Ziekte of arbeidsongeschiktheid doorgeven

Zolang uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, verandert er niets in de gegevens die u bij ons aanlevert. De pensioenopbouw van uw werknemer loopt door tot en met de ontslagdatum op basis van het pensioengevend inkomen en de deeltijdfactor vóór deze ziek werd.

U hoeft niet door te geven dat uw werknemer arbeidsongeschikt is. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Wij informeren uw werknemer vervolgens of deze recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen en hoe de aanvraag werkt.

Is uw werknemer ziek?

Dan ontvangt uw werknemer mogelijk minder of zelfs geen inkomen. Ook kan het zijn dat uw werknemer hierdoor minder gaat werken. Zolang de dienstbetrekking van uw werknemer niet wijzigt, blijft ook de pensioenopbouw ongewijzigd.

Let op: als uw werknemer wegens ziekte minder loon ontvangt, dan dient u de inhouding van de pensioenpremies naar evenredigheid te verlagen. Ontvangt uw werknemer wegens ziekte geen loon? Dan mag u geen pensioenpremies verhalen op uw zieke werknemer.

Is uw werknemer deels arbeidsongeschikt?

Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt uw werknemer mogelijk herplaatst. Voor het deel dat uw werknemer wordt herplaatst, levert u vanaf de herplaatsingsdatum de deeltijdfactor aan voor het gedeelte dat uw werknemer daadwerkelijk werkzaam is. Voor het arbeidsongeschikte gedeelte kan de werknemer een aanvraag indienen voor arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.

Krijgt uw werknemer ontslag?

Dan levert u de ontslagdatum aan in de eerstvolgende gegevensaanlevering. Uw werknemer kan een aanvraag indienen voor arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije voortzetting van de pensioenopbouw.