Premie en pensioenberekeningen

question-step-1026b4012d
Waar wilt u meer over weten?
question-step-63dd881162
Over welk onderwerp wilt u uitleg?
final-step-90dbc219ee

Pensioenopbouw ouderdomspensioen

In MijnABP ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd.

U bouwt ieder jaar een stukje van uw pensioen op. Dat berekenen we als volgt:
Pensioengrondslag x opbouwpercentage x deeltijdpercentage x meetelwaarde

Rekenvoorbeeld opbouw ouderdomspensioen (bruto bedragen)

Leeftijd: 25 jaar
Dienstverband: fulltime
Pensioengevend inkomen: € 30.000
Franchise (op jaarbasis): € 15.850
Pensioengrondslag: € 30.000 - € 15.850 =  € 14.150
Opbouwpercentage: 1,788%

Als alles hetzelfde blijft, wordt de pensioenberekening als volgt:
Pensioenopbouw per jaar: 1,788% van € 14.150 = € 253,00
Bij doorwerken tot 62 jaar: 37 jaar (van 25ste tot 62ste) x € 253,00 = € 9.361,07
Daarna UGM van 62 tot 67 jaar: 5 jaar x € 253,00 x 50% = € 632,51
Pensioen op pensioenleeftijd: € 9.361,07 + € 632,51 = € 9.993,58
Vanaf uw AOW-leeftijd komt daar de AOW-uitkering bij.

De ABP-regeling voor militairen is een middelloonregeling. Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Dit doet u op basis van uw pensioengevend inkomen (zie Pensioengevend inkomen). Elk jaar dat u werkt berekenen wij het pensioen dat u in dat jaar heeft opgebouwd. 

De volgende onderdelen spelen daarbij een rol:

 • Uw pensioengevend inkomen
 • De franchise (het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt)
 • Het opbouwpercentage (het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt)
 • Het aantal jaren dat u pensioen opbouwt en de meetelwaarde
 • Uw deeltijdpercentage (het aantal uren dat u per week werkt)

Deze onderwerpen lichten we hierna toe.

 

Let op! Uw pensioenopbouw stopt uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. U kunt ook tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen. Dit pensioen moet u zelf aanvragen.

Hiervoor tellen we de volgende zaken bij elkaar op: 

 • Het pensioen dat u iedere jaar bij ons heeft opgebouwd inclusief indexaties en verlagingen.
 • Het pensioen uit vrijwillige regelingen.
 • Het pensioen dat u heeft meegenomen van een andere pensioenuitvoerder.
 • Het partnerpensioen dat u heeft omgeruild voor een hoger ouderdomspensioen.
  Totaal     Uw opgebouwde ouderdomspensioen dat u ieder jaar gaat ontvangen.

                Dit vindt u in MijnABP

Let op! Heeft u pensioen opgebouwd met ABP ExtraPensioen of met de Nettopensioenregeling? In MijnABP ziet u hoeveel pensioen u ongeveer kan verwachten op basis van wat u tot nu aan kapitaal heeft opgebouwd. Pas op het moment dat u met pensioen gaat, kunnen we definitief uitrekenen hoeveel extra ouderdomspensioen u daarvoor krijgt. Heeft u doorgegeven dat u pensioen heeft verevend? Dan vindt u hier uw pensioen na verevening. Dit geldt ook als u uw pensioen heeft gesplitst.

final-step-171104e2d7

Uw pensioengevend inkomen

Uw pensioengevend inkomen is uw vaste salaris dat u van het Ministerie van Defensie krijgt.

Ook bepaalde vaste en variabele onderdelen van uw inkomen worden bij uw pensioengevend inkomen opgeteld. Dit is geregeld in artikel 23a van het Inkomstenbesluit militairen. Ter informatie staat in de bijlages een overzicht van de inkomstenbestanddelen die meetellen voor uw pensioengevend inkomen. Niet alle bestanddelen tellen evenveel mee. Er zijn:

 • bestanddelen die volledig (100%) meetellen;
 • bestanddelen die voor de helft (50%) meetellen;
 • bestanddelen die niet meetellen.

