• Contact

U neemt deel aan de pensioenregeling voor militairen

U bouwt pensioen bij ons op. In dit onderdeel kunt u vinden waar u als deelnemer recht op heeft.

Download het pensioenreglement

question-step-6786781242
Over welke situatie heeft u een vraag?
final-step-c61edd6970

Start van uw pensioenopbouw

Heeft u een nieuwe baan en gaat u werken als militair? Dan gaat u pensioen bij ons opbouwen, zie Pensioenopbouw ouderdomspensioen. Het Ministerie van Defensie meldt u aan bij ABP, u hoeft zelf niets te doen. U krijgt daarover van ons een brief.

Dan rekenen wij uw opgebouwde pensioen bij ABP om naar militair pensioen in dit pensioenreglement. Wij informeren u hierover. Wilt u niet dat we omrekenen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan totdat u met pensioen gaat. Als wij niet omrekenen krijgt u twee pensioenen van ABP. Ook kan niet omrekenen nadelig zijn voor uw partnerpensioen omdat uw partner geen recht meer heeft op partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar over diensttijd voor 1 januari 2018. Heeft u vragen over omrekenen? Neem dan contact met ons op. Lees meer bij Vragen of klachten.

Werkte u hiervoor bij een andere werkgever? En heeft u daar pensioen opgebouwd? Dan kunt u ervoor kiezen de waarde van dat pensioen mee te nemen naar ABP. U leest hier meer over bij Waardeoverdracht. U kunt waardeoverdracht regelen in MijnABP.

Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent bouwt u misschien premievrij pensioen op. Dit doet dan uw vorige pensioenuitvoerder. Uw vorige pensioenuitvoerder bepaalt of u dan premievrij pensioen blijft opbouwen.

question-step-578c12dc1d
U heeft een partner
final-step-311a8db950

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Heeft u een partner? Om voor partnerpensioen in aanmerking te komen, gelden de onderstaande voorwaarden.

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? 

 • Woont u in Nederland? Dan krijgt uw partner automatisch partnerpensioen. U hoeft dan niets te doen. 
 • Woont u in het buitenland? Dan krijgen wij niet automatisch door dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat kan via MijnABP.

Woont u samen, maar u bent niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan uw partner ook partnerpensioen krijgen. Daarvoor gelden de voorwaarden die hieronder staan: 

 • U en uw partner hebben een notarieel gesloten samenlevingscontract. In dat samenlevingscontract moet staan dat u over en weer bijdraagt aan de kosten van levensonderhoud. 
 • U en uw partner wonen in dezelfde woning. En in de basisadministratie personen staat u allebei ingeschreven op dit adres. 
 • Uw partner is niet uw ouder, grootouder, overgrootouder of uw kind, kleinkind of achterkleinkind. 
 • U en uw partner zijn niet ook getrouwd met iemand anders en hebben ook geen geregistreerd partnerschap of een partnerschap in onze regeling met iemand anders. 
 • U moet zelf aan ons doorgeven dat u samenwoont. Als u dit doorgeeft, stuur dan een kopie van het samenlevingscontract mee. Op het moment dat u dit aan ons doorgeeft, moeten u en uw partner ouder zijn dan 18 en u mag nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Zie ook Informatie die u aan ons moet doorgeven.
final-step-20466f92d2

Wanneer eindigt voor ons uw partnerschap?

Uw partnerschap eindigt voor ons op de dag: 

 • dat u niet meer getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Een scheiding en het einde van geregistreerd partnerschap krijgen wij door van de gemeente. 
 • dat wij van u of uw (ex)partner een schriftelijk bericht ontvangen dat u niet meer samenwoont met de partner waarvan u heeft doorgegeven dat u met hem of haar samenwoont. Dit geldt als u samenwoont maar niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft; 
 • dat uw partner overlijdt; 
 • dat u of uw partner trouwt of een geregistreerd partnerschap krijgt met iemand anders; 
 • dat u of uw partner bij iemand anders als partner met een samenlevingscontract bij ons geregistreerd staat; 
 • dat u niet reageert op onze periodieke vraag om aan ons te bevestigen dat uw partnerschap aan de voorwaarden voldoet die ABP stelt. Dit vragen wij u als u heeft doorgegeven dat u samenwoont met een partner waarmee u niet bent getrouwd of geen geregistreerd partnerschap heeft. U krijgt van ons dan een termijn van 6 weken om schriftelijk te bevestigen dat u aan de voorwaarden voldoet. Reageert u niet binnen 6 weken? Dan herhalen wij dit verzoek. Uw partnerschap eindigt dan 6 weken nadat u het herhaalde verzoek heeft ontvangen en u hier niet binnen 6 weken op reageert.
final-step-8f99f9b970

