Regelingen waar u voor kunt kiezen

Wilt u naast de basisregeling vrijwillig aanvullend pensioen opbouwen? Dat kan op verschillende manieren. In dit hoofdstuk leest u meer over drie soorten extra pensioenen:

- ABP ExtraPensioen
- Nettopensioen
- Een andere aanvulling op uw pensioen
[cms: qa-q1]
Over welke regeling wilt u meer weten?
[cms: qa-q1a1]
[cms: qa-q1q1]
[cms: qa-q1a2]
[cms: qa-q1a1]
[par. Hoofdstuk 14.1]

ABP ExtraPensioen

Als werknemer kunt u met ABP ExtraPensioen bijsparen voor:

 • ouderdomspensioen, en; 
 • nabestaandenpensioen.

ABP ExtraPensioen is een premieovereenkomst. U kunt hieraan deelnemen zolang u werknemer bent bij een ABP-werkgever. U stort via uw werkgever een bedrag vanuit uw brutosalaris.

[cms: qa-q1a2]
[par. Hoofdstuk 14.3]

Andere situaties waarin u bij ons aanvullend pensioen kunt opbouwen

U kunt vrijwillig aan onze pensioenregeling blijven deelnemen als één van de volgende situaties op u van toepassing is:
• U werkt niet meer bij een ABP-werkgever.
• U komt op of na uw AOW-leeftijd in dienst van een ABP-werkgever.
• U heeft recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons, of u heeft recht op een ontslag- of werkloosheidsuitkering vanuit een ontslag bij een ABP-werkgever, waarbij u gedeeltelijk pensioen opbouwt. 

U kunt voor het deel dat u geen pensioen opbouwt, vrijwillig blijven deelnemen aan onze regeling. Hiervoor betaalt u zelf de premie. U betaalt dan premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. U kiest zelf voor welk percentage u wilt deelnemen. Het is mogelijk om voor 25%, 50%, 75% of 100% deel te nemen. Eenmaal per kalenderjaar kunt u uw deelnamepercentage wijzigen. 

Hoe lang kunt u aanvullend pensioen opbouwen?
• Werkt u niet meer bij een ABP-werkgever? En bent u aangemerkt als ondernemer voor de inkomstenbelasting (o.a. ZZP’er)? Dan mag u maximaal 10 jaar de pensioenopbouw voortzetten en in alle andere gevallen maximaal 3 jaar nadat u uit dienst bent getreden.
• Komt u op of na uw AOW-leeftijd bij een ABP-werkgever in dienst? Dan kunt u maximaal tot 5 jaar na uw AOW-leeftijd vrijwillig deelnemen.
• Heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen van ons, of heeft u recht op een ontslag- of werkloosheidsuitkering waarbij u gedeeltelijk pensioen opbouwt, dan kunt u zolang u recht heeft op deze uitkeringen vrijwillig blijven deelnemen. 

Wilt u aanvullend pensioen opbouwen? Vraag dat dan binnen 9 maanden bij ons aan nadat zich een van de hiervoor vermelde situaties voordoet.

Let op: was u voor 1 januari 2017 in dienst? Of u ontvangt een invaliditeitspensioen. Dan gelden er voor u extra regels. Bekijk dan de overgangsbepalingen die voor u van toepassing zijn.
H1 Ruilen van partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen
H3 Partnerpensioen over pensioenopbouw vóór 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar
H4 Partnerpensioen ex-partner over pensioenopbouw voor 1 januari 2018 bij overlijden op of na 65 jaar
J4 Herplaatsingstoelage
L6 Ontvangt u een invaliditeitspensioen? En wilt u extra pensioen opbouwen?
I4 Heeft u vóór 1 januari 2016 pensioen opgebouwd? Of kreeg u vóór 1 januari 2016 een pensioen van ABP?

[cms: qa-q1q1]
Kies het onderwerp waar u informatie over wilt
[cms: qa-q1q1a0]
[cms: qa-q1q1a1]
[cms: qa-q1q1a2]
[cms: qa-q1q1a3]
[cms: qa-q1q1a4]
[cms: qa-q1q1a5]
[cms: qa-q1q1a6]
[cms: qa-q1q1a7]
[cms: qa-q1q1a8]
[cms: qa-q1q1a9]
[cms: qa-q1q1a10]
[cms: qa-q1q1a0]
[par. Hoofdstuk 14.2]

Is een werkgever verplicht deze nettopensioenregeling aan te bieden?