 • We berekenen uw pensioengevend inkomen op 1 januari. We rekenen de bedragen om naar een jaarbedrag. 
 • Bent u in de loop van het jaar begonnen met werken als militair? Dan berekenen we uw pensioengevend inkomen op het moment dat u in dienst bent gekomen. 
 • Wij passen uw pensioengevend inkomen alleen door het jaar aan als een rechter ons dit verplicht of wanneer op het moment van aanlevering blijkt dat uw gegevens fout door uw werkgever zijn aangeleverd. 
 • Verandert in het jaar uw inkomen? Dan nemen we dat mee in uw pensioengevend inkomen per 1 januari van het komende jaar. Als uw pensioengevend inkomen per 1 januari verandert, nemen we dat mee in datzelfde jaar. 
 • Heeft u variabele inkomensbestanddelen (hoogte of duur)? Dan tellen wij deze op bij het inkomen van volgend jaar.  
 • Werkt u in deeltijd? (zie onderdeel Uw deeltijdpercentage) Dan berekenen we uw pensioengevend inkomen en de franchise in verhouding tot het aantal uur dat u werkt. Verandert dit? Dan verwerken we dat vanaf de datum van die wijziging. 
 • Ontvangt u in het loop van het jaar een salarisverhoging die eigenlijk al per 1 januari van dat jaar of van een jaar daarvoor zou ingaan (terugwerkende kracht)? Dan nemen we dit mee in het pensioengevend inkomen op 1 januari nadat u deze verhoging heeft ontvangen. 

Voor de opbouw van uw ouderdomspensioen en partnerpensioen geldt een maximum pensioengevend inkomen waarover u bij ons verplicht pensioen opbouwt (zie onderdeel Maximale bedragen voor uw pensioen). Dit volgt uit de Wet op de loonbelasting.

Heeft u recht op een werkloosheidsuitkering? Dan berekenen we de opbouw van uw pensioen met het salaris dat u kreeg voordat u ontslag kreeg. Dit pensioengevend inkomen veranderen we ieder jaar op 1 januari met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die bij ABP aangesloten zijn.

Heeft u recht op een UGM- of ontslaguitkering? Dan berekenen we de opbouw van uw pensioen met het salaris waarover uw ontslaguitkering is berekend.

Bent u ziek? Of heeft u verlof? Of ontvangt u om een andere persoonlijke reden geen of minder salaris? Voor het pensioengevend inkomen gaan we uit van de situatie waarin u niet ziek zou zijn geworden, met verlof zou zijn of om een andere persoonlijke reden geen of minder salaris ontvangt. Over dit pensioengevend inkomen berekenen we opbouw van uw pensioen voor zover dit is toegestaan binnen de Wet op de loonbelasting. Zie ook onderdeel U heeft verlof.

Krijgt u een lagere functie en daardoor ook een lager salaris? Is dit gebaseerd op een collectieve arbeidsovereenkomst of een andere collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden? En gebeurt dit binnen 10 jaar voor de pensioenleeftijd? Dan berekenen we uw pensioenopbouw met uw oude pensioengevend inkomen. En niet met uw nieuwe, lagere salaris. Wijzigt dit pensioengevend inkomen door een wijziging van de salarissen in uw sector? Dan geeft uw werkgever dit aan ons door.

Bent u ontslagen omdat u arbeidsongeschikt bent geworden? Dan berekenen we de opbouw van uw pensioen met het inkomen uit het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.

Voor de opbouw van uw pensioen in het jaar dat u met pensioen gaat nemen we uw pensioengevend inkomen van het jaar daarvoor. We gebruiken de franchise, het opbouwpercentage en het deeltijdpercentage van het jaar waarin u met pensioen gaat.

final-step-fe5a3148e9

De franchise (het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt)

Bij de pensioenopbouw houden we er rekening mee dat iedereen een AOW-uitkering gaat ontvangen. Een deel van uw inkomen nemen we daarom niet mee bij de berekening van uw pensioen. Dit gedeelte heet de franchise, dit is het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt. De franchise hoeft niet gelijk te zijn aan de hoogte van de AOW-uitkering. De franchise trekken we van uw pensioengevend inkomen af.

