• Contact

Wat vindt ABP van het nieuwe pensioenstelsel?

23 juni 2020

Met de steun van de FNV kan het pensioenakkoord uit 2019 nu verder worden uitgewerkt. Komende week komt de Tweede Kamer terug van reces voor een debat over de pensioenafspraken. Daarna kunnen de afspraken in de wet worden vastgelegd. We willen deelnemers en werkgevers intussen graag informeren over de kansen en de uitdagingen van het nieuwe pensioenstelsel.

 

ABP is blij met de basis van het nieuwe akkoord. Er wordt ingezet op het behoud van waardevolle elementen uit het huidige pensioenstelsel: samen verplicht pensioen sparen, samen risico’s delen en samen beleggen. Dat levert

de beste resultaten op.

 

Deze pagina is geactualiseerd op 6 juli 2020.

Noodzakelijke modernisering

Het nieuwe pensioenstelsel geeft hopelijk meer vertrouwen aan alle deelnemers, jong en oud. Er is hierin meer aandacht voor deelnemers die veranderen van baan of een tijdje als ZZP-er gaan werken. Een andere belangrijke verandering is dat het pensioen gaat meebewegen met de economie. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann van ABP: ‘Modernisering van het pensioenstelsel is hard nodig om beter aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn en blijven zorgelijk, maar als het economisch weer beter gaat, kunnen onze pensioendeelnemers eerder profiteren van onze beleggingsresultaten met deze uitwerking van het pensioenakkoord. We hopen dat de benodigde handtekeningen er spoedig onder zullen staan.’

Realistisch inzicht

Meebewegen met de economie betekent dat ABP minder reserves hoeft aan te houden. Deelnemers kunnen zo eerder profiteren van goede beleggingsresultaten. De uitdaging is dat mensen ook rekening moeten houden met een eventuele verlaging van hun pensioen als het economisch tegenzit. Voordeel is wel dat deelnemers precies kunnen zien hoeveel geld zij samen met de werkgever hebben ingelegd voor het pensioen en hoeveel rendement ABP daaraan toevoegt. Ook kunnen ze zien welk pensioen ze kunnen verwachten in de toekomst bij normaal, slecht of goed weer. Dat geeft realistisch inzicht.

Volgende stap

‘De volgende stap na een definitief akkoord, is wetgeving’, legt Wortmann uit. ‘Er moet nog veel uitgewerkt worden in de komende jaren. Samen met sociale partners zetten we ons in om voor onze deelnemers een goed resultaat te boeken. In deze fase kunnen we nog niet zeggen wat het concreet voor onze deelnemers gaat betekenen. Het is belangrijk dat er ook maatregelen getroffen worden voor een goede overgang in de geest van het nieuwe contract.’

Flexibele overgang

Positief aan het huidige voorstel is dat er een flexibele overgangsperiode is voorzien. Hierdoor kunnen de pensioenen van alle deelnemers overgaan, op het moment dat de fondsen daar klaar voor zijn. Wat nog wel onduidelijk blijft, is hoe de regels voor indexatie en verlagen er in de overgangsperiode uit gaan zien. In het voorliggende pensioenakkoord wordt voor 2021 voorgesteld de grens voor het verlagen van pensioen op 90% te stellen. Dat zou de kans op verlaging verkleinen en de mogelijke verlaging verminderen. Op dit moment verkeert ABP nog in de gevarenzone en is de kans op pensioenverlaging in 2021 reëel. Aan het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en komt hierover meer duidelijkheid voor onze deelnemers.