Als uw werkgever een regeling kan aanbieden die minimaal gelijkwaardig is aan deze regeling, dan is hij niet verplicht deze regeling aan te bieden.

[cms: qa-q1q1a1]
[par. Hoofdstuk 14.2]

Wat is een nettopensioenregeling?

Ieder jaar wordt vastgesteld wat het maximale pensioengevend inkomen is waarover Nederlandse werknemers pensioen kunnen opbouwen waarvan de premie aftrekbaar is voor de belasting. U vindt dit bedrag op onze website. Is uw inkomen hoger dan dit maximale pensioengevend inkomen? Dan kunt u boven het grensbedrag met NettoPensioen aanvullend ouderdomspensioen opbouwen of partnerpensioen regelen. 

De premie betaalt u uit uw netto inkomen. Niet uit het bruto inkomen zoals bij de basisregeling. De premies zijn dus niet aftrekbaar, maar de uitkeringen later zijn niet belast.

[cms: qa-q1q1a2]
[par. Hoofdstuk 14.2.2]

Deelname en start

U kiest een pakket

U kiest voor een Opbouw-, Risico- of voor het Totaalpakket 

 • Het Opbouwpakket is een beschikbare premieregeling.
  Hiermee bouwt u een geldbedrag op. Dit geldbedrag zetten we om in pensioen als u met pensioen gaat. 
 • Het Risicopakket is een risicoverzekering.
  Dit betekent dat u premie betaalt voor de verzekering. Niet om kapitaal op te bouwen. De verzekering keert aan uw partner en kinderen pensioen uit als u overlijdt voordat u met pensioen gaat. 
 • Met het Totaalpakket heeft u zowel het Opbouwpakket als het Risicopakket.

[cms: qa-q1q1a3]
[par. Hoofdstuk 14.2.3]

Einde regeling, eerder stoppen of overlijden

[cms: qa-q1q1a4]
[par. Hoofdstuk 14.2.4]

Premie en kosten

[cms: qa-q1q1a5]
[par. Hoofdstuk 14.2.5]

Opbouw voor extra ouderdomspensioen

Hoe wordt uw premie belegd?
De premie beleggen we vanaf de eerste werkdag van de maand. We beleggen dan de premie van afgelopen maand.

Lifecycle principe
Het nettopensioen beleggen we volgens het zogenoemde Lifecycle principe. Bent u jong en is de pensioendatum nog ver weg? Dan wordt er met meer risico belegd, met kans op een hoger rendement. Naarmate uw pensioendatum nadert, wordt het risico op de beleggingen verminderd. U heeft dus geen beleggingsvrijheid. De beleggingsmix loopt automatisch mee met uw leeftijd. Het verloop van de Lifecycle treft u aan in paragraaf 7 van Bijlage 1 Tabellenboek met voorbeelden

Beleggingsmix
De nettopensioenregeling maakt gebruik van dezelfde beleggingsfondsen waar ABP ook in belegt voor de basis pensioenregeling.

[cms: qa-q1q1a6]
[par. Hoofdstuk 14.2.6]

U gaat uit elkaar

Gaat u uit elkaar terwijl u nog deelneemt aan het opbouwpakket en totaalpakket in de [%wb nettopensioenregeling %wb]?

Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap stoppen, gaan scheiden of gaan scheiden van tafel en bed (zie U gaat uit elkaar), dan gelden de Pensioenwet en de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding.

Partnerpensioen voor uw ex-partner
We berekenen hoeveel partnerpensioen uw ex-partner zal krijgen als u overlijdt. De waarde hiervan halen we af van het kapitaal en reserveren we voor uw ex-partner voor als u komt te overlijden. 

Ouderdomspensioen
Het kapitaal dat overblijft nadat we de waarde van het partnerpensioen voor uw ex-partner eraf hebben gehaald, verdelen we in een deel voor u en een deel voor uw ex-partner. Dit doen we volgens de afspraken die u daarover heeft gemaakt met uw ex-partner.

