Hoe berekent u het pensioengevend inkomen?

Elk jaar geeft u als werkgever het pensioengevend inkomen van uw werknemers per 1 januari aan ons door. Maar wat valt er nu precies onder pensioengevend inkomen?

U berekent het pensioengevend inkomen op 1 januari of op de datum van indiensttreding. In het pensioengevend inkomen telt u alle inkomensbestanddelen bij elkaar op waarop uw werknemer op die datum formeel recht heeft. Deze inkomensbestanddelen rekent u vervolgens om naar voltijd én naar een jaarbedrag.

Werkt uw werknemer in deeltijd? Dan berekent u het pensioengevend inkomen en de franchise in verhouding tot het aantal uur dat uw werknemer werkt óf in verhouding tot het inkomen dat uw werknemer verdient ten opzichte van het inkomen in voltijd. Verandert de arbeidsomvang van uw werknemer? Dan wijzigt u de deeltijdfactor die u aan ABP aanlevert vanaf de datum van die wijziging. Als dit in de loop van de maand is, levert u die maand een gemiddelde deeltijdfactor aan.

Hoe berekent u het pensioengevend inkomen als het inkomen van uw werknemer verandert?

 • Als het pensioengevend inkomen per 1 januari verandert, dan wijzigt u het pensioengevend inkomen in datzelfde jaar.
 • Verandert het inkomen van uw werknemer in de loop van het jaar? Dan wijzigt u het pensioengevend inkomen per 1 januari van het volgend jaar.
 • Verandert het inkomen van uw werknemer in de loop van het jaar, met terugwerkende kracht per 1 januari van dit jaar (salarisverhoging)? Dan wijzigt u het pensioengevend inkomen toch pas op 1 januari van het volgend jaar. Ook telt u het bedrag op dat uw werknemer in het jaar van deze verhoging heeft ontvangen. Dit bedrag rekent u om naar een jaarbedrag en naar een voltijd bedrag. Voor de omrekening naar voltijd hanteert u de deeltijdfactor op 1 januari van het volgend jaar.
 • Is uw werknemer in de loop van het jaar begonnen met werken bij u als ABP-werkgever? Dan berekent u het pensioengevend inkomen op het moment dat uw werknemer in dienst is gekomen.
 • In alle andere situaties mag u het pensioengevend inkomen alleen door het jaar heen aanpassen als een rechter ons dit verplicht of wanneer op het moment van aanlevering blijkt dat u als werkgever de gegevens fout heeft aangeleverd.

Als uw werknemer toelagen krijgt die variabel zijn (hoogte of duur), bijvoorbeeld een onregelmatigheidstoeslag, dan telt u deze toelagen bij elkaar op bij het pensioengevend inkomen van het volgend jaar. Reken de toelagen ook om naar voltijd. Hiervoor hanteert u de deeltijdfactor op 1 januari van het volgend jaar. U rekent deze toelagen niet om naar een jaarbedrag.

Winstuitkering of bonus

Een winstuitkering of bonus telt ook mee in de pensioenopbouw. Het kan zijn dat in de arbeidsrelatie is vastgelegd dat uitzonderlijk hoge bonussen niet of gedeeltelijk meetellen. U moet dan ook in de arbeidsrelatie vastleggen wat ‘uitzonderlijk hoog’ is en in hoeverre de bonus dan wel of niet meetelt. Ook de bonus die u in 2020 en/of 2021 aan uw werknemer betaalt op grond van de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 telt niet mee bij de opbouw van het pensioen. 

De volgende vergoedingen horen niet bij het pensioengevend inkomen:

 • Vergoedingen die het karakter hebben van een onkostenvergoeding.
 • Betalingen in verband met een jubileum.
 • Inkomsten die we volgens de Wet op de loonbelasting niet mogen meetellen voor het pensioen.
 • Vergoeding voor variabel overwerk, tenzij u met uw werknemer in de arbeidsrelatie heeft vastgelegd dat die wel meetelt.

In de cao staan vaak afspraken over salarisverhogingen en/of eenmalige vergoedingen. Als werkgever denkt u dan misschien niet direct aan pensioen, maar het is belangrijk om goed te kijken naar de invloed hiervan op het pensioengevend inkomen. Zo voorkomt u een navordering.

Pensioenreglement is leidend

Vraagt u zich af of een bepaalde vergoeding wel of niet pensioengevend is? Het pensioenreglement is leidend. Kijk dus eerst in het pensioenreglement welke onderdelen van het inkomen wel of niet pensioengevend zijn.

Doorgeven pensioengevend inkomen

Is er sprake van een verhoging van het salaris en/of een eenmalige vergoeding? Geef dit in januari van het nieuwe kalenderjaar aan ons door. Let daarbij op de volgende punten: 

 • Zijn de salarissen met terugwerkende kracht verhoogd vanaf 1 januari? Dan telt u de salarisverhoging over het hele jaar op bij het pensioengevend inkomen van het nieuwe jaar. 
 • Ook eenmalige vergoedingen telt u op bij het pensioengevend inkomen van het nieuwe jaar. U rekent deze om naar voltijd op basis van de deeltijdfactor op 1 januari van het nieuwe jaar.

Heeft u nog vragen?

In hoofdstuk 7 van het pensioenreglement leest u meer over het pensioengevend inkomen. Informatie over het aanleveren van gegevens vindt u in de handleiding Premie & Gegevens. Komt u er niet uit? Onze collega's van de afdeling Gegevensincasso helpen u graag verder.