheidspensioen is aangevraagd. Dit geldt ook als uw WIA-uitkering € 0 is. We stoppen hiermee op het moment dat u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering. 

Let op! Bij een VVU-uitkering stopt het arbeidsongeschiktheidspensioen uiterlijk na 10 jaar. 

Hieronder leggen we uit waar u recht op heeft.

 • U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen:
  • 1. Wie vraagt uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan?
  • 2. Hoe lang krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP?
  • 3. Hoe hoog is uw arbeidsongeschiktheidspensioen?
  • 4. Wat gebeurt er als het UWV uw WIA-uitkering verlaagt?
 • U blijft pensioen bij ons opbouwen:
  • 5. Wat zijn de regels?

 • Heeft u recht op een WIA-uitkering? Dan moet u uw arbeidsongeschiktheidspensioen zelf bij ons aanvragen. Wij betalen de uitkering aan u op het moment dat we uw aanvraag hebben goedgekeurd. 
 • Bent u niet ontslagen en heeft u liever dat u uw arbeidsongeschiktheidspensioen via uw werkgever ontvangt, kan dat ook. U moet dat dan samen met uw werkgever bij ons aanvragen.

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen begint op het moment dat u recht heeft op een WIA-uitkering. We betalen deze uitkering in de 2e helft van de maand. De uitkering stopt op het moment dat uw recht op de WIA-uitkering stopt. 

Uw arbeidsongeschiktheidspensioen stopt ook als u overlijdt. De uitkering stopt dan op de laatste dag van de maand waarin u overlijdt. 

Let op! Krijgt u een vervolguitkering van het UWV? Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en krijgt u een vervolguitkering (VVU) van het UWV? Dan krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen boven op de VVU van ons. De VVU vullen we maximaal 10 jaar aan.

Hoe hoog uw arbeidsongeschiktheidspensioen is, hangt af van twee dingen:

 

1. Uw inkomen

Uw inkomen dat geldt voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen we als volgt:

 • We gaan uit van uw dagloon zoals het UWV dat bepaalt op het moment dat u arbeidsongeschikt wordt. Krijgt u een vervolguitkering van het UWV? Dan gaan wij uit van het wettelijke minimumloon per maand op het moment dat u arbeidsongeschikt werd.
 • We houden rekening met hoeveel uur u gemiddeld heeft gewerkt in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. 
 • Als we de pensioenen verhogen (indexeren), verhogen we ook het inkomen en het wettelijke minimumloon per maand waarmee we uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen. 

Wordt u weer helemaal beter en later volgens het UWV toch weer ziek door dezelfde ziekte? Dan blijven we het inkomen gebruiken dat u ontving, voordat u voor de eerste keer ziek werd voor de berekening van uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Als we in de tussentijd de pensioenen hebben verhoogd, verhogen we dit inkomen ook.

In paragraaf 7.3 ziet u hoe wij uw arbeidsongeschiktheidspensioen berekenen.

 

2. Uw arbeidsongeschiktheidspercentage

Dit is het arbeidsongeschiktheidspercentage dat door het UWV is bepaald.

Voor de bepaling van uw arbeidsongeschiktheid volgen wij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Als het UWV een sanctie oplegt, passen we die sanctie ook toe op uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Als u ziek bent geldt het volgende zolang u in dienst blijft:

Uw pensioenopbouw loopt door op basis van het pensioengevend inkomen voor u ziek werd.

 

Als u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidspensioen geldt vanaf de datum van uw ontslag:

Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd. 

Let op! U moet uw arbeidsongeschiktheidspensioen zelf aanvragen.

Let op! Wanneer het arbeidsongeschiktheidspensioen stopt na 10 jaar VVU-uitkering, stopt ook de pensioenopbouw.

ArbeidsongeschiktheidspercentageMate waarin pensioenopbouw doorlooptMate waarin pensioenopbouw doorloopt bij dienstongeval of beroepsziekte
80% of meer50%100%
65% tot 80%40%80%
55% tot 65%30%60%
45% tot 55%25%50%
35% tot 45%20%40%

Van het UWV ontvangen wij rechtstreeks informatie over uw WIA-uitkering en wijzigingen daarin.

Let op! Als uw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een dienstongeval of beroepsziekte moet u dat zelf aan ons doorgeven.

Let op! Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u nog bij een ABP-werkgever of een andere werkgever? En wordt u meer arbeidsongeschikt? Dan passen wij de mate waarin uw pensioenopbouw doorloopt aan. Dit doen we vanaf het moment dat u wordt ontslagen uit uw betrekking.

