• Contact

Schade door een nabetaling

Een nabetaling zorgt voor een stijging in het jaarinkomen. Dit kan nadelige gevolgen hebben. Kijk hier welke situatie op u van toepassing is. 

Heeft u geen nabetaling gehad maar bent u het ergens anders niet mee eens? Laat het ons dan weten.

 

Ik heb van jullie een voorstel tot schadevergoeding gekregen

Dan kunt u besluiten niet in te gaan op ons aanbod. U kunt zelf een verzoek tot schadevergoeding indienen. Maar we vragen u wel aan te tonen welke financiële voor- en nadelen u had over de periode dat u geen of te weinig pensioen kreeg. Ons voorstel tot schadevergoeding vervalt dan. De procedure is als volgt: 

1. U vraagt eerst de Belastingdienst om de middelingsregeling toe te passen. Dit kan voordelig voor u zijn. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u middeling aanvraagt. Belangrijk: kreeg u in 2023 een nabetaling, dan kunt u in 2024 een middelingsverzoek aanvragen. Dat komt doordat de Belastingdienst in 2024 het fiscale jaar 2023 definitief vaststelt.

2. Heeft u een beslissing op uw middelingsverzoek van de Belastingdienst gekregen en er is nog steeds financiële schade? Dan kunt u ons om een vergoeding vragen. Laat daarvoor een berekening maken door een belastingadviseur die is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Of door een NBA-accountant die is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Houd er rekening mee dat hier kosten aan zijn verbonden. Deze kosten vergoeden wij niet. De adviseur moet de berekening onderbouwen met bewijsstukken. Wij hebben de volgende bewijsstukken van u nodig:

 • De beslissing van de Belastingdienst op het middelingsverzoek.
 • De berekening van uw schade. Houd hierbij ook rekening met de voordelen die u had omdat uw pensioen in het verleden lager was.
 • Kopieën van belastingaanslagen die u nog heeft over de jaren waar de nabetaling betrekking op heeft.
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat u financiële schade heeft door de nabetaling.

Als de schade niet voldoende is onderbouwd, dan kunnen wij uw verzoek niet beoordelen en in behandeling nemen. Stuur alle bewijsstukken naar:

ABP t.a.v. Team Gevolgschade

Postbus 4804

6401 JL Heerlen

 • Huurtoeslag: de nabetaling is bij de Belastingdienst aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. Daarmee wordt de nabetaling niet betrokken bij het vaststellen van de huurtoeslag. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.
 • Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ): het inkomen van 2 jaar geleden geldt als basis voor deze bijdrage. Daarom is er nu geen schade. U kunt na 2 jaar zelf het CAK om een aanpassing vragen. Het CAK berekent de bijdrage WLZ dan met het inkomen en vermogen van dat moment. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK. 
 • Eigen Bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): deze bijdrage is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Daardoor verandert er door onze nabetaling niets en is er geen schade.
 • Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): als wij het pensioen vanaf het begin goed hadden uitbetaald, was er over de hogere pensioenuitkering inkomensafhankelijke bijdrage Zvw betaald. Maar het inkomen was lager. Daardoor is er minder Zvw-premie betaald. Dat is een voordeel.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting: Deze korting geldt alleen voor het inkomen uit arbeid. De nabetaling is geen inkomen uit arbeid. Er is dan ook geen schade.

Dat hangt af van het moment waarop wij het ondertekende voorstel terugkrijgen. Wij verwerken dat in onze administratie en betalen het bedrag zo snel mogelijk aan u uit. Dat duurt maximaal 8 weken. Meestal zal dat sneller zijn.  

Ik heb geen voorstel tot schadevergoeding gekregen maar ik denk dat ik schade heb door een nabetaling

Als wij schade bij u hebben vastgesteld, krijgt u in het jaar na de nabetaling uiterlijk in juli een brief van ons. U krijgt geen brief van ons in het jaar na de nabetaling als:

 • U volgens ons geen financiële schade heeft gehad naar aanleiding van onze nabetaling. Heeft u in juni nog geen voorstel van ons gekregen? Dan heeft u volgens ons geen recht op een schadevergoeding.
 • U geen wettelijke rente van ons kreeg. Kijk op de betaalspecificatie waar de nabetaling staat vermeld of u ook wettelijke rente heeft gekregen.
 • Uw nabetaling lager was dan € 500 bruto.
 • Uw pensioen in het verleden is afgekocht. Het afkopen van pensioen is wettelijk geregeld en zorgt altijd voor een stijging in het jaarinkomen. Ook als wij het (volledige) bedrag op tijd hadden uitbetaald. Daarom zien wij dit niet als financiële schade. 
 • De ingangsdatum van het (hogere) pensioen en de nabetaling(en) vonden plaats in hetzelfde jaar. Hierdoor blijft het jaarinkomen van dat jaar gelijk. 

Dan kunt u per brief of per e-mail een schadevergoeding bij ons aanvragen

Dit kan gemakkelijk door in de e-mail of brief uw klantnummer en het jaar (of de jaren) van de nabetaling(en) te zetten. Mailen kan via ons contactformulier. Een brief kunt u sturen naar:

ABP t.a.v. Team Gevolgschade
Postbus 4804
6401 JL HEERLEN 

U heeft geen recht op schadevergoeding als:

 • Uw nabetaling lager was dan € 500 bruto.
 • Uw pensioen in het verleden is afgekocht. Het afkopen van pensioen is wettelijk geregeld en zorgt altijd voor een stijging in het jaarinkomen. Ook als wij het (volledige) bedrag op tijd hadden uitbetaald. Daarom zien wij dit niet als financiële schade. 
 • De ingangsdatum van het (hogere) pensioen en de nabetaling(en) vonden plaats in hetzelfde jaar. Hierdoor blijft het jaarinkomen van dat jaar gelijk. 

Algemene informatie

Voor het vaststellen van schade kijken wij naar de financiële voor- en nadelen over de periode dat u geen of te weinig pensioen kreeg:

 • Door de eenmalige nabetaling was er financieel nadeel. Het jaarinkomen steeg door de nabetaling. Daardoor moest er mogelijk meer inkomstenbelasting worden betaald of ontving u lagere toeslagen.
 • Maar er was ook financieel voordeel. Omdat het pensioeninkomen een tijd te laag was, werd er mogelijk minder inkomstenbelasting betaald of ontving u hogere toeslagen.

Het verschil tussen de voor- en nadelen is de overgebleven schade. We stellen de schade vast met de bij ons bekende gegevens én alle relevante belastingwetgeving van de jaren dat u een hoger pensioen had moeten krijgen. Deze berekening is een benadering. Om zeker te weten dat we u een goed aanbod doen, is de schadevergoeding ruim vastgesteld.

Het kan betekenen dat u belasting over uw vermogen moet betalen. Of u deze belasting moet betalen hangt af van de hoogte van uw eigen vermogen op 1 januari. Een bedrag van uw vermogen is namelijk vrijgesteld van belasting (heffingsvrij vermogen). Over het bedrag boven deze drempel betaalt u belasting. Wilt u weten welk bedrag is vrijgesteld van belasting? Kijk dan op belastingdienst.nl of bel met de BelastingTelefoon op 0800 0543 (gratis).

 • UWV: De schadevergoeding heeft geen invloed op een toeslag of uitkering van UWV.
 • Belastingdienst/Toeslagen:
  • Toeslagen met een inkomenstoets: Hierop heeft een schadevergoeding geen invloed. Een schadevergoeding is namelijk een eenmalig nettobedrag en dit wordt niet gezien als inkomen.
  • Toeslagen met een vermogenstoets: Krijgt u huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget? De Belastingdienst toetst op 1 januari of uw vermogen boven de vermogensgrens uitkomt. Is dat het geval, dan vervalt uw recht op de toeslag. Op de website van de Belastingdienst leest u welke vermogensgrens geldt voor welke toeslag (belastingdienst.nl). Voor de gevolgen voor de toeslagen kunt u bellen met de BelastingTelefoon op 0800 0543 (gratis).
 • SVB, gemeente of een andere instantie: Krijgt u een toeslag of uitkering van de SVB, gemeente of een andere instantie? De schadevergoeding heeft daar mogelijk invloed op. Vraag dit na bij de instantie waarvan u de toeslag of uitkering krijgt. 

Dat heeft verschillende redenen. Wij houden ook rekening met de voordelen die u had omdat u een periode geen of te weinig pensioen kreeg. U betaalde bijvoorbeeld minder inkomstenbelasting. Daarnaast kijkt de Belastingdienst ook naar andere inkomsten. En er kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden spelen. Die weten wij niet.