Gepensioneerd echtpaar in keuken

Veelgestelde vragen

Uw pensioen wordt met 3,03% verhoogd.

De verhoging gaat in op 1 januari 2024. U ontvangt uw eerste verhoogde pensioenbedrag in januari 2024.

In 2027 stappen we over op de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Hierdoor kunnen we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen.  

Om te bepalen wat deze maximale verhoging is kijken we onder andere de gemiddelde prijsstijging (inflatie) van het afgelopen jaar. We kunnen de pensioenen maximaal verhogen met de ontwikkeling van de prijzen die het CBS berekent. Voor 2024 kijken we naar de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 (Bron: CBS – CPI-index 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023). Dat is de zogenoemde 'referteperiode'. De prijsstijging was toen 3,03%. De verhoging van 3,03% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.  

Naast de gemiddelde prijsstijging kijken we ook hoe we er financieel voor staan. We hebben namelijk voldoende vermogen nodig als we straks goed willen overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. En we houden rekening met de belangen van alle deelnemers. Jong en oud. 

We horen en lezen op dit moment veel over de kosten van boodschappen en de prijzen van energie. En snappen we dat de verhoging van 3,03% misschien niet aansluit bij uw verwachting.  We kunnen de pensioenen maximaal verhogen met de ontwikkeling van de prijzen die het CBS berekent. Voor 2024 kijken we naar de periode tussen 1 september 2022 en 1 september 2023 (Bron: CBS – CPI-index 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023). Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’. Deze ligt ook vast in ons pensioenreglement. De prijsstijging was toen 3,03%. De verhoging van 3,03% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.

Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling en maakt zijn eigen keuzes bij het besluit om de pensioenen te verhogen of te verlagen. Zo kan de prijsindex en de ‘referteperiode’ van fonds tot fonds verschillen. Dit is afhankelijk van de afspraken die sociale partners hierover hebben gemaakt en vast laten leggen in het pensioenreglement. Pensioenfondsen kijken hiervoor naar verschillende financiële zaken. Zo wordt naast de stand van de dekkingsgraad, ook de gewenste financiële buffer vaak meegenomen in het besluit.  
  
Verder speelt het vernieuwde pensioenstelsel op dit moment een belangrijke rol. Een goede financiële positie is wenselijk om de overgang goed en zo evenwichtig mogelijk te maken. Hierbij moet ook gekeken worden in hoeverre het gebruik maken van versoepelde regels ruimte kan geven voor een pensioenverhoging. 

Vanaf 1 januari 2024 ziet u uw verhoogde pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.  U vindt uw verhoogde pensioenbedrag ook op de betaalspecificatie van eind januari 2024.

We begrijpen dat dit u bezighoudt. Onze financiële positie en de wettelijke regels laten het op dit moment niet toe om daar iets aan te doen. Is de financiële positie van ABP voldoende hersteld? En laten de regels het toe? Dan kan ABP besluiten om de gemiste indexatie te gaan “na-indexeren”. We houden u via de website en onze nieuwsbrief hiervan op de hoogte. Kijk hier voor meer informatie over de regels voor na-indexatie.  

Ja, ABP verhoogt alle pensioenen. Dus ook bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. En ook de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP.  

Heeft u met uw ex-partner afgesproken dat u straks een deel van zijn/haar pensioen ontvangt? Dan staat dat in het echtscheidingsconvenant. Uw deel van het pensioen wordt verhoogd met 3,03%. Ook het nabestaandenpensioen dat u eventueel ontvangt als uw ex-partner zou komen te overlijden wordt verhoogd met 3,03%. Heeft u met uw ex-partner afgesproken om zijn/haar pensioen te splitsen? Dit noemen we ook wel conversie. In dat geval verhogen we uw gesplitste pensioen met 3,03%.

Op de betaalspecificatie van januari 2024 staat uw nieuwe pensioenbedrag. U ontvangt de betaalspecificatie eind januari 2024. Ook kunt u al vanaf begin januari op MijnABP zien wat de verhoging betekent voor uw pensioen. MijnABP is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

Ja, ABP houdt zeker een financiële buffer over na deze verhoging. Zo zal de actuele dekkingsgraad van ABP na de verhoging boven 110% uitkomen. Voor deze verhoging maken we gebruik van de soepelere regels van de overheid vanwege de voorgenomen overgang op een vernieuwde pensioenregeling. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Het bestuur heeft beoordeeld dat dit evenwichtig is voor iedereen.

We kunnen dat doen, omdat de regels en de financiële positie van ABP dat toelaten. We mogen ook dit jaar gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid, omdat we in 2027 overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. Daardoor is voor 2024 volledige verhoging mogelijk. Het bestuur heeft beoordeeld dat dit evenwichtig is voor iedereen.   

Bij het verhogen van de pensioenen houdt ABP er rekening mee dat er bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen voldoende geld in kas blijft om tegenvallers op te vangen als het minder goed gaat. En dat is ook nodig om deelnemers te kunnen compenseren als ze er in hun pensioenopbouw op achteruit gaan met de vernieuwde pensioenregeling. 