U heeft kinderen jonger dan 25 jaar

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen pensioen. Dit noemen we wezenpensioen. In MijnABP ziet u hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen als u overlijdt.

Als u kinderen heeft, hoeft u dit niet aan ons door te geven. Deze gegevens krijgen wij namelijk van uw gemeente.

Let op! Woont u in het buitenland? Dan moet u wél aan ons doorgeven dat u kinderen heeft.

Als u overlijdt, krijgen uw kinderen wezenpensioen als: 

 • ze jonger zijn dan 25 jaar, en; 
 • ze in de BRP als uw kind ingeschreven staan, of; 
 • de kinderen (niet uw biologische kinderen) deel uitmaken van uw gezin en waarvoor u de kosten voor levensonderhoud betaalde, of; 
 • u als biologische vader volgens de wet of door een notariële akte de kosten voor levensonderhoud moet betalen.

Uw kinderen moeten het wezenpensioen bij ons aanvragen. Zie ook U overlijdt, uw partner of ex-partner overlijdt of uw kind overlijdt.

Let op! Kinderen die u voor adoptie heeft afgestaan krijgen geen wezenpensioen als u overlijdt. 

Let op! Kinderen (niet uw biologische kinderen) die deel gaan uitmaken van uw gezin of waarvoor u als biologisch vader de kosten van levensonderhoud moet betalen, moet u wel aanmelden (zie ook Informatie die u aan ons moet doorgeven en informatie die u van ons krijgt).

final-step-608de70cd2

U wordt ziek

Wordt u ziek? En werkt u op dat moment als militair? Dan krijgt u de eerste twee jaar salaris van het Ministerie van Defensie. Hoe hoog uw salaris in deze periode is, staat in het Inkomstenbesluit militairen. U en het Ministerie van Defensie betalen in deze periode samen de volledige pensioenpremie.

Wordt u ontslagen en heeft u recht op een WIA-uitkering? Dan heeft u mogelijk recht op Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen. Dit krijgt u van het Ministerie van Defensie. Daarnaast heeft u mogelijk recht op Militair InvaliditeitsPensioen van het Ministerie van Defensie. Wij gaan door met pensioen opbouwen en u hoeft geen premie meer te betalen voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt bent. Hoeveel u opbouwt vindt u in de tabel hieronder. Hiermee beginnen we op het moment dat u ontslagen wordt en het Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen is toegekend.We stoppen hiermee op het moment dat u geen recht meer heeft op een Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen.

Let op! Heeft u recht op een Militair Invaliditeitspensioen? Over het Militair Invaliditeitspensioen bouwt u geen pensioen bij ons op.

Als u ziek bent, geldt het volgende zolang u in dienst blijft:
Uw pensioenopbouw loopt door op basis van het pensioengevend inkomen voor u ziek werd.

Als u een Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen ontvangt, geldt vanaf de datum van uw ontslag:
Uw pensioenopbouw loopt door over het arbeidsongeschikte deel op basis van het inkomen dat u ontving voordat u ziek werd. Ontvangt u geen Militair Arbeidsongeschiktheidspensioen meer? Dan stopt ook uw pensioenopbouw voor dit deel.

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Mate waarin pensioenopbouw doorloopt
Mate waarin pensioenopbouw doorloopt bij arbeidsongeschiktheid door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte
80% of meer
70%
100%
65% tot 80%
56%
80%
55% tot 65%
42%
60%
45% tot 55%
35%
50%
35% tot 45%
28%
40%

Van het UWV ontvangen wij rechtstreeks informatie over uw WIA-uitkering en wijzigingen daarin.

