• Contact
Zonnepark met zonnepanelen

ABP belegt in de Nederlandse energietransitie

30 november 2023

ABP wil de overgang naar duurzame energie in Nederland helpen versnellen. Dat doen we onder andere door te investeren in bedrijven die actief zijn in de verschillende schakels in de keten: het opwekken, opslaan, verspreiden en gebruik van energie. Voor deze beleggingen hebben we een speciaal fonds, het ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET), dat in 2019 is opgericht. 

Bijdragen aan gasloos wonen

Het opwekken van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld uit zon en wind) is een belangrijke stap in de energietransitie. Via ANET investeren we bijvoorbeeld in Triple Solar. Dit Nederlandse bedrijf heeft een hybride zonnepaneel ontwikkeld dat niet alleen elektriciteit opwekt, maar ook warmte. De voorkant van het paneel bestaat uit zonnecellen (PV) die zonlicht omzetten in elektriciteit. De achterkant is een thermische wisselaar (T) die energie onttrekt uit de buitenlucht, zonlicht en daglicht. De PVT-warmtepomp zet deze energie vervolgens om in bruikbare warmte voor verwarming en warm tapwater. In de zomer kunnen huishoudens met het systeem hun woning koelen.

Veruit de meeste Nederlandse woningen worden verwarmd door aardgas met gebruik van een cv-ketel. Bij de verbranding van deze fossiele brandstof komt CO2 vrij. Nederland wil in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van woningen en andere gebouwen. Het PVT-systeem van Triple Solar is een alternatief voor verwarmen met aardgas. Onze belegging in Triple Solar draagt bij aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en het verminderen van de CO2-uitstoot door verbranding van aardgas.

Verwarmen met ‘slimme warmtenetten’

Voor de overgang naar een duurzame energiehuishouding is het opwekken van hernieuwbare energie niet genoeg. De opgewekte energie moet ook getransporteerd en geleverd worden aan de gebruikers. We investeren daarom in innovatieve oplossingen voor het verspreiden van energie.

Zo belegt ANET via het fonds ‘Dorothea’ in Energie voor Elkaar, een bedrijf dat ‘slimme warmtenetten’ in Nederland ontwikkelt. Deze warmtenetten zijn buizenstelsels onder de grond waar water doorheen stroomt dat is verwarmd door duurzame bronnen, zoals aardwarmte en restwarmte van datacenters en fabrieken. Dit warme water wordt gebruikt om woningen, kantoren en andere gebouwen te verwarmen. Slimme meters voorspellen wanneer er meer of juist minder warmte nodig is. Zo wordt het aanbod van de warmte slim afgestemd op de vraag.  

Door duurzame warmtebronnen te gebruiken om gebouwen te verwarmen, kan het gebruik van aardgas en daarmee de CO2-uitstoot worden verminderd. Ook kunnen warmtenetten helpen om de druk op het steeds voller wordende elektriciteitsnet te verminderen. Een groot deel van de energiebehoefte van Nederlandse huishoudens bestaat namelijk uit de vraag naar warmte.

Slimmer energie gebruiken

Om de Nederlandse energiehuishouding te verduurzamen is het ook nodig om slimmer en zuiniger om te gaan met energie. Zo investeren we via ANET in Net2GRID. Dit Nederlandse bedrijf levert technologie voor nutsbedrijven en energieleveranciers waarmee consumenten op elk gewenst moment inzicht in hun energieverbruik hebben. Op basis van kunstmatige intelligentie (AI) kan het systeem bovendien het energieverbruik in huis voorspellen en tips geven voor energiebesparing. Net2GRID stimuleert mensen zo om minder en slimmer energie te gebruiken.

Omdat in Nederland steeds meer energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld wind en zon, komt er ook steeds meer duurzame energie op het stroomnet. De informatie van Net2GRID helpt om vraag en aanbod van die duurzame energie in balans te brengen. Hierdoor wordt de kans kleiner dat het stroomnet in piekperiodes overbelast raakt.

Meer beleggingen van ABP via ANET

ABP heeft in 2019 ANET opgericht voor beleggingen in relatief kleine projecten en bedrijven die zich richten op (technologische) oplossingen voor de energietransitie. Aansluitend op het Klimaatakkoord heeft de financiële sector, waaronder ABP, in 2019 toegezegd bij te dragen aan de financiering van de Nederlandse energietransitie. Met ANET geeft ABP invulling aan deze toezegging. Andere voorbeelden van beleggingen via ANET zijn zonnepanelenbedrijf Soly (voorheen bekend als Enie.nl), startups voor de energietransitie en het softwareplatform VIKTOR dat helpt met energiebesparingen op de bouwplaats.