Uw franchise is afhankelijk van uw pensioengevend inkomen. Is uw pensioengevend inkomen boven een bepaalde grens, dan is uw franchise ook hoger. Dit geldt ook als u een UGM-uitkering ontvangt. 

Pensioengevend inkomenFranchise
Tot € 52.487,93€ 15.850
Gelijk aan of hoger dan € 52.487,93€ 17.550

Let op! De franchise die wordt gebruikt voor berekening van de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen is € 15.850 (zie hiervoor onderdeel Hoogte pensioenpremie).

Let op! Ontvangt u op 1 januari 2019 al een UGM-uitkering? Dan bouwt u pensioen op in deze pensioenregeling met een franchise van € 24.750. Deze franchise is niet afhankelijk van de hoogte van uw pensioengevend inkomen. De tabel hierboven is niet van toepassing.

Ja, dat kan. ABP past de hoogte van de franchise aan als de hoogte van de AOW verandert. We kijken dan naar de AOW voor gehuwden. 

De veranderingen van de AOW-uitkering voor gehuwden moet meer dan € 50 zijn ten opzichte van de laatste wijziging van onze franchise. Wij ronden de franchise af op € 50.

Ieder jaar berekenen we op 1 januari uw pensioengrondslag. Uw inkomen min de franchise noemen we de pensioengrondslag. Over de pensioengrondslag berekenen we uw pensioenopbouw. 

Over een paar onderdelen (zie Uw pensioengevend inkomen) van uw salaris bouwt u geen pensioen op. Het salaris waarover u pensioen opbouwt is het pensioengevend inkomen.

 

Pensioengevend inkomen
per 1 januari
Franchise (het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt omdat u AOW krijgt)
Pensioengrondslag (het bedrag waarover we uw ABP-pensioen berekenen)
final-step-e288ee203e

Het opbouwpercentage (het percentage waarmee u jaarlijks pensioen opbouwt)

Hoogte van het opbouwpercentage

Uw opbouwpercentage is afhankelijk van de hoogte van uw pensioengevend inkomen. Dit geldt ook als u een UGM-uitkering ontvangt.

Pensioengevend inkomenOpbouwpercentage
Tot € 52.487,931,788%
Gelijk aan of hoger dan € 52.487,931,875%


Let op! Ontvangt u op 1 januari 2019 al een UGM-uitkering? Dan bouwt u pensioen op in deze pensioenregeling met een opbouwpercentage van 1,875%. Dit opbouwpercentage is niet afhankelijk van de hoogte uw pensioengevend inkomen. De tabel hierboven is niet van toepassing.

final-step-0909fe39e0

De meetelwaarde

In deze gevallen tellen niet alle jaren dat u pensioen opbouwt volledig mee voor uw pensioen. Dat gebeurt maar voor een deel. Dit drukken we uit in een percentage. Dit percentage noemen we de meetelwaarde en dat kan liggen tussen de 0 en 100%.

Wij tellen de tijd dat u recht heeft op een UGM-uitkering voor de helft (50%) mee. Over de inverdientijd kan de meetelwaarde anders zijn. Zie ook de toelichting hieronder.

Bent u tijdens uw dienstverband bijvoorbeeld uitgezonden op een missie of bent u op oefening geweest? Dan heeft u mogelijk inverdientijd opgebouwd bij het Ministerie van Defensie. Deze tijd kunt u in overleg met het Ministerie van Defensie gebruiken om eerder te stoppen met werken. U krijgt uw UGM-uitkering dan ook eerder. Voor de hoogte van uw pensioenopbouw over de inverdientijd is van belang wanneer u de inverdientijd heeft opgebouwd. Dat leggen we hieronder uit. Heeft u vragen over uw inverdientijd? Neem dan contact op met het Ministerie van Defensie.

Heeft u inverdienaantijd opgebouwd vanwege operationele inzet na 1 januari 2019? Over deze tijd loopt uw pensioenopbouw voor 100% door. U en het Ministerie van Defensie betalen de premie. De verhouding tussen wat u betaalt en wat het Ministerie van Defensie betaalt, verandert. Het Ministerie van Defensie betaalt alle premie over de eerste 50% opbouw. Over de tweede 50% betalen u en het Ministerie van Defensie de premie samen volgens de normale verdeling. Zodra de inverdientijd is opgebruikt, bouwt u weer 50% pensioen op en geldt de normale premieverdeling.