 

U ontving al een WIA-uitkering toen u in dienst kwam?

Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt was voordat u bij een ABP-werkgever in dienst kwam, bouwt u bij ons geen pensioen op. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Lees meer hierover in de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
J1 Heeft u vóór 1 januari 2018 recht gekregen op arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP? En bent u niet ontslagen?
L1 Recht op invaliditeitspensioen vóór 2007
L2 Startte uw WIA-uitkering in 2006? En kreeg u toen recht op invaliditeitspensioen?
L3 Had u vóór 29 december 2005 recht op een WAO-uitkering? En had u op 31 december 2006 geen recht op invaliditeitspensioen?
L4 Heeft u een invaliditeitspensioen? En is iets in uw situatie veranderd?
L5 Was u voor 1 januari 2010 hulpbehoevend? En kreeg u toen een invaliditeitspensioen?
J2 Had u op 31 december 2009 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?
J3 Kreeg u in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?
J4 Herplaatsingstoelage
J5 Krijgt u een herplaatsingstoelage? Werkt u in de sector politie? En heeft u recht op een ‘toelage bezwarende functie en ‘inhaaltoelage bezwarende functie’?

final-step-3605056607

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft dit de volgende gevolgen voor uw pensioen.

 U gaat uit elkaar
U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschapUw ex-partner heeft recht op:
 • een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • partnerpensioen.
U woont samen met een samenlevingscontract en u heeft dat aan ons doorgegeven

Uw ex-partner:

 • heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • heeft wel recht op partnerpensioen.


Bekijk wat dit betekent voor:

Wanneer speelt ouderdomspensioen een rol als u uit elkaar gaat?

Ouderdomspensioen speelt alleen een rol als u: 

 • getrouwd was, of;
 • een geregistreerd partnerschap eindigt. 

Woonde u samen, maar was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uit elkaar gaan geen invloed op uw ouderdomspensioen.

 

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed, dan heeft uw partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen uit drie manieren om dit te regelen. Lees hoe u dit kunt regelen

 

U krijgt een nieuwe partner. Wat gebeurt er dan?

Krijgt u een nieuwe partner? Dan gelden voor uw partner ook de regels van het onderdeel U heeft een partner.

Wanneer speelt partnerpensioen een rol als u uit elkaar gaat?

Partnerpensioen speelt een rol als u: 

 • getrouwd was, of; 
 • een geregistreerd partnerschap eindigt, of; 
 • een samenlevingscontract had.

 

Wat gebeurt er met het partnerpensioen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, dan gebeurt er het volgende met het partnerpensioen:

 • Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner partnerpensioen. Het gaat om het partnerpensioen dat u had opgebouwd (zie Partnerpensioen) op het moment dat u uit elkaar ging. U en uw ex-partner kunnen samen besluiten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt. U moet dit dan schriftelijk aan ons doorgeven. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen.
 • Heeft u er bij uw scheiding voor gekozen het pensioen te splitsen, zodat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt? Dan zit het partnerpensioen in het pensioen van uw ex-partner. Als u overlijdt, gebeurt er dus niets. 

Krijgt u een nieuwe partner? Dan krijgt uw nieuwe partner partnerpensioen als u overlijdt. Wel trekken we daar het partnerpensioen van uw ex-partner of ex-partners vanaf.

 

Wat gebeurt er als uw ex-partner eerder dan u overlijdt en u het pensioen niet heeft gesplitst? Of als u en uw ex-partner hebben besloten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt en wij deze afspraak bevestigd hebben of wij u hebben laten weten dat wij hiermee instemmen? 

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen  voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2016? Dan gelden er voor u extra regels.

Wat gebeurt er met het wezenpensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, verandert het wezenpensioen niet.

final-step-758c181bea

U krijgt meer of minder salaris

 • We gaan voor uw pensioenopbouw uit van uw pensioengevend inkomen (zie Uw pensioengevend inkomen u kiest hiervoor de optie 'pensioenopbouw ouderdomspensioen' gevolgd door optie 'uw pensioengevend inkomen') per 1 januari of van het moment dat u in dienst trad. Een tussentijdse salarisverhoging of -verlaging telt mee voor het volgende jaar. 
 • Als uw salaris hoger of lager wordt door een andere deeltijdfactor houden we daar rekening mee vanaf de datum van die wijziging. 
 • Krijgt u een lagere functie en daardoor ook een lager salaris? Is dit een demotie en is deze demotie gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden? En gebeurt dit binnen 10 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan berekenen we uw pensioenopbouw met uw oude pensioengevend inkomen. En niet met uw nieuwe, lagere salaris. Dit pensioengevend inkomen past uw werkgever ieder jaar per 1 januari aan met wijziging van de salarissen in uw sector.
final-step-1d35bfbfbb

