• Contact

Akkoord op hoofdlijnen over de nieuwe regels voor pensioen bij ABP

16 januari 2024

ABP gaat op 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels voor pensioen. Werkgevers- en werknemersorganisaties (ook wel: de sociale partners) bepalen hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien. Zij hebben nu over de belangrijkste onderwerpen op hoofdlijnen afspraken gemaakt.

De sociale partners bij ABP werken samen in de Pensioenkamer. De afspraken staan in een Hoofdlijnenresultaat dat u vindt op de websites van de sociale partners (de ACOP, de Kabinetssectoren, de ZPW, CCOOP, het AC en de CMHF). De Pensioenkamer gaat de afspraken nu verder uitwerken in een concept transitieplan.

Hoe gaat het nu verder?

Eind maart praat de Pensioenkamer in het kader van het hoorrecht met de Verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers. In dit overleg ligt het concept transitieplan op tafel. Daarna vragen de sociale partners hun achterbannen of ze het met de plannen eens zijn. Dit vindt in het tweede kwartaal 2024 plaats. 

Wat doet ABP?

Het bestuur van ABP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nieuwe regels. Het bestuur beoordeelt de plannen van de Pensioenkamer, zoals vastgelegd in het transitieplan,  en neemt hierover  in het komende najaar een voorlopig besluit. Het Verantwoordingsorgaan heeft een adviesrecht op het besluit over het meeverhuizen van de opgebouwde aanspraken.