De verhoging van 3,03% is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Daarbij moeten we opmerken dat dit een algemene of een gemiddelde prijsstijging is. Afhankelijk van uw specifieke bestedingspatroon (waaronder de energiekosten) kan de daadwerkelijke prijsstijging waar u mee te maken heeft hiervan afwijken. 

Dat weten we nu nog niet, dat zal mede afhangen van de ontwikkeling van de actuele dekkingsgraad.  Zoals elk jaar beoordelen wij eind volgend jaar opnieuw of wij de pensioenen kunnen verhogen. We streven ernaar ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dat kan alleen als we genoeg geld in kas hebben en we het verantwoord vinden om te verhogen. En als dit volgens de wettelijke regels mag.  

Een UGM-uitkering is een werkgeversuitkering van Defensie. En staat daarmee los van de verhoging van ABP. U vindt hier meer informatie over de UGM-uitkering.  

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan.  In deze wet wordt het vernieuwde pensioenstelsel uitgewerkt. Onderdeel van de wet is dat pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen. En we vinden het belangrijk dat er tegelijkertijd ruimte blijft om voldoende vermogen te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Bij het berekenen van de verhoging is ook al rekening gehouden met de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Tot aan 2027, wanneer ABP overgaat op de nieuwe regels, blijven we dit doen. 

 De dekkingsgraden van pensioenfondsen stegen in de loop van 2021. Daardoor was er een sterke wens vanuit de samenleving en de politiek om de pensioenen sneller te kunnen verhogen. Deze wens had ABP ook. Maar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) was toen uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarom is de overheid aan de slag gegaan met een tijdelijke regeling, de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het resultaat is dat pensioenfondsen sinds 1 juli 2022 tijdelijk de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Eigenlijk ligt die grens op 110%. Deze tijdelijke regeling stopt met ingang van 1 januari 2024. Ons besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen valt binnen deze tijdelijke regeling, omdat we het besluit in 2023 hebben genomen. 

 Met deze versoepeling van de regels loopt de overheid vooruit op de regels van het vernieuwde pensioenstelsel. Pensioenfondsen die nu gebruikmaken van deze versoepelde regels, geven daarmee aan dat ze het voornemen hebben om de (opgebouwde) pensioenen straks te verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat geldt ook voor ABP. Dit voornemen is inmiddels uitgesproken door de Pensioenkamer, die verantwoordelijk is voor de inhoud van de pensioenregeling van ABP. De Pensioenkamer bestaat uit sociale partners van de sectoren Overheid en Onderwijs.    

Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel

Het is mogelijk dat deze verhoging invloed heeft op toeslagen of uitkeringen die u ontvangt. Dat komt doordat uw inkomen stijgt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw uitkeringsinstantie, zoals de Belastingdienst.   

Uw pensioen wordt vanaf 1 januari 2024 verhoogd, maar u krijgt geen nieuwe brief meer over uw pensioen. Vanaf de ingangsdatum van uw pensioen kunt u uw nieuwe pensioenbedrag zien op MijnABP.  

Dat komt vooral door de stijging van de rente. Hierdoor hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakt het verlies op de beleggingen meer dan goed. Hierdoor stijgt de actuele dekkingsgraad. En in het verlengde daarvan ook de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden.

U vroeg uw pensioen aan in 2023. Uw pensioen gaat in op 1 januari 2024 of later. Het gekozen pensioenbedrag legden wij vast in ons betaalsysteem. Dat is het pensioenbedrag dat u krijgt bij de 1e betaling van uw pensioen. Wij verhogen dit bedrag met 3,03%.

  • Wilt u niet dat wij dit pensioenbedrag verhogen? Stuur ons dan per brief of e-mail een verzoek om dit bedrag niet te verhogen. Of neem contact op met onze klantenservice. Wij sturen u begin 2024 een bevestiging. 
  • Doet u niets? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 het verhoogde pensioenbedrag.

In 2027 stapt ABP over op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarom kunnen we nu al gebruikmaken van soepelere regels van de overheid. Onder deze regels krijgt een pensioenfonds tijdelijk (in 2022 en 2023) meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Hierdoor konden we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen. Onder de huidige regels waren die maximale verhogingen niet mogelijk geweest. Ook hebben we voldoende vermogen nodig als we overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. Dat vinden we belangrijk. Op deze punten hebben we het pensioenreglement aangepast. Het nieuwe pensioenreglement vindt u vanaf 1 januari 2024 hier.

Wij zijn ons nu op het vernieuwde pensioenstelsel aan het voorbereiden. Een onderdeel van deze voorbereiding is het wijzigen van het beleid om de pensioenen te kunnen verhogen en verlagen en het bepalen van de premie. Dit beleid geldt voor de komende 3 jaar, totdat we in 2027 overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Meer weten over het nieuwe beleid?