En zet u deze in om eerder te stoppen met werken? Dan loopt uw pensioenopbouw voor 50% door. U en het Ministerie van Defensie betalen de premie. De verhouding tussen wat u betaalt en wat het Ministerie van Defensie betaalt, verandert niet.

Wij tellen de tijd dat u recht heeft op een werkloosheidsuitkering voor de helft (50%) mee.

Let op! Heeft u tegelijkertijd recht op een werkloosheidsuitkering en op een arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan gelden andere meetelwaardes (zie U krijgt ontslag of u neemt ontslag).

 • Wij tellen de tijd dat u verlof heeft voor 100% mee. 
 • Heeft u tijdens uw verlof ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunnen voor de pensioenopbouw tijdens uw verlof andere regels gelden. Neem hierover contact met ons op.

U bent arbeidsongeschikt en niet meer in dienst?

We tellen de tijd dat u arbeidsongeschikt bent als volgt mee:

ArbeidsongeschiktheidspercentageMeetelwaarde
80% of meer70%
65% tot 80%56%
55% tot 65%42%
45% tot 55%35%
35% tot 45%28%

Bent u arbeidsongeschikt door een ongeluk op het werk of een beroepsziekte?

We tellen de tijd dat u arbeidsongeschikt bent als volgt mee:

ArbeidsongeschiktheidspercentageMeetelwaarde
80% of meer100%
65% tot 80%80%
55% tot 65%60%
45% tot 55%50%
35% tot 45%40%

Voor het gedeelte dat u arbeidsgeschikt bent, blijft u pensioen opbouwen op basis van uw situatie toen u nog in dienst was. U blijft daarover premie betalen.

final-step-e9bfca14b4

Uw deeltijdpercentage

Werkt u in deeltijd? Dan houden we rekening met uw deeltijdpercentage. In het rekenvoorbeeld hieronder staat hoe we dat doen.

Rekenvoorbeeld  

 • Een volledige werkweek bij uw werkgever is 38 uur.  
 • Uw deeltijdpercentage is 50%, u werkt 19 uur.
 • Uw pensioengevend inkomen is € 35.000
 • Uw pensioengevend inkomen bij een volledige werkweek is:
  € 35.000 / 50% = € 70.000
 • Uw franchise bij een volledige werkweek is € 17.550 
 • Uw pensioengrondslag bij een volledige werkweek is:
  € 70.000 - € 17.550 = € 52.450 
 • U bouwt pensioen op over € 52.450 x 50% = € 26.225

Werkt u in deeltijd en zou u met uw voltijdpercentage boven het fiscaal maximum komen?

Rekenvoorbeeld

 • Een volledige werkweek bij uw werkgever is 38 uur. 
 • Uw deeltijdpercentage is 50%, u werkt 19 uur. 
 • Uw pensioengevend inkomen is € 70.000 
 • Uw franchise bij een volledige werkweek is € 17.550
 • Uw pensioengevend inkomen bij een volledige werkweek is:
  € 70.000 / 50% = € 140.000
 • Het fiscaal maximum is € 137.800
 • Uw pensioengrondslag is € 137.800 - € 17.550 = € 120.250
 • U bouwt pensioen op over € 120.250 x 50% = € 60.125

Er is een fiscale grens aan het pensioengevend inkomen waarover iemand pensioen mag opbouwen. Dat heet het fiscale maximum. Werkt u meer dan een volledige werkweek? Dan kan u een deeltijdpercentage van meer dan 100% hebben. Dat is het geval als u 40 uur werkt, terwijl een volledige werkweek bij uw werkgever 38 uur is. Hierdoor kan uw pensioengevend inkomen boven het fiscale maximum uitkomen. In dat geval passen we uw deeltijdpercentage aan. Hieronder ziet u een voorbeeld hoe we dit berekenen.