Let op! Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u nog bij een andere werkgever?
Als u ook bij die werkgever ziek wordt, verandert de mate waarin de pensioenopbouw doorloopt vanaf het moment dat u ontslagen wordt bij die werkgever.

U ontving al een WIA-uitkering toen u in dienst kwam?
Voor het gedeelte dat u arbeidsongeschikt was vóórdat u als militair in dienst kwam, bouwt u bij ons geen pensioen op.

final-step-c912176697

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar? Dan heeft dit de volgende gevolgen voor uw pensioen.

 U gaat uit elkaar
U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschapUw ex-partner heeft recht op:
 • een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • partnerpensioen.
U woont samen met een samenlevingscontract en u heeft dat aan ons doorgegeven

Uw ex-partner:

 • heeft geen recht op een gedeelte van uw ouderdomspensioen;
 • heeft wel recht op partnerpensioen.

Bekijk wat dit betekent voor:

Wanneer speelt ouderdomspensioen een rol als u uit elkaar gaat?

Ouderdomspensioen speelt alleen een rol als u: 

 • getrouwd was, of;
 • een geregistreerd partnerschap eindigt. 

Woonde u samen, maar was u niet getrouwd en had u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uit elkaar gaan geen invloed op uw ouderdomspensioen.

Wat gebeurt er met uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed, dan heeft uw partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen. U kunt kiezen uit drie manieren om dit te regelen. Lees hoe u dit kunt regelen

U krijgt een nieuwe partner. Wat gebeurt er dan?

Krijgt u een nieuwe partner? Dan gelden voor uw partner ook de regels van het onderdeel U heeft een partner.

Wanneer speelt partnerpensioen een rol als u uit elkaar gaat?

Partnerpensioen speelt een rol als u: 

 • getrouwd was, of; 
 • een geregistreerd partnerschap eindigt, of; 
 • een samenlevingscontract had.

Wat gebeurt er met het partnerpensioen als u gaat scheiden of uit elkaar gaat?

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, dan gebeurt er het volgende met het partnerpensioen:

 • Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner partnerpensioen. Het gaat om het partnerpensioen dat u had opgebouwd (zie Partnerpensioen) op het moment dat u uit elkaar ging. Zo tellen ook salarisstijgingen die u geniet nadat u en uw partner uit elkaar zijn gegaan, niet mee voor het partnerpensioen voor uw ex-partner.
 • U en uw ex-partner kunnen samen besluiten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt. U moet dit dan schriftelijk aan ons doorgeven. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen.
 • Heeft u er bij uw scheiding voor gekozen het pensioen te splitsen, zodat uw ex-partner een eigen pensioen krijgt? Dan zit het partnerpensioen in het pensioen van uw ex-partner. Als u overlijdt, gebeurt er dus niets. 

Krijgt u een nieuwe partner? Dan krijgt uw nieuwe partner partnerpensioen als u overlijdt. Wel trekken we daar het partnerpensioen van uw ex-partner of ex-partners vanaf.

Wat gebeurt er als uw ex-partner eerder dan u overlijdt en u het pensioen niet heeft gesplitst? Of als u en uw ex-partner hebben besloten dat uw ex-partner geen partnerpensioen krijgt als u overlijdt en
wij deze afspraak bevestigd hebben of wij u hebben laten weten dat wij hiermee instemmen?

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. U kunt dit partnerpensioen als u met pensioen gaat ook ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan.

Wat gebeurt er met het wezenpensioen als u uit elkaar gaat?

