• Contact

Pensioenopbouw

 

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Voor elk jaar dat u werkte, berekenen wij wat u in dat jaar heeft opgebouwd. Al die stukjes pensioen bij elkaar opgeteld, vormen straks uw pensioen. Eventuele verhogingen (indexaties) en verlagingen beïnvloeden de hoogte van uw pensioen.

Bent u militair? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2019 elk jaar een stukje pensioen op. Het pensioen dat u tot en met 2018 heeft opgebouwd verandert niet.

Hoeveel pensioen u heeft opgebouwd bij ons ziet u in het pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks krijgt. Hieronder leggen we belangrijke onderdelen uit die staan op uw pensioenoverzicht.

 

Opbouwpercentage

Dat is het percentage pensioen dat u opbouwt. In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het opbouwpercentage dat voor u geldt.

Franchise

De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt. Over dat deel bouwt u dus geen ABP-pensioen op. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op, omdat u ook nog AOW krijgt van de overheid. In uw UPO leest u hoe hoog de franchise is.

Pensioengevend salaris

Uw pensioengevend salaris wordt elk jaar in januari vastgesteld. Uw pensioengevend salaris bestaat uit:

  • 12 keer uw brutosalaris van januari inclusief vakantiegeld
  • Vaste toelagen
  • Variabele toelagen van het jaar daarvoor

Bent u militair? Vraag dan aan uw werkgever welke delen van het salaris meetellen voor uw pensioenopbouw.

Pensioengrondslag

Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. De hoogte van uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd. Op het Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons heeft ontvangen, wordt het pensioengevend salaris genoemd achter 'salaris waarover u wel pensioen opbouwt’. Dit bedrag is de pensioengrondslag bij een volledig dienstverband (voltijd).

Deeltijdpercentage

Elk kalenderjaar dat u werkt, telt mee voor één jaar. Tenminste als u voltijd werkt. Werkt u minder? Bijvoorbeeld 20 uur terwijl een werkweek 40 uur heeft, dan is uw deeltijdpercentage 50%. Uw deeltijdfactor is dan 0,5.

Pensioenjaren

Bij het bepalen van uw pensioenjaren (ook pensioengeldige tijd genoemd) houden wij rekening met:

  • Voltijd of deeltijd werken: één jaar voltijd werken betekent één pensioenjaar.
  • Uw uitkering: als u een uitkering ontvangt, dan kan die periode gedeeltelijk of helemaal meetellen. Bijvoorbeeld bij UGM, (Militair) ArbeidsongeschiktheidsPensioen, WW of wachtgeld. 
  • Waardeoverdracht: heeft u eerder pensioen opgebouwd en dit meegenomen naar ABP, dan is dit verwerkt in uw pensioenjaren.

Uw pensioenjaren ziet u terug in het diensttijdoverzicht in MijnABP.