Rekenvoorbeeld 

 • Een volledige werkweek bij uw werkgever is 38 uur. 
 • U werkt 40 uur. 
 • Uw deeltijdpercentage is 40/38 x 100% = 105,26%.
 • Uw pensioengevend inkomen bij 38-urige werkweek is: € 135.000
 • Uw franchise bij een volledige werkweek is € 17.550 
 • Uw pensioengevend inkomen bij een 40-urige werkweek is € 135.000 x 105,26% = € 142.101

Het pensioengevend inkomen van € 135.000 is lager dan het bedrag dat in de wet staat. Maar het pensioengevend inkomen van € 142.101 is hoger dan het bedrag dat in de wet staat. Daarom verlagen we uw deeltijdpercentage als volgt:
Fiscaal maximum/uw pensioengevend inkomen bij een volledige werkweek € 137.800 / € 135.000 = 102,07%. Dit is uw nieuwe deeltijdpercentage. 

U bouwt pensioen op over: (Fulltime pensioengevend inkomen – franchise) x aangepaste deeltijdpercentage
(€ 135.000 – € 17.550) x 102,07% = € 119.886

Ziekte, verlof e.d.Hetzelfde deeltijdpercentage als voor uw ziekte, verlof e.d.
Werkloosheidsuitkering, UGM-uitkering en ontslaguitkeringWerkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet
Uw deeltijdpercentage is een breuk. Dit berekenen we als volgt:
 • Uw werkloosheidsuitkering op jaarbasis gedeeld door uw uitkeringspercentage. Als uw dagloon hoger is dan het maximum dagloon vermenigvuldigen we deze uitkomst met de breuk van het dagloon gedeeld door het maximum dagloon; 
 • Dit bedrag delen we daarna door uw pensioengevend inkomen.

Werkloosheidsuitkering van uw (vroegere) werkgever
Ontvangt u een werkloosheidsuitkering van uw (vroegere) werkgever in aanvulling op of aansluiting aan de werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet dan bouwt u pensioen op voor hetzelfde percentage als waarvoor u recht heeft op die uitkering.

UGM-uitkering of ontslaguitkering
Het deeltijdpercentage is hetzelfde als voor ontslag.

Werken na uw ontslagU gaat tijdens uw UGM-uitkering weer werken

Bent u volledig met ontslag en gaat u na uw ontslag weer werken bij een bij ABP aangesloten werkgever of als burger bij het Ministerie van Defensie? Dan verandert er niets in uw deeltijdpercentage voor de pensioenopbouw tijdens UGM. Er zijn wel fiscale grenzen voor deze pensioenopbouw. Als deze overschreden worden, kan de pensioenopbouw lager zijn.

U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering (WW)
Ontvangt u een werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet en gaat u na uw ontslag weer werken? Of gaat u meer uren werken in uw bestaande functie? Dan verlagen wij uw deeltijdpercentage als hierdoor uw werkloosheidsuitkering daalt. Wij berekenen uw deeltijdpercentage opnieuw over de nieuw vastgestelde werkloosheidsuitkering.

U gaat weer werken en u ontvangt een werkloosheidsuitkering van het Ministerie van Defensie 
Ontvangt u een werkloosheidsuitkering van het Ministerie van Defensie in aanvulling op of aansluitend aan de werkloosheidsuitkering op grond van de Werkloosheidswet? En gaat u na uw volledig ontslag weer werken bij een ABP aangesloten werkgever? Of gaat u na uw gedeeltelijk ontslag meer uren werken in uw bestaande functie of een andere functie bij een bij ABP aangesloten werkgever? Dan verlaagt het Ministerie van Defensie uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkering in dezelfde mate als waarin uw werkloosheidsuitkering wordt verlaagd.

U gaat weer werken en u ontvangt een ontslaguitkering van het Ministerie van Defensie 
Ontvangt u een ontslaguitkering van het Ministerie van Defensie? En gaat u na uw volledig ontslag weer werken bij een ABP aangesloten werkgever? Of gaat u na uw gedeeltelijk ontslag meer uren werken in uw bestaande functie of een andere functie bij een bij ABP aangesloten werkgever? Dan verlaagt het Ministerie van Defensie uw deeltijdpercentage voor uw pensioenopbouw uit deze uitkering met het deel dat u werkt of meer werkt.