Als u en uw partner gaan scheiden of uit elkaar gaan, verandert het wezenpensioen niet.

final-step-031f653557

U krijgt meer of minder salaris

 • We gaan voor uw pensioenopbouw uit van uw pensioengevend inkomen per 1 januari of van het moment dat u in dienst trad. Een tussentijdse salarisverhoging of -verlaging telt mee voor het volgende jaar. 
 • Als uw salaris hoger of lager wordt door een andere deeltijdfactor houden we daar rekening mee vanaf de datum van die wijziging. 
 • Krijgt u een andere functie en daardoor ook een lager salaris? Is dit gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden? En gebeurt dit binnen 10 jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt? Dan berekenen we uw pensioenopbouw met uw oude pensioengevend inkomen. En niet met uw nieuwe, lagere salaris. Wijzigt dit pensioengevend inkomen door een wijziging van de salarissen in uw sector? Dan geeft uw werkgever dit aan ons door.
 • De verlaging van uw salaris als gevolg van het tijdelijk verkorten van uw arbeidsduur heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Dat geldt ook voor de verhoging van uw salaris bij een tijdelijke verlenging van uw arbeidsduur. Of en voor welk percentage inkomensbestanddelen pensioengevend zijn, vindt u in bijlage 4.
final-step-c592b11210

U heeft verlof

 • Wij maken geen verschil tussen betaald of onbetaald verlof. Voor uw pensioenopbouw verandert er niets voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. In uw arbeidsrelatie kunnen wel andere afspraken over het onbetaald verlof en over de verdeling van de premie tussen u en uw werkgever staan. 
 • Bouwt u tijdens uw onbetaald verlof bij een andere werkgever pensioen op? Of geniet u politiek verlof? En is de totale pensioenopbouw hoger dan de fiscaal toegestane opbouw. We beperken uw pensioenopbouw bij ABP dan tot de fiscaal toegestane opbouw. Verdere regels hierover vindt u op onze website.
question-step-ad5beb860b
Welke situatie geldt voor u?
final-step-b669ae86ea

U krijgt ontslag

 • Krijgt u ontslag en krijgt u van het Ministerie van Defensie een ontslaguitkering? Dan loopt de pensioenopbouw voor 50% door. 

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een werkloosheidsuitkering? Zolang u recht heeft op deze uitkering, bouwen we 50% van uw pensioen op.

 • Krijgt u ontslag, krijgt u een WIA-uitkering en krijgt u van ons een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan hangt de opbouw van uw pensioen af van twee zaken: 
  • mate van arbeidsongeschiktheid; 
  • of u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte of door een andere oorzaak. 

  De percentages staan hieronder in een tabel.

  Mate van arbeidsongeschiktheid?U bent arbeidsongeschikt. Hoeveel pensioen bouwt u op?U bent arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk of door een beroepsziekte. Hoeveel pensioen bouwt u op?
  80% of meer70%100%
  65% - 80%56%80%
  55% - 65%42%60%
  45% - 55%35%50%
  35% - 45%28%40%

  Voorbeeld
  Bent u 50% arbeidsongeschikt? En komt dat door uw werkzaamheden als militair? Dan loopt uw pensioenopbouw voor 50% door.


In de situaties die hierboven staan, kunt u ervoor kiezen om aanvullend tot 100% van uw pensioen op te bouwen. Kiest u hiervoor? Dan moet u dit doorgeven binnen negen maanden nadat u recht kreeg op een van deze uitkeringen. U betaalt de premie voor de aanvulling zelf. Hoeveel premie u betaalt, leest u in bijlage 3 Bedragen en percentages.

 • Bent u arbeidsongeschikt en wordt u daardoor ontslagen? U en het Ministerie van Defensie hoeven dan geen pensioenpremie meer te betalen.

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een UGM-uitkering van het Ministerie van Defensie? De opbouw loopt dan voor 50% door. Dan betalen u en het Ministerie van Defensie samen de helft van de pensioenpremie.
  Let op! Heeft u inverdientijd opgebouwd op of na 1 januari 2019? Dan geldt voor de duur van deze inverdientijd een ander opbouwpercentage. Zie ook hierboven: U krijgt leeftijdsontslag.

 • Krijgt u ontslag en krijgt u een werkloosheidsuitkering? De opbouw loopt dan voor 50% door. U betaalt geen premie meer. Het Ministerie van Defensie betaalt de volledige pensioenpremie.

