Pensioenopbouw

Bij ABP bouwt u pensioen op onder de middelloonregeling. Voor beroepsmilitairen geldt de eindloonregeling.

Tot 1 januari 2004 gold de eindloonregeling en vanaf die datum de middelloonregeling. Behalve als u militair bent. Voor u geldt de eindloonregeling.

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op. Voor elk jaar dat u werkt berekenen wij wat u in dat jaar heeft opgebouwd. Vier factoren spelen daarbij een rol:

 • het opbouwpercentage
 • de franchise
 • uw pensioengevend salaris
 • uw deeltijdfactor

Al die stukjes pensioen bij elkaar opgeteld, vormen straks uw pensioen.

Wij berekenen uw pensioen met het pensioengevend salaris dat u ontvangt in het jaar voordat u met pensioen gaat. Dus niet elk jaar apart zoals bij de middelloonregeling. Als u bijvoorbeeld in 2017 met pensioen gaat, berekenen we uw pensioen met het pensioengevend salaris van 2016. Vier factoren spelen een rol:

 • het opbouwpercentage
 • de franchise
 • uw pensioengevend salaris
 • uw pensioenjaren

Dat is het percentage pensioen dat u opbouwt. In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat het opbouwpercentage dat voor u geldt.

Bekijk uw UPO in MijnABP

De franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt. Over dat deel bouwt u dus geen ABP-pensioen op. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op, omdat u ook nog AOW krijgt van de overheid. In uw UPO leest u hoe hoog de franchise is.

Bekijk uw UPO in MijnABP

Uw pensioengevend salaris wordt elk jaar in januari vastgesteld. Uw pensioengevend salaris bestaat uit:

 • 12 keer uw brutosalaris van januari inclusief vakantiegeld.
 • Vaste toelagen.
 • Variabele toelagen van het jaar daarvoor.

Bent u militair? Vraag dan aan uw werkgever welke delen van het salaris meetellen voor uw pensioenopbouw.

In uw UPO staat uw pensioengevend salaris.

Bekijk uw UPO in MijnABP

Elk kalenderjaar dat u werkt, telt mee voor één jaar. Tenminste als u voltijd werkt. Werkt u minder? Bijvoorbeeld 20 uur terwijl een werkweek 40 uur heeft, dan is uw deeltijdpercentage 50%. Uw deeltijdfactor is dan 0,5.

Bekijk uw deeltijdpercentage in uw UPO in MijnABP

Bij het bepalen van uw pensioenjaren houden wij rekening met:

 • Voltijd of deeltijd werken: één jaar voltijd werken betekent één pensioenjaar.
 • Uw uitkering: als u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld UGM, Militair ArbeidsongeschiktheidsPensioen, WW of Wachtgeld, dan kan die periode gedeeltelijk of helemaal meetellen.
 • Waardeoverdracht: heeft u eerder pensioen opgebouwd en dit meegenomen naar ABP, dan is dit verwerkt in uw pensioenjaren.
Sinds 1 januari 2015 bouwt u geen pensioen op over het salaris boven € 100.000. Vanaf 1 oktober 2015 kunt u de lagere pensioenopbouw compenseren met de nettopensioenregeling.

Salarisstijging

Als uw salaris meer dan 10% stijgt, dan telt bij de berekening van uw pensioen één jaar werken voor iets minder dan één pensioenjaar.

Dubbeltelling diensttijd

Bent u uitgezonden in tijd van oorlog, dan kan uw diensttijd dubbel tellen. Een half jaar kan dan voor een heel jaar tellen.

Vredes- en humanitaire operaties

Heeft u na 1 januari 2002 deelgenomen aan een vredesoperatie of humanitaire operatie? Dan heeft u mogelijk recht op dubbeltelling van de pensioengeldige tijd.