ArbeidsongeschiktheidUw deeltijdpercentage is het gewogen gemiddelde van uw deeltijdpercentage in het jaar voor u recht kreeg op arbeidsongeschiktheidspensioen.
question-step-f433bdfaab
Over welk soort pensioen wilt u uitleg?
final-step-67a034f1b1

Partnerpensioen

Als u overlijdt voordat u met pensioen gaat, zijn er twee mogelijkheden: 

 1. U bent deelnemer. 
 2. U bouwt geen pensioen meer bij ons op.

1. U bent deelnemer
Bent u deelnemer en overlijdt u voordat u met ouderdomspensioen bent gegaan? Dan is het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u tot uw pensioenleeftijd opgebouwd zou hebben. We houden er rekening mee dat u gedurende de periode waarin u een UGM-uitkering zou hebben ontvangen, 50% pensioen opbouwt. Ook houden we rekening met uw inverdientijd.

2. U bouwt geen pensioen meer bij ons op
Bouwt u geen pensioen meer bij ons op? En overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. Dit is 70% van het pensioen dat u had opgebouwd toen u uit dienst ging.

Dan gelden deze regels: 

 • Uw partner krijgt 70% van uw ouderdomspensioen. 
 • We gaan uit van uw ouderdomspensioen op de pensioenrekenleeftijd (nu 68 jaar).Dit is de leeftijd die we gebruiken om uw pensioen uit te kunnen rekenen. Gaat u eerder dan uw 68e met pensioen? Dan berekenen we uw pensioen op basis van het pensioen dat u op uw 68e zou ontvangen. 
 • Heeft u partnerpensioen geruild voor meer ouderdomspensioen? Voor de berekening van het partnerpensioen halen we hier het geruilde partnerpensioen vanaf. 
 • Heeft u ex-partners? Dan trekken we van het partnerpensioen eerst af wat al bestemd is voor één of meerdere ex-partners(s).

Bij Uit elkaar leest u hoe hoog het pensioen van uw ex-partner is.

final-step-5dcaab2e98

Wezenpensioen

Hoeveel wezenpensioen krijgen uw kinderen die jonger zijn dan 25 jaar?

 • U bouwt pensioen op of u bent met pensioen
  - Overlijdt u en is er een verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder 14% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot uw pensioenleeftijd.
  - Overlijdt u en is er geen verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot uw pensioenleeftijd.
  - Heeft uw kind later geen verzorger meer? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van het pensioen dat u heeft opgebouwd of zou hebben opgebouwd tot uw pensioenleeftijd.
 • U bouwt geen pensioen meer bij ons op 
  • Overlijdt u en is er een verzorger van de kinderen? Dan krijgen uw kinderen 14% van het pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.
  • Overlijdt u en is er geen verzorger? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van uw pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.
  • Heeft uw kind later geen verzorger meer? Dan krijgen uw kinderen ieder 28% van uw pensioen dat u had opgebouwd op het moment dat u overlijdt.

Let op! We betalen in totaal maximaal 70% van uw ouderdomspensioen aan wezenpensioen voor uw kinderen. Heeft u meer dan 5 kinderen? Dan krijgen al uw kinderen een gelijk deel van deze 70%. Is er geen partner of verzorger? Dan geldt dit al vanaf 3 kinderen. 

Wanneer beoordelen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen?
In een aantal situaties berekenen we opnieuw hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen: 

 • Als uw kinderen geen verzorger meer hebben. 
 • Als het wezenpensioen van een kind stopt om de volgende redenen:
  - een kind wordt 25;
  - een kind overlijdt.

De nieuwe situatie gaat dan de volgende maand in.

Let op! Ontvangt u een wezenpensioen? Dan moet u zelf aan ABP doorgeven dat u geen verzorger meer heeft. 

final-step-0681ec5994

Maximale bedragen voor uw pensioen

Is er een maximum pensioengevend inkomen voor de premieberekening en uw pensioenopbouw?

