Meestgestelde vragen webinar december 2021

In het webinar voor werkgevers op 7 december 2021 stonden de financiële situatie van ABP, waardeoverdracht en de premie voor 2022 centraal. Ook duurzaam en verantwoord beleggen kwam aan bod.

Een gevarieerd webinar, waarin ook al veel vragen van werkgevers live werden beantwoord. De antwoorden op de vragen die niet in de uitzending beantwoord werden, leest u hieronder.

Is het altijd beter om pensioen van een ander pensioenfonds over te dragen naar ABP?

Dat ligt aan de situatie. U kunt uw werknemers erop wijzen dat ze hun oude en nieuwe pensioenregeling naast elkaar leggen. Om een aantal kenmerken van beide regelingen te vergelijken, zoals:

  • het indexatiebeleid (de prijs- of loonontwikkeling);
  • de gerealiseerde indexaties van de afgelopen jaren;
  • de huidige financiële situatie, uitgedrukt in de (beleids)dekkingsgraad;
  • het soort pensioenregeling, bijvoorbeeld: eindloon, middelloon of beschikbare premieregeling;
  • het nabestaandenpensioen (op kapitaal- of risicobasis).

Een extra voordeel van waardeoverdracht is dat de pensioenen dan bij 1 pensioenfonds zijn ondergebracht. Dat is overzichtelijker. Maar het is niet altijd gunstig om het pensioen over te dragen. We raden werknemers dus aan te bekijken wat bij hun situatie past, zodat ze op basis daarvan een besluit kunnen nemen.

Welk deel van de premie zijn werkgeverslasten en welk deel zijn werknemerslasten?

In 2022 blijft de totale premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen 25,9%. Hiervan betaalt de werkgever 17,97% en de deelnemer 7,93%. Voor militairen gelden andere percentages. Bekijk de premietabel voor meer informatie.

 

Is de VPL-premie een werkgevers- of werknemerspremie?

De VPL-premie wordt volledig door de werkgever betaald (3%). De pensioenregeling voor militairen kent geen VPL-premie. Bekijk de premietabel voor meer informatie.

 

Wat gebeurt er na 2022 met de hoogte van de premie?

Wat al zeker is, is dat in 2023 de VPL-premie (Vut, Prepensioen en Levensloop) vervalt. Maar de hoogte van de totale premie kunnen wij nu nog niet inschatten. Die is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld het verwachte rendement en de levensverwachting.

 

De financiële positie van ABP is sterk verbeterd, maar er is al jaren niet geïndexeerd. Is dit ABP-beleid of wettelijk bepaald?

We begrijpen de wens om de pensioenen te indexeren. Maar de huidige wettelijke regels bepalen dat we een beleidsdekkingsgraad nodig hebben van minimaal 110% om (gedeeltelijk) te mogen indexeren. Onze beleidsdekkingsgraad van 31 oktober 2021 ligt daar, met 100,3%, nog ruim onder. Daarom is pensioen verhogen (indexatie) nu niet aan de orde. ABP heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de pensioenen eerder te kunnen verhogen. Het kabinet wil voor 2022 de minimale beleidsdekkingsgraad verlagen naar 105% (het was 110%), maar dit is nog niet definitief. De beleidsdekkingsgraad van ABP is eind 2021 lager dan 105%. Zodra we de pensioenen mogen verhogen, is het onze intentie om dit te doen.

 

Er is voor het laatst geïndexeerd in 2008. Als er in de toekomst weer geïndexeerd wordt, vindt er dan ook na-indexatie vanaf 2008 plaats?

Ook voor na-indexatie gelden er wettelijke regels. Om over te kunnen gaan op na-indexatie en/of het beëindigen van pensioenverlagingen moet ABP voldoen aan 2 voorwaarden:

  1. De beleidsdekkingsgraad is hoog genoeg voor volledige indexatie. Dat is bij ABP op dit moment vanaf ongeveer 124%.
  2. Het fonds beschikt over het vereist eigen vermogen. Dit is bij ABP bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 126%.

Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan de hoogte van deze beleidsdekkingsgraden verschuiven.

De hoogste van deze 2 dekkingsgraden is bepalend. Maximaal 20% van de financiële reserve boven de hoogste beleidsdekkingsgraad mag worden gebruikt voor na-indexatie.

Is aan deelnemers gevraagd wat zij vinden van de stap om te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen?

Het besluit is ter advisering voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Daarin zijn deelnemers, werkgevers en gepensioneerden van ABP vertegenwoordigd. Daarnaast voeren we periodiek onderzoek uit onder deelnemers en werkgevers, waarin we vragen naar hun mening en standpunten over duurzaam beleggen. Het overgrote deel van onze deelnemers zegt het belangrijk te vinden dat ABP belegt op een manier die duurzaam en verantwoord is. De resultaten van de meest recente meting hebben we intussen ontvangen. Daaruit maken we al op dat er groot draagvlak is onder deelnemers voor de bijdrage van ABP aan de aanpak van de klimaatverandering en het versnellen van de energietransitie.