Gaat u scheiden terwijl u niet meer deelneemt aan de basisregeling of als u met pensioen bent?
Uw kapitaal hebben we dan al omgezet in pensioen. We splitsen op uw verzoek dit gedeelte van uw ouderdomspensioen in een deel voor u en een deel voor uw ex-partner. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd tot het moment dat u ging scheiden. 

Had u gekozen voor het Totaal- of Risicopakket?
De risicoverzekeringen voor extra partner- en wezenpensioen stoppen. 

Wij toetsen of u niet te veel pensioen opbouwt
In de volgende situaties toetsen we of u niet te veel pensioen opbouwt: 

 • Bij waardeoverdracht. 
 • Als u uw opgebouwde kapitaal omzet in pensioen.
[cms: qa-q1q1a7]
[par. Hoofdstuk 14.2.7]

Fiscale maximering en afkopen

Het nettopensioen is gemaximeerd op het pensioen dat u maximaal kunt opbouwen of uitgekeerd kan krijgen (bij risicopakket). Uw uiteindelijke ouderdomspensioen mag als u 40 jaar zou deelnemen niet meer bedragen dan 75% van het volgende bedrag: 

 • Uw gemiddeld pensioengevend inkomen boven het fiscaal maximum maal de nettofactor 
 • De nettofactor is: 
  • De nettofactor is 100% -/- belastingtarief hoogste belastingschijf. 
  • De nettofactor is met ingang van 1 januari 2022 vastgesteld op 50,5%. 

Het fiscaal maximum voor het nabestaandenpensioen is als volgt: 

 • partnerpensioen: 52,5% van uw gemiddelde netto pensioengevend inkomen boven het fiscale maximum. 
 • wezenpensioen: 10,5% van uw gemiddelde netto pensioengevend inkomen boven het fiscale maximum. 

Is het pensioen na omzetting hoger dan dit maximum? Dan vervalt dit deel van het kapitaal aan ABP. 

Afkopen
U kunt uw pensioen niet in een keer laten betalen, aan iemand anders overdragen, er afstand van doen of als onderpand gebruiken. In bepaalde situaties kunnen wij uw hele pensioen wel in 1 keer betalen. We kijken hierbij naar het pensioen dat u uit deze regeling en uit de basisregeling op AOW-leeftijd zou ontvangen. Het pensioen uit deze regeling wordt maal een nettofactor gedaan. Dat noemen we afkopen (zie Wij kunnen uw pensioen in 1 keer betalen (afkopen)).

[cms: qa-q1q1a8]
[par. Hoofdstuk 14.2.8]

Verhogen en verlagen van pensioen

Wordt nettopensioen ook geïndexeerd?

Nadat we de opgebouwde waarde hebben omgezet in pensioen, loopt ook dit pensioen mee met de indexeringen die we doen in de basisregeling. Wel kan de indexatie voor de nettopensioenregeling lager zijn dan voor de pensioenen uit de basisregeling. Dat is het geval als de levensverwachting van de deelnemers aan de nettopensioenregeling sneller stijgt dan die van de deelnemers aan de basisregeling. Wij passen deze maatregel dan toe, totdat de toename van de verplichtingen zijn gecompenseerd. Een eventuele korting voor de basisregeling vanwege de financiële positie van het fonds, geldt ook voor de nettopensioenregeling.

[cms: qa-q1q1a9 ]
[par. Hoofdstuk 14.2.9]

Jaarlijks overzicht opgebouwde waarde

U krijgt van ons ieder jaar een overzicht van: 

 • het opgebouwde kapitaal; 
 • de hoogte partner- en wezenpensioen dat u met het risicopakket heeft afgesloten. 
 • een opgave van het mogelijk te bereiken kapitaal en het daarmee opgebouwde pensioen op de eerste dag van de maand waarin u 68 wordt. Wij vermelden dan ook de veronderstellingen die we daarbij hanteren. U kunt hier ook altijd naar vragen.
[cms: qa-q1q1a10]
[par. Hoofdstuk 14.2 / Bijlage 1 Tabellenboek met voorbeelden]

Tabellenboek met voorbeelden