Voor het pensioengevend inkomen geldt per 1 januari 2024 als fiscaal maximum: € 137.800. Heeft u een pensioengevend inkomen boven € 137.800? Dan kunt u in onze regeling nettopensioen (zie Regelingen waar u voor kunt kiezen) boven het deel van € 137.800 vrijwillig pensioen opbouwen. Het fiscaal maximum wordt ieder jaar door de wetgever vastgesteld. 

Let op! Werkt u in deeltijd? Dan geldt er een lager fiscaal maximum. Dit is dan het deeltijdpercentage maal € 137.800.

Let op! Er is geen maximum pensioengevend inkomen voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het partnerpensioen is maximaal 70% van uw ouderdomspensioen. Dit geldt ook als u ouderdomspensioen ruilt voor partnerpensioen.

Het wezenpensioen is 14% of 28% maar in totaal voor alle wezen samen maximaal 70% van uw ouderdomspensioen.

final-step-fc2e1e147e

Hoogte pensioenpremie

Het bestuur van ABP bepaalt de hoogte van de pensioenpremie. De wijze waarop is beschreven in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN). Als uw werkgever is aangesloten bij de ABP-regeling, is hij verplicht deze premies aan ABP af te dragen.

Het Ministerie van Defensie betaalt de premie aan ABP zolang u in dienst bent of zolang u recht heeft op een ontslag- of werkloosheidsuitkering van het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van Defensie houdt uw deel van de premie in op uw salaris. In de pensioenovereenkomst vindt u de hoogte van de bijdrage die het Ministerie van Defensie inhoudt op uw salaris.

Het bedrag waarover we het percentage berekenen kan per soort pensioen verschillen. Dat komt door de verschillen in de franchises en of er een maximum geldt. Dit leest u in onderstaande tabel.

 Ouderdomspensioen
Nabestaandenpensioen

  
Waarover
Pensioengevend inkomen min franchise
  
Franchise
€ 15.850
  
Maximum
Pensioengevend inkomen
€ 137.800*
  
Wanneer wordt er premie ingehouden?
U werkt als militair, neemt vrijwillig deel of u heeft recht op een UGM- of werkloosheidsuitkering.
  

* Het fiscaal maximum wordt jaarlijks door de wetgever vastgesteld.

Werkt of werkte u in deeltijd? We berekenen de premie dan naar evenredigheid van uw deeltijdpercentage.

Bereikte u 5 jaar geleden uw AOW-leeftijd? Dan bouwt u geen pensioen meer op. U betaalt ook geen pensioenpremie meer.

Let op! Ontvangt u op 1 januari 2019 al een UGM-uitkering? Dan bedraagt de franchise voor de berekening van de premie € 24.750. 

Ja, dat kan. ABP stelt de franchise vast. 

We kijken voor de franchise van het ouderdomspensioen naar de AOW voor gehuwden. De veranderingen moeten meer dan € 50 zijn ten opzichte van de laatste wijziging van onze franchise. Wij ronden de franchise af op € 50.

Er is een aantal situaties waarin andere regels gelden voor de hoogte van uw pensioenpremie. Bijvoorbeeld als u een werkloosheidsuitkering krijgt. Deze situaties en de regels die daarbij horen, staan hieronder.

Wat als u een werkloosheidsuitkering krijgt?

Heeft u recht op een werkloosheidsuitkering? Dan is de premie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen 50% van de premie voor u werkloos werd. We berekenen de premie met het pensioengevend inkomen dat u kreeg voordat u werkloos werd. Dit pensioengevend inkomen veranderen we ieder jaar op 1 januari met de gewogen gemiddelde salarisverhogingen voor de sectoren die bij ABP aangesloten zijn.

Wat als u een UGM- of ontslaguitkering krijgt?

Heeft u recht op een UGM-uitkering of een ontslaguitkering? Dan is de premie voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen 50% van de premie. We berekenen de premie met het salaris waarmee uw UGM-uitkering is berekend. 

Let op! Heeft u inverdientijd opgebouwd vanwege operationele inzet na 1 januari 2019? En gebruikt u deze om eerder met UGM te gaan? Dan betalen u en het Ministerie van Defensie samen de volledige premie. 

Wat als u een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt?

Heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en bent u ontslagen? Dan betaalt u geen premie voor ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Voor het deel dat u arbeidsgeschikt bent en u nog als militair werkt, betaalt u wel gewoon de premie.

Wat als u verlof heeft?

Heeft u verlof en loopt uw pensioenopbouw ongewijzigd door? Dan verandert er niets in hoogte van de premie. In de pensioenovereenkomst kunnen wel andere afspraken staan over de verdeling van de premie tussen u en het Ministerie van Defensie.

Betaalt het Ministerie van Defensie uw premie niet? Dan blijven al uw afspraken tot en met hoofdstuk 13 gewoon gelden. U blijft dus wel gewoon pensioen opbouwen. Dit geldt niet als u bij ons vrijwillig deelneemt aan een aanvullende regeling. Als u verlof of buitengewoon verlof heeft gelden andere regels, zie 'U heeft verlof' en de tekst hierboven.

final-step-abe68042b2

Verhogen van uw pensioen (indexeren)

Wij hebben de ambitie om ieder jaar uw pensioen volledig te verhogen met de Consumentenprijsindex. We noemen dit indexeren. We streven er ook naar, om eventueel in het verleden gemiste indexatie te na-indexeren of een eventuele verlaging van pensioenen te beëindigen. Voorwaarde is dat de financiële situatie van ABP voldoende is. 

Bij het verhogen van uw pensioen gelden de volgende uitgangspunten: 

 • Voorwaarde is steeds dat als volgens het bestuur de financiële situatie dat toestaat, wij ieder jaar uw pensioen volledig verhogen met de Consumentenprijsindex. Dit gaat dan niet met terugwerkende kracht. 
 • Om te zien of de financiële situatie het toestaat kijken we naar de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van de laatste 12 maanden) per 31 oktober van het voorafgaande jaar. Deze moet minimaal 110% zijn. 
 • De indexatie is voorwaardelijk. Deelnemers hebben ook door verhogingen in het verleden niet automatisch recht op een verhoging in de toekomst. 
 • De verhoging geldt voor pensioen dat u heeft opgebouwd en voor pensioen dat al is ingegaan. 
 • We financieren de indexatie uit de premies en uit het beleggingsrendement. We vormen geen bestemmingsreserve om te kunnen indexeren.

In 2023 kan het bestuur besluiten uw pensioen op 1 januari 2024 ook te verhogen op grond van de extra indexatiemogelijkheid die (lagere) wetgeving tot 1 januari 2024 biedt. Met het oog op de overstap naar de gewijzigde pensioenovereenkomst (nieuwe pensioencontract) kan eveneens besloten worden de pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken niet volledig te indexeren. Dit is een aanvulling op de hierboven genoemde regels. 

In de ABTN leest u meer over de regels voor indexering. 

Premiehoogte en indexeren
We houden er bij de vaststelling van de hoogte van de premie rekening mee dat we willen indexeren. In de ABTN beschrijven we hoe we de hoogte van de premie bepalen. 

Consumentenprijsindex
We gebruiken de consumentenprijsindex, alle huishoudens, niet afgeleid, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (in de maand september, tot twee cijfers achter de komma). We nemen de index van het voorafgaande jaar en kijken dan naar de stijging of daling van deze index in de periode van 1 september van het voorafgaande jaar tot 1 september van het lopende jaar.

final-step-1b16654a0d

Verlagen van uw pensioen

Het bestuur kan uw pensioen verlagen. De voorwaarden hiervoor zijn beschreven in de ABTN. We berekenen de verlagingen zowel over het pensioen dat u al heeft opgebouwd als het pensioen dat al is ingegaan. Als we uw pensioen moeten verlagen gaan we dat niet compenseren door andere uitkeringen te verhogen. 

Als we moeten verlagen zal het bestuur u hierover schriftelijk informeren.

De pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vóór 1 juni 2001 worden door Defensie separaat gefinancierd. Een eventueel door ABP toegepaste korting is niet van toepassing op deze pensioenaanspraken. De tot 1 januari 2019 toegepaste werkwijze voor deze pensioenaanspraken blijft derhalve ná 1 januari 2019 van toepassing.