 • Krijgt u een werkloosheidsuitkering? En krijgt u tegelijk een arbeidsongeschiktheidsuitkering dat samenhangt met dezelfde arbeidsverhouding? Dan bouwt u over uw werkloosheidsuitkering pensioen op volgens de tabel hieronder: 

 • ArbeidsongeschiktheidspercentageMate waarin pensioenopbouw doorloopt
  65% tot 80%22%
  55% tot 65%29%
  45% tot 55%32,5%
  35% tot 45%36%

        U bouwt tegelijkertijd pensioen op vanwege uw arbeidsongeschiktheid. Hoeveel pensioen u opbouwt, ziet u in de tabel in U wordt ziek.

 • Krijgt u een werkloosheidsuitkering? En bent u arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte? Dan bouwt u over de werkloosheidsuitkering pensioen op volgens de tabel hieronder:
ArbeidsongeschiktheidspercentageMate waarin pensioenopbouw doorloopt
65% tot 80%10%
55% tot 65%20%
45% tot 55%25%
35% tot 45%30%

 

        U bouwt tegelijkertijd pensioen op vanwege uw arbeidsongeschiktheid door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte. Hoeveel pensioen u opbouwt, ziet u in de tabel in U wordt ziek.

In de tabel hieronder hebben we op een rij gezet wat er met uw pensioenpremie gebeurt als u wordt ontslagen:

Wat gebeurt er?Wie betaalt de pensioenpremie?Hoeveel pensioenpremie moet er betaald worden?
U bent arbeidsongeschikt en u wordt daardoor ontslagen.U en het Ministerie van Defensie zijn geen pensioenpremie meer verschuldigd.N.v.t.
U krijgt ontslag en u krijgt een ontslaguitkering.U en het Ministerie van Defensie betalen de premie. De verhouding tussen wat u betaalde en wat uw werkgever betaalde, verandert niet.50%
U krijgt ontslag en u krijgt een werkloosheidsuitkering.Het Ministerie van Defensie betaalt de premie.50%
final-step-6947ed2502

U neemt zelf ontslag

Wat gebeurt er met uw pensioen als u zelf ontslag neemt?

Neemt u zelf ontslag? En gaat u geen pensioen opbouwen bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Dit kan binnen de fiscale grenzen. De premie betaalt u dan wel helemaal zelf. Als u dat wilt, moet u dat binnen negen maanden na uw ontslag aan ons vragen.

U kunt maximaal drie jaar vrijwillig bij ons pensioen blijven opbouwen. We gaan daarbij uit van uw oude salaris. Bent u ondernemer en bent u verplicht om inkomstenbelasting te betalen? Dan mag u maximaal 10 jaar vrijwillig pensioen bij ons blijven opbouwen. Bijvoorbeeld als u ZZP’er bent.

final-step-36dc6ba219

U krijgt leeftijdsontslag

Wat gebeurt er met uw pensioenopbouw als u leeftijdsontslag krijgt?

Bent u vijf jaar jonger dan uw AOW-leeftijd? Dan krijgt u leeftijdsontslag en heeft u recht op een UGM-uitkering van het Ministerie van Defensie. Er zijn ook militairen die al op een jongere leeftijd recht hebben op een UGM-uitkering. Bijvoorbeeld als u onder de oude Diensteinderegeling valt of als u uw inverdientijd gebruikt om eerder met UGM te gaan. Wilt u meer weten over uw recht op UGM-uitkering? Neem dan contact op met het Ministerie van Defensie. Als u een UGM-uitkering ontvangt, dan loopt uw pensioenopbouw voor 50% door. U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.

Let op! Heeft u als gevolg van operationele inzet inverdientijd opgebouwd vanaf 1 januari 2019? Dan geldt hiervoor een andere meetelwaarde. (zie het onderdeel Pensioenopbouw Ouderdomspensioen)

In de tabel hieronder hebben we op een rij gezet wat er met uw pensioenpremie gebeurt als u leeftijdsontslag krijgt.

