schapen aan de waterkant

ABP belegt in Nederlandse staatslening voor klimaatbestendigheid

20 oktober 2023

ABP heeft € 438 miljoen geïnvesteerd in de tweede ‘groene’ Nederlandse staatsobligatie. De overheid gebruikt de opbrengst van de obligatie onder andere om Nederland beter te weren tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme regenval en het stijgen van de zeespiegel.

De opbrengst van de nieuwe staatsobligatie draagt onder andere bij aan de financiering van het Delta Programma. Doel van dat programma is Nederland beter te wapenen tegen de impact van klimaatverandering. Dat Nederland als laaggelegen rivierdelta kwetsbaar is, bleek onder andere toen in 2021 overstromingen het zuiden van Limburg teisterden. 

Voorbeelden van projecten die kunnen worden gefinancierd zijn versterking van waterkeringen en dijken, betere beheersing van het grondwaterpeil en het verbeteren van de waterkwaliteit. De opbrengst kan ook worden aangewend voor projecten op het gebied van hernieuwbare energie, efficiënt gebruik van energie en schoon transport. Nederland onderschrijft de afspraken die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken.

Investeren in milieu en klimaat

Bij obligaties kopen beleggers een ‘schuldbewijs’ van de uitgever, in dit geval de Nederlandse staat. Over de lening wordt rente vergoed. Wat de obligatie ‘groen’ maakt, is dat de opbrengst wordt gebruikt voor investeringen op het gebied van milieu en klimaat. Op die manier gaan financieel rendement en milieu- en maatschappelijk rendement hand in hand. Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven, (inter)nationale instanties en overheden. ABP stelt aan beleggingen in groene obligaties dezelfde eisen wat betreft risico en rendement als voor alle andere beleggingen.

Aansluiten bij Europese regels

Nederland was in 2019 wereldwijd het eerste land met een AAA-status (de hoogste beoordeling van kredietwaardigheid) dat een groene obligatie uitgaf. ABP heeft ook in die obligatie belegd. Voor de uitgifte van de nieuwe obligatie sluit de Staat nog meer aan bij de strikte Europese regels voor ‘groene’ beleggingen. Onze vermogensbeheerder APG heeft voorafgaand aan de uitgifte kenbaar gemaakt aan welke voorwaarden de obligatie in onze ogen moet voldoen. 

We hebben een voortrekkersrol

ABP is wereldwijd een grote belegger in groene (en sociale) obligaties. Eind 2022 had het pensioenfonds bijna € 18 miljard belegd in obligaties voor de financiering van groene en/of sociale projecten. Als grote belegger in deze obligaties neemt ABP een voortrekkersrol bij het verder ontwikkelen van deze markt.