Pensioenopbouw

U bouwt pensioen op bij ABP. Hieronder leest u hoe uw pensioenregeling eruit ziet.

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Voor elk jaar dat u werkt berekenen wij wat u in dat jaar heeft opgebouwd.

Vier factoren spelen daarbij een rol:

 • het opbouwpercentage
 • de franchise
 • uw pensioengevend salaris
 • uw deeltijdpercentage

Al die stukjes pensioen bij elkaar opgeteld, vormen straks uw pensioen. Eventuele indexaties en verlagingen beïnvloeden de hoogte van uw pensioen.

Wij berekenen uw pensioen tot en met 2018 met het pensioengevend salaris dat u ontvangt in het jaar voordat u met pensioen gaat. Als u bijvoorbeeld in 2018 met pensioen gaat, berekenen we uw pensioen met het pensioengevend salaris van 2017. De inhoud van de pensioenregeling vanaf 2019 staat nog niet definitief vast. Deze moet nog worden vastgesteld door sociale partners – de bonden en het Ministerie van Defensie als werkgever. In afwachting daarvan geldt een tijdelijke basisregeling voor militairen. 

Deze factoren spelen een rol:

 • het opbouwpercentage
 • de franchise
 • uw pensioengevend salaris
 • uw deeltijdpercentage
 • uw pensioengeldige tijd

Dat is het percentage pensioen dat u opbouwt. In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het opbouwpercentage dat voor u geldt.

Bekijk uw UPO in MijnABP

De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt. Over dat deel bouwt u dus geen ABP-pensioen op. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op, omdat u ook nog AOW krijgt van de overheid. In uw UPO leest u hoe hoog de franchise is.

Bekijk uw UPO in MijnABP

Uw pensioengevend salaris wordt elk jaar in januari vastgesteld. Uw pensioengevend salaris bestaat uit:

 • 12 keer uw brutosalaris van januari inclusief vakantiegeld.
 • Vaste toelagen.
 • Variabele toelagen van het jaar daarvoor.

Bent u militair? Vraag dan aan uw werkgever welke delen van het salaris meetellen voor uw pensioenopbouw.

In uw UPO staat uw pensioengevend salaris.

Bekijk uw UPO in MijnABP

Dit is uw pensioengevend salaris minus de franchise. De hoogte van uw pensioenopbouw is op dit bedrag gebaseerd. Op het Uniform Pensioenoverzicht 2018 dat u van ons heeft ontvangen, wordt het pensioengevend salaris genoemd achter 'salaris waarover u wel pensioen opbouwt’. Dit bedrag is de pensioengrondslag bij een volledig dienstverband (voltijd).

Elk kalenderjaar dat u werkt, telt mee voor één jaar. Tenminste als u voltijd werkt. Werkt u minder? Bijvoorbeeld 20 uur terwijl een werkweek 40 uur heeft, dan is uw deeltijdpercentage 50%. Uw deeltijdfactor is dan 0,5.

Bekijk uw deeltijdpercentage in uw UPO in MijnABP

Bij het bepalen van uw pensioenjaren (ook pensioengeldige tijd genoemd) houden wij rekening met:

 • Voltijd of deeltijd werken: één jaar voltijd werken betekent één pensioenjaar.
 • Uw uitkering: als u een uitkering ontvangt, dan kan die periode gedeeltelijk of helemaal meetellen. Bijvoorbeeld bij UGM, (Militair) ArbeidsongeschiktheidsPensioen, WW of wachtgeld. 
 • Waardeoverdracht: heeft u eerder pensioen opgebouwd en dit meegenomen naar ABP, dan is dit verwerkt in uw pensioenjaren.

Uw pensioenjaren ziet u terug in het diensttijdoverzicht in MijnABP.

U bouwt geen pensioen op over het salaris boven € 107.593. U kunt de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling.