Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrije pensioenopbouw.