 

Wat gebeurt er?Wie betaalt de pensioenpremie?Hoeveel pensioenpremie moet er betaald worden?
U krijgt leeftijdsontslag en een UGM-uitkering
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.
50%
U gaat (eerder) met leeftijdsontslag en u zet uw inverdientijd opgebouwd vanaf 1 januari 2019 in. 
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie. Het Ministerie van Defensie betaalt de premie voor de extra opbouw. Als uw inverdientijd volledig is opgebruikt, geldt weer de normale opbouw en premieverdeling. Het Ministerie van Defensie informeert u hierover. 
100%
U gaat eerder met leeftijdsontslag en u zet uw inverdientijd vóór 1 januari 2019 in.  
U en het Ministerie van Defensie betalen de premie.
50%
question-step-cb7dd38c93
Wat gebeurt er in de volgende situaties?
final-step-7247c11816

U overlijdt

Als u overlijdt, krijgen uw partner en uw kinderen pensioen:

 • Uw partner krijgt partnerpensioen. 
 • Uw kinderen krijgen wezenpensioen.

Uw partner krijgt partnerpensioen vanaf de dag na uw overlijden tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner overlijdt. Uw partner krijgt dit partnerpensioen steeds in de 2e helft van de maand. Dit geldt ook voor een eventuele ex-partner.

 • U woont samen, maar u heeft dit niet aan ons doorgegeven. 
 • Als uw partnerschap begint nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 
 • Als u het volledige partnerpensioen heeft geruild voor hoger ouderdomspensioen. 
 • Als uw partner u opzettelijk van het leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor veroordeeld is.

In de volgende situaties krijgt uw ex-partner geen partnerpensioen als u overlijdt: 

 • Als u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd. Heeft u geen nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging van ons. Heeft u wel een nieuwe partner waaraan het partnerpensioen van uw ex-partner toekomt door uw besluit? Dan is deze afspraak geldig als wij u en uw ex-partner hebben laten weten dat wij hiermee instemmen. 
 • Als u en uw ex-partner er na uw scheiding voor gekozen hebben om het pensioen te splitsen.
 • Als uw partnerrelatie is gestart op of nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 
 • Als uw ex-partner u opzettelijk van uw leven heeft beroofd of daaraan medeplichtig is en hiervoor veroordeeld is.

Uw partner krijgt 70% van uw pensioen dat u zou hebben opgebouwd tot uw pensioenleeftijd. Heeft u een ex-partner? Dan trekken we van het partnerpensioen eerst partnerpensioen af dat al bestemd is voor één of meerdere ex-partner(s).

Let op! Heeft u een ex-partner en heeft u uw pensioen verevend? En overlijdt uw ex-partner? Dan is dat partnerpensioen weer beschikbaar voor een eventuele nieuwe partner. Als u met pensioen gaat kunt u dit partnerpensioen ook ruilen voor ouderdomspensioen. 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij het onderdeel Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. Hierbij is het volgende van belang:

 • Overlijdt u op of nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt en is uw relatie daarna begonnen? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen. 
 • Heeft u ABP ExtraPensioen? Dan tellen we dit op bij het partnerpensioen of wezenpensioen. 
 • Heeft u gekozen voor nettopensioen? De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen. Zie het onderdeel Nettopensioenregeling. 

Als u overlijdt, dan krijgt uw ex-partner 70% van uw pensioen dat u heeft opgebouwd tot uw scheiding. Daar trekken we eerst partnerpensioen van af dat al bestemd is voor één of meerdere eerdere ex-partner(s). 

De hoogte van het partnerpensioen staat in MijnABP. Bij het onderdeel Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we dit pensioen berekenen. 

Uw kinderen krijgen wezenpensioen vanaf de dag na uw overlijden. Zij krijgen dit wezenpensioen steeds in de 2e helft van de maand.

Uw kind, uw (ex-)partner of de verzorger van uw kind moet het partnerpensioen en wezenpensioen zelf schriftelijk bij ons aanvragen.

In de volgende situaties krijgen uw kinderen geen wezenpensioen meer: 

 • Het wezenpensioen stopt op de laatste dag van de maand waarin uw kind 25 wordt. 
 • Als uw kind overlijdt. Het wezenpensioen stopt dan op de laatste dag van de maand waarin uw kind overlijdt. 
 • Als uw kind wettig kind is geworden van een ander.