U heeft verlof

 • Wij maken geen verschil tussen betaald of onbetaald verlof. Voor uw pensioenopbouw verandert er niets voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. In uw arbeidsrelatie kunnen wel andere afspraken over het onbetaald verlof en over de verdeling van de premie tussen u en uw werkgever staan. 
 • Bouwt u tijdens uw onbetaald verlof bij een andere werkgever pensioen op? Of geniet u politiek verlof? En is de totale jaarlijkse pensioenopbouw hoger dan de fiscaal toegestane opbouw? We beperken uw pensioenopbouw bij ABP dan tot de fiscaal toegestane opbouw. Verdere regels hierover vindt u op elders op onze website. 
question-step-3e84acbcea
Welke situatie geldt voor u?
final-step-30fb1efa50

U krijgt ontslag

 • Krijgt u ontslag en krijgt u van uw werkgever een ontslaguitkering? Dan loopt de pensioenopbouw voor 50% door. Let op! Heeft u een ontslaguitkering in verband met [%wb functioneel-leeftijdsontslag %wb] of vanwege een bezwarende functie? Zie Deelnemen aan deze pensioenregeling.

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een werkloosheidsuitkering ? Zolang u recht heeft op deze uitkering, bouwen we 50% van uw pensioen op.

 • Krijgt u ontslag, krijgt u een WIA-uitkering en krijgt u van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan hangt de opbouw van uw pensioen af van twee zaken: 
  • mate van arbeidsongeschiktheid; 
  • of u Arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte of door een andere oorzaak. 

  De percentages staan hieronder in een tabel.

  Mate van arbeidsongeschiktheid?U bent arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte. Hoeveel pensioen bouwt u op?U bent arbeidsongeschikt door een andere oorzaak. Hoeveel pensioen bouwt u op?
  80% of meer100%50%
  65% - 80%80%40%
  55% - 65%60%30%
  45% - 55%50%25%
  35% - 45%40%20%

  Voorbeeld


  Bent u 50% arbeidsongeschikt? En komt dat door een ongeluk op het werk (dienstongeval)? Dan loopt uw pensioenopbouw voor 50% door.


In de situaties die hierboven staan, kunt u ervoor kiezen om aanvullend tot 100% van uw pensioen op te bouwen. Kiest u hiervoor? Dan moet u dit doorgeven binnen negen maanden nadat u recht kreeg op een van deze uitkeringen. U betaalt de extra premie zelf. Hoeveel premie u betaalt, leest u in Bijlage 3 Bedragen en percentages.

 • Bent u arbeidsongeschikt (zie U wordt ziek) en wordt u daardoor ontslagen? U en uw werkgever hoeven dan geen pensioenpremie meer te betalen.

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een ontslaguitkering van uw werkgever? De opbouw loopt dan voor 50% door. Dan betalen u en uw werkgever samen de helft van de pensioenpremie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werkgever betaalde, verandert niet.

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een  werkloosheidsuitkering ? De opbouw loopt dan voor 50% door. U betaalt geen premie meer. Uw voormalige werkgever betaalt de volledige pensioenpremie.

 • Krijgt u een ontslaguitkering of een werkloosheidsuitkering? En krijgt u tegelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV? Dan verlagen we uw pensioenpremie: 
  • Bent u tussen 65% - 80% arbeidsongeschikt? Dan verlagen we uw pensioenpremie met 80%. 
  • Bent u tussen 55% - 65% arbeidsongeschikt? Dan verlagen we uw pensioenpremie met 60%. 
  • Bent u tussen 45% - 55% arbeidsongeschikt? Dan verlagen we uw pensioenpremie met 50%. 
  • Bent u tussen 35% - 45% arbeidsongeschikt? Dan verlagen we uw pensioenpremie met 40%.

In de tabel hieronder hebben we op een rij gezet wat er met uw pensioenpremie gebeurt als u wordt ontslagen:

Wat gebeurt er?Wie betaalt de pensioenpremie?Hoeveel pensioenpremie moet er betaald worden?
U bent arbeidsongeschikt en u wordt daardoor ontslagen.U en uw werkgever zijn geen pensioenpremie meer verschuldigd.N.v.t.
U krijgt ontslag en u krijgt een ontslaguitkering.U en uw werkgever betalen de premie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werkgever betaalde, verandert niet.50%
U krijgt ontslag en u krijgt een werkloosheidsuitkering.Uw werkgever betaalt de premie.
final-step-b27703ebfc

U neemt zelf ontslag

Wat gebeurt er met uw pensioen als u zelf ontslag neemt?

Neemt u zelf ontslag? En gaat u geen pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit kan binnen de fiscale grenzen. De premie betaalt u dan wel helemaal zelf. Als u dat wilt, moet u dat binnen 9 maanden na uw ontslag aan ons vragen.

U kunt maximaal drie jaar vrijwillig bij ons pensioen blijven opbouwen. We gaan daarbij uit van uw oude salaris. Bent u aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting? Bent u bijvoorbeeld ZZP’er? Dan mag u maximaal 10 jaar vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen.

question-step-50dadf644a
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
final-step-5ad5452322

U overlijdt

Als u overlijdt, krijgen uw partner en uw kinderen pensioen:

Uw partner krijgt partnerpensioen vanaf de dag na uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen steeds in de 2e helft van de maand. Dit geldt ook voor een eventuele ex-partner.

 • U woont samen, maar u heeft dit niet aan ons doorgegeven. 
 • Als uw partnerschap begint nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 
 • Als u het volledige partnerpensioen heeft geruild voor hoger ouderdomspensioen. 
 • Als uw partner u opzettelijk van het leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor veroordeeld is.

In de volgende situaties krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt: 

 • Als u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen. 
 • Als u en uw ex-partner er na uw scheiding voor gekozen hebben om het pensioen te splitsen
 • Als uw partnerrelatie is gestart op of nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 
 • Als uw ex-partner u opzettelijk van uw leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor veroordeeld is.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Lees de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
G2 Partnerpensioen over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
G3 Compensatie AOW/Anw-premies naast partnerpensioen
G4 Heeft u op 1 januari 2018 een partnerpensioen? En heeft u geen recht op een Anw-uitkering?
G5 Heeft u op 1 januari 2018 een partnerpensioen? En krijgt u geen volledige Anw-uitkering?
G6 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
H3 Partnerpensioen over pensioenopbouw vóór 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar
H4 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar

Uw partner krijgt 70% van uw pensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw AOW-leeftijd. Heeft u een ex-partner? Dan trekken we van het partnerpensioen eerst partnerpensioen af dat al bestemd is voor één of meerdere ex-partner(s).

Let op! Heeft u een ex-partner en heeft u uw pensioen verevend? En overlijdt uw ex-partner? Dan is dat partnerpensioen weer beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner. Als u met pensioen gaat kunt u dit partnerpensioen ook ruilen voor ouderdomspensioen. 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. Hierbij is het volgende van belang:

 • Is uw relatie na uw AOW-leeftijd begonnen en overlijdt u daarna? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen. 
 • Heeft u ABP ExtraPensioen? Dan tellen we dit op bij het partnerpensioen of wezenpensioen. 
 • Heeft u gekozen voor nettopensioen? De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen. Zie Nettopensioenregeling

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Lees de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
G2 Partnerpensioen over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
H3 Partnerpensioen over pensioenopbouw vóór 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar

Als u overlijdt, dan krijgt uw ex-partner 70% van uw pensioen dat u heeft opgebouwd tot uw scheiding. Daar trekken we eerst partnerpensioen van af dat al bestemd is voor één of meerdere eerdere ex-partner(s). 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2016? Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
G6 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden voor 65 jaar
H4 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels.

Uw kinderen (zie U heeft kinderen) krijgen wezenpensioen vanaf de dag na uw overlijden. Zij krijgen dit wezenpensioen steeds in de 2e helft van de maand.

In de volgende situaties krijgen uw kinderen geen wezenpensioen meer: 

 • Het wezenpensioen stopt op de laatste dag van de maand waarin uw kind 25 wordt. 
 • Als uw kind overlijdt. Het wezenpensioen stopt dan op de laatste dag van de maand waarin uw kind overlijdt. 
 • Als uw kind wettig kind is geworden van een ander.

Bij Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we het wezenpensioen berekenen.

Uw kind, uw (ex-)partner of de verzorger van uw kind moet het partnerpensioen en wezenpensioen zelf schriftelijk bij ons aanvragen.

Overlijdt u en kreeg u een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons? 

 • Dan krijgt uw partner naast het partnerpensioen eenmalig een overlijdensuitkering. Deze overlijdensuitkering is het bedrag van twee maanden arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 • Heeft u geen partner op het moment dat u overlijdt? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw kinderen die recht hebben op wezenpensioen. 
 • Heeft u ook geen kinderen die recht hebben op wezenpensioen? Dan betalen wij de overlijdensuitkering aan uw meerderjarige kinderen, uw broers, uw zussen en uw ouders. Dit doen we alleen als u hun kostwinner was op het moment dat u overleed. 
 • Heeft u ook geen meerderjarige kinderen, broers, zussen of ouders waar u kostwinner van was op het moment dat u overleed? Dan kunnen we de overlijdensuitkering betalen aan iemand die uw uitvaart regelt en de laatste rekeningen van uw ziekte betaalt. Dit doen we alleen als er in uw erfenis niet genoeg geld is voor uw uitvaart en de laatste rekeningen van uw ziekte. 
 • We betalen de overlijdensuitkering niet aan iemand die u opzettelijk van het leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig was en hiervoor veroordeeld is.
final-step-269895f553

Uw partner of ex-partner overlijdt

Als uw partner eerder dan u overlijdt, verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Het opgebouwde partnerpensioen is dan voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit opgebouwde partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 1996? Dan gelden er voor u extra regels. Lees dan de overgangsbepaling die voor u van toepassing zijn.
A2 Pensioenopbouw van 1996 tot 1 januari 2004 en van 1 januari 2004 tot 1 januari 2018
K1 Heeft u vóór 1 januari 1996 bij ABP pensioen opgebouwd?
K2 Heeft u vóór 1 januari 1986 pensioen opgebouwd bij ABP?
K3 Heeft u in de periode van 1 januari 1986 tot 1 januari 1996 pensioen opgebouwd bij ABP?

Overlijdt uw ex-partner? Dan hangt het ervan af wat u heeft afgesproken bij uw scheiding. 

 • Heeft u afgesproken dat u allebei de helft van uw pensioen krijgt uitbetaald? Of een andere verdeling? En overlijdt uw ex-partner? Dan betalen we dit pensioen weer aan u uit. 
 • Heeft u afgesproken dat u het pensioen splitst? Dan heeft uw ex-partner een eigen pensioen. Overlijdt uw ex-partner? Dan gebeurt er dus niets.
 • Heeft u ervoor gekozen om het pensioen niet te verdelen? Dan gebeurt er niets.

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen  voordat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan.   

Uw ex-partner had recht op een partnerpensioen als u overlijdt. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan is dit partnerpensioen voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat u uw nieuwe partner aanmeldt voordat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 

U kunt dit partnerpensioen als u met pensioen gaat ook ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. 

Let op! Een nieuwe partner heeft geen recht op partnerpensioen als u uw nieuwe partnerschap aanmeldt nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2016? Dan gelden er voor u extra regels.

final-step-7e2c0ee61c

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?
Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Heeft u nog meer kinderen, dan krijgen zij wezenpensioen als u overlijdt. U leest bij U heeft kinderen welke kinderen wezenpensioen kunnen krijgen. 

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen?
De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

final-step-eef7b9eb34

U stopt met pensioen opbouwen bij ABP

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP: 

 • U stopt met werken bij een ABP-werkgever en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een 
  • ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een; 
  • arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.

Dit leest u in het onderdeel U bouwt geen pensioen meer bij ons op.

Stopt u met pensioen bij ons op te bouwen? Dan kunt u een aantal keuzes maken: 

 • Als de hoogte van uw pensioen € 592,51 of meer bruto per jaar is, kunt u uw pensioen van ABP meenemen naar een ander pensioenfonds. In Waardeoverdracht leest u meer hierover.

 • U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen. Bij U krijgt ontslag of u neemt ontslag leest u meer informatie.

 • Gaat u bij Defensie als militair werken? Dan gaat voor u het pensioenreglement voor militairen gelden. Het pensioen dat u voor die tijd heeft opgebouwd, nemen wij mee naar de pensioenregeling voor militairen. Wilt u dit niet? Neemt u dan contact met ons op. 

Let op! Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels. Lees dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
G1 Stopt uw pensioenopbouw bij ABP (niet door overlijden of ingang pensioen)? En wilt u ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar?
I3 Heeft u vóór 2006 flexibel pensioen opgebouwd?

final-step-0eac1baac3

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?

U kunt vanaf uw 60e een aantal keuzes maken: