Premieprognose 2025
9 juli 2024

ABP verwacht dat de premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen in 2025 gelijk blijft op 27,0%. Deze prognose is gebaseerd op het huidige premiebeleid en de huidige pensioenregeling.

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk

Ook de premie voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen blijft naar verwachting gelijk op gemiddeld 0,73%. Dit percentage kan per sector verschillen.

Definitieve premie in het najaar

Er zijn nog factoren die effect kunnen hebben op de definitieve premie. Zo doen we in de loop van 2024 een grondslagenonderzoek. Hiermee onderzoeken we of de veronderstellingen die we maken om de premie te berekenen nog passend zijn. Ook zal het Actuarieel Genootschap een nieuwe sterftetafel voor de gehele Nederlandse bevolking publiceren. Hierin maken ze een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de levensverwachting in Nederland. Deze nieuwe informatie nemen we mee in de berekening van de premie. De definitieve premie voor 2025 wordt in het najaar vastgesteld.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Eind november nemen we het definitieve besluit, na advies van het verantwoordingsorgaan van ABP. Wij brengen u daarna zo snel mogelijk op de hoogte en verwerken de nieuwe premie vervolgens binnen het Selfservice Werkgevers Portal.

Contact

Als u een vraag heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verhoging van de pensioenen & het overbruggingsplan

We hebben een overbruggingsplan ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarin staat hoe ABP ervoor zorgt dat we voldoende vermogen hebben als we overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel in 2027. En we kunnen door het overbruggingsplan tot het moment van overstappen een ruimer indexatiebeleid voeren. Eind november informeren we u en uw werknemers over een eventueel besluit om de pensioenen te verhogen.