Bij het onderdeel Partnerpensioen en wezenpensioen ziet u hoe we het wezenpensioen berekenen. 

final-step-4d85d1ca2c

Uw partner of ex-partner overlijdt

Als uw partner eerder dan u overlijdt, verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Het opgebouwde partnerpensioen is dan voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen voordat u uw AOW-leeftijd hebt bereikt. Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit opgebouwde partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Overlijdt uw ex-partner? Dan hangt het ervan af wat u heeft afgesproken bij uw scheiding. 

 • Heeft u afgesproken dat u allebei de helft van uw pensioen krijgt uitbetaald? Of een andere verdeling? En overlijdt uw ex-partner? Dan betalen we dit pensioen weer aan u uit. 
 • Heeft u afgesproken dat u het pensioen splitst? Dan heeft uw ex-partner een eigen pensioen. Overlijdt uw ex-partner? Dan gebeurt er dus niets.
 • Heeft u ervoor gekozen om het pensioen niet te verdelen? Dan gebeurt er niets.

Het partnerpensioen dat bestemd was voor uw ex-partner, is nu voor een eventuele nieuwe partner. Voorwaarde is dat het partnerpensioen nog niet is ingegaan en dat uw nieuwe partnerschap is begonnen voordat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt.  Als u met pensioen gaat kunt u ervoor kiezen om dit partnerpensioen te ruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Heeft u een nieuwe partner? Dan moet uw partner hiermee akkoord gaan.

Let op! Een nieuwe partner heeft geen recht op partnerpensioen als u uw nieuwe partnerschap aanmeldt nadat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt. 

final-step-fd1c046441

Uw kind overlijdt

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw kind overlijdt?
Als uw kind overlijdt, dan verandert er aan uw pensioen bij ons niets. Heeft u nog meer kinderen, dan krijgen zij wezenpensioen als u overlijdt. U leest bij het onderdeel U heeft kinderen welke kinderen
wezenpensioen kunnen krijgen.

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen?
De hoogte van het wezenpensioen vindt u in MijnABP. Hoe we dat berekenen vindt u bij Partnerpensioen en wezenpensioen.

final-step-e74c703620

U stopt met pensioen opbouwen bij ABP

In de volgende situaties stopt u met pensioen opbouwen bij ABP: 

 • U stopt met werken als militair en u heeft na uw ontslag geen recht meer op een 
  • UGM, ontslag- of werkloosheidsuitkering, of een; 
  • arbeidsongeschiktheidspensioen. 
 • U stopt met vrijwillig pensioen opbouwen bij ABP.

Dit leest u in het onderdeel U bouwt geen pensioen meer bij ons op.

Stopt u met pensioen bij ons op te bouwen? Dan kunt u een aantal keuzes maken: 

 • Als de hoogte van uw pensioen € 592,51 of meer bruto per jaar is, kunt u uw pensioen van ABP meenemen naar een ander pensioenfonds. In Waardeoverdracht leest u meer hierover.

 • U kunt bij ons pensioen blijven opbouwen. Bij het onderdeel U krijgt ontslag of u neemt ontslag leest u meer informatie.

 • Gaat u bij een andere ABP-werkgever werken? Of als burger bij het Ministerie van Defensie? Dan geldt voor u het pensioenreglement van ABP. Wij rekenen uw opgebouwde militair pensioen om naar pensioen in het pensioenreglement van ABP. Wij informeren u hierover. Wilt u niet dat we omrekenen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven. Dit kan totdat u met pensioen gaat. Uw partner moet hiermee instemmen. Als wij niet omrekenen krijgt u twee pensioenen van ABP. Ook kan het nadelig zijn voor uw partnerpensioen omdat uw partner geen recht meer heeft op partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar over diensttijd voor 1 januari 2018.

Let op! Bent u reservist? U bent deelnemer gedurende de hele kalendermaand waarin u in werkelijke dienst bent. Na deze maand stopt u met pensioen opbouwen tot het moment dat u weer opgeroepen wordt. Uw pensioenopbouw berekenen we over de daadwerkelijk gewerkte tijd.

final-step-23b4055567

Uw keuzes als u met pensioen gaat

Welke keuzes kunt u maken als u met pensioen gaat?

U kunt vanaf uw 60e een aantal keuzes maken: