Indexatie

We proberen ieder jaar uw pensioen te verhogen op basis van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie.

Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is. Dit is afhankelijk van de financiële situatie. De beleidsdekkingsgraad is daarbij bepalend.
De pensioenen zijn per 1 januari 2021 niet verhoogd. De financiële situatie van ABP liet het, binnen de regels die gelden in het huidige pensioenstelsel, niet toe om de pensioenen te indexeren.

ABP heeft de pensioenen de afgelopen jaren helaas niet (volledig) kunnen indexeren:


Indexatie

Onze indexatie-ambitie


1-1-2021
0%

0,71%

1-1-2020
0%

2,84%

1-1-2019
0%

2,08%
1-1-2018
0%

1,38%
1-1-2017 0%
0,19%
1-1-2016 0%
1,61%
1-1-2015 0%
0,63%
1-1-2014 0%
0,22%
1-1-2013 0%
0,70%
1-1-2012 0%
0,25%
1-1-2011 0%
1,16%
1-1-2010 0,28%
2,20%
1-1-2009
0%

4,73%


 
Per 1-1-2009 heeft ABP niet meer (volledig) kunnen indexeren. De gemiste indexatie tot en met 1-1-2021 is maximaal 19,95%. De indexatie-ambitie werd tot en met 31-12-2015 berekend op basis van de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. De indexatie-ambitie wordt vanaf 1-1-2016 berekend op basis van de prijzen. Hiervoor gebruiken we de Consumentenprijsindex zoals die geldt voor alle huishoudens. Deze wordt in de maand september gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We nemen de index van het voorafgaande jaar en kijken vervolgens naar de stijging of daling van deze index in de periode van 1 september het voorafgaande jaar tot 1 september het jaar erop.
ABP verwacht dat de rente ook de komende jaren beperkt zal stijgen. Dit is nadelig voor de financiële situatie van pensioenfondsen. Ook de levensverwachting en toekomstige beleggingsresultaten bepalen de financiële ruimte van ABP op middellange termijn. En dus of we mogen indexeren of niet. Eventuele indexatie wordt gefinancierd uit de premies en uit het beleggingsrendement.
 
Binnen de regels die gelden in het huidige pensioenstelsel is het moeilijk om te voorspellen wat hiervan op middellange termijn het resultaat zal zijn. En of we de komende jaren dus kunnen verhogen of moeten verlagen. Daarom kunnen we alleen een indicatie geven van de kans op verhogen of verlagen. We proberen u altijd zo goed mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen rondom indexatie.  
ABP kan de pensioenen alleen verhogen als we daar genoeg geld voor hebben en dit volgens de regels binnen het huidige pensioenstelsel mag. Om te bepalen of dat zo is, kijken we naar de beleidsdekkinggraad op 31 oktober van het voorgaande jaar. 
 
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen onze bezittingen (hoeveel geld ABP in beheer heeft) en onze verplichtingen (wat wij nu en later aan pensioen moeten uitkeren).
 
Gedeeltelijke en volledige indexatie
We maken onderscheid tussen ‘gedeeltelijke indexatie’ en ‘volledige indexatie’.
 
Gedeeltelijke indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of hoger.
Volledige indexatie is mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 123%. (De hoogte van deze beleidsdekkingsgraad kan verschuiven door de rente en beleggingsmix.)  
 
Normaal gesproken besluit ABP in november van ieder jaar of indexatie per 1 januari van het volgende jaar mogelijk is. 

Is de financiële positie van ABP voldoende hersteld? En laten de regels het toe? Dan kan ABP besluiten om de gemiste indexatie te beëindigen. Dit noemen we na-indexatie. Ook eventuele pensioenverlagingen kunnen we in dat geval herstellen. 

De beschikbare financiële ruimte komt ten goede aan alle deelnemers met een indexatieachterstand. Dit gebeurt evenredig. Iedereen krijgt een gelijk deel van zijn indexatieachterstand en/of pensioenverlaging gecompenseerd. Het moment waarop de indexatieachterstand en/of pensioenverlaging is opgelopen, speelt hierbij geen rol. Wel krijgt het beëindigen van een eventuele pensioenverlaging voorrang op na-indexatie. 

Om over te kunnen gaan op na-indexatie en/of het beëindigen van pensioenverlagingen moet ABP voldoen aan twee voorwaarden: 

1. De beleidsdekkingsgraad is hoog genoeg voor volledige indexatie. Dat is op dit moment vanaf ongeveer 123%. 

2. Het fonds beschikt over het vereist eigen vermogen. Dit is bij een beleidsdekkingsgraad vanaf ongeveer 126%. 

Afhankelijk van de rente en beleggingsmix kan de hoogte van deze beleidsdekkingsgraden verschuiven.

De hoogste van deze twee dekkingsgraden is bepalend. Maximaal 20% van de financiële reserve boven de hoogste beleidsdekkingsgraad mag worden gebruikt voor na-indexatie.

Bent u militair? Dan geldt voor u een aparte regeling. Lees op onze pagina voor militairen wat dit voor u betekent. 

Hulp nodig?