gezin in keuken

Veelgestelde vragen

Uw pensioen wordt met 3,03% verhoogd.

De verhoging gaat in op 1 januari 2024. Het pensioen dat u tot 1 januari 2024 heeft opgebouwd, wordt dan verhoogd.

In 2027 stappen we over op de nieuwe regels voor pensioen. Daarom mogen we gebruikmaken van de soepelere regels van de overheid. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Hierdoor kunnen we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen.  

Om te bepalen wat deze maximale verhoging is kijken we onder andere naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) van het afgelopen jaar. We kunnen de pensioenen maximaal verhogen met de ontwikkeling van de prijzen die het CBS berekent. Voor 2024 kijken we naar de periode van1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023 (Bron: CBS – CPI-index 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023). Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’. De prijsstijging was toen 3,03%. De verhoging van 3,03% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.  

Naast de gemiddelde prijsstijging kijken we ook hoe we er financieel voor staan. We hebben namelijk voldoende vermogen nodig als we straks goed willen overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. En we houden rekening met de belangen van alle deelnemers. Jong en oud.

Vanaf 1 januari 2024 ziet u uw verhoogde opgebouwde en te bereiken pensioen op MijnABP. Dit is uw persoonlijke online omgeving bij ABP.

Ja, ABP verhoogt alle pensioenen. Dus ook bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. En ook de pensioenaanspraken van deelnemers die nu nog pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd bij ABP.  

Heeft u met uw ex-partner afgesproken dat u straks een deel van zijn/haar pensioen ontvangt? Dan staat dat in het echtscheidingsconvenant. Uw deel van het pensioen wordt verhoogd met 3,03%. Ook het nabestaandenpensioen dat u eventueel ontvangt als uw ex-partner zou komen te overlijden wordt verhoogd met 3,03%. Heeft u met uw ex-partner afgesproken om zijn/haar pensioen te splitsen? Dit noemen we ook wel conversie. In dat geval verhogen we uw gesplitste pensioen met 3,03%.   

Ja, ABP houdt zeker een financiële buffer over na deze verhoging. Zo zal de actuele dekkingsgraad van ABP na de verhoging boven 110% uitkomen. Voor deze verhoging maken we gebruik van de soepelere regels van de overheid vanwege de voorgenomen overgang op een vernieuwde pensioenregeling. Zo kunnen we meer verhogen dan volgens de bestaande regels. Het bestuur heeft beoordeeld dat dit evenwichtig is voor iedereen.

We kunnen dat doen, omdat de regels en de financiële positie van ABP dat toelaten. We mogen ook dit jaar gebruik maken van de soepelere regels van de overheid, omdat we in 2027 overstappen op de nieuwe regels voor pensioen. Daardoor is voor 2024 volledige verhoging mogelijk. Het bestuur heeft beoordeeld dat dit evenwichtig is voor iedereen.   

Bij het verhogen van de pensioenen houdt ABP er rekening mee dat er bij de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen voldoende geld in kas blijft om tegenvallers op te vangen als het minder goed gaat. En dat is ook nodig om deelnemers te kunnen compenseren om te voorkomen dat ze er in hun pensioenopbouw op achteruit gaan onder de vernieuwde pensioenregeling.

Bij het verhogen van de pensioenen houdt ABP er rekening mee dat er bij de overgang naar de vernieuwde pensioenregeling voldoende geld in kas blijft om tegenvallers op te vangen als het minder goed gaat. En ook om deelnemers te kunnen compenseren om te voorkomen dat ze er in hun pensioenopbouw op achteruit gaan onder de vernieuwde pensioenregeling. 

We horen en lezen op dit moment veel over de kosten van boodschappen en de prijzen van energie. En we snappen dat de verhoging van 3,03% misschien niet aansluit bij uw verwachting.  We kunnen de pensioenen maximaal verhogen met de ontwikkeling van de prijzen die het CBS berekent. Voor 2024 kijken we naar de periode tussen 1 september 2022 en 1 september 2023 (Bron: CBS – CPI-index 1 september 2022 t/m 31 augustus 2023). Dat is de zogenoemde ‘referteperiode’. Deze ligt ook vast in ons pensioenreglement. De prijsstijging was toen 3,03%. De verhoging van 3,03% is dus gelijk aan de volledige prijsstijging in de referteperiode.

Dat weten we nu nog niet, dat zal mede afhangen van de ontwikkeling van de dekkingsgraad.  Zoals elk jaar beoordelen wij eind volgend jaar opnieuw of wij de pensioenen kunnen verhogen. We streven ernaar ieder jaar uw pensioen te verhogen met de stijging van de prijzen. Dat kan alleen als we genoeg geld in kas hebben. En als dit volgens de wettelijke regels mag.  

De pensioenpremie daalt in 2024 van 27,9% naar 27,0%. Dat is bijna 1% minder dan in 2023. Bij een inkomen van € 3.500 bruto betaalt de werknemer in 2024 ongeveer € 10 per maand netto minder. Wat dit voor u precies betekent, ziet u vanaf januari 2024 op uw loonstrook.  

De verhoging van 3,03% is gelijk aan de volledige prijsstijging in de periode van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023. Daarbij moeten we opmerken dat dit een algemene of een gemiddelde prijsstijging is. Afhankelijk van uw specifieke bestedingspatroon (waaronder de energiekosten) kan de daadwerkelijke prijsstijging waar u mee te maken heeft hiervan afwijken. 

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. In deze wet wordt het vernieuwde pensioenstelsel uitgewerkt. Onderdeel van de wet is dat pensioenen sneller kunnen meebewegen met de economische ontwikkelingen. En we vinden het belangrijk dat er tegelijkertijd ruimte blijft om voldoende vermogen te hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Bij het berekenen van de verhoging is ook al rekening gehouden met de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel. Tot aan 2027, wanneer ABP overgaat op de nieuwe regels, blijven we dit doen. 

De dekkingsgraden van pensioenfondsen stegen in de loop van 2021. Daardoor was er een sterke wens vanuit de samenleving en de politiek om de pensioenen sneller te kunnen verhogen. Deze wens had ABP ook. Maar de Wet toekomst pensioenen (Wtp) was toen uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarom is de overheid aan de slag gegaan met een tijdelijke regeling, de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het resultaat is dat pensioenfondsen sinds 1 juli 2022 tijdelijk de pensioenen mogen verhogen als hun beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Eigenlijk ligt die grens op 110%. Deze tijdelijke regeling stopt met ingang van 1 januari 2024. Ons besluit om de pensioenen per 1 januari 2024 te verhogen valt binnen deze tijdelijke regeling, omdat we het besluit in 2023 hebben genomen. 

Met deze versoepeling van de regels loopt de overheid vooruit op de regels van het vernieuwde pensioenstelsel. Pensioenfondsen die nu gebruikmaken van deze versoepelde regels, geven daarmee aan dat ze het voornemen hebben om de (opgebouwde) pensioenen straks te verhuizen naar het vernieuwde pensioenstelsel. Dat geldt ook voor ABP. Dit voornemen is inmiddels uitgesproken door de Pensioenkamer, die verantwoordelijk is voor de inhoud van de pensioenregeling van ABP. De Pensioenkamer bestaat uit sociale partners van de sectoren Overheid en Onderwijs.    

Lees meer over het vernieuwde pensioenstelsel  

U ziet uw verhoogde opgebouwde pensioen op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in 2024 ontvangt. Vanaf 1 januari 2024 ziet u in MijnABP wat de invloed van de verhoging is op uw pensioen.  

Een UGM-uitkering is een werkgeversuitkering van Defensie. En staat daarmee los van de verhoging van ABP. 
U vindt hier meer informatie over de UGM-uitkering.  

Wij hebben bij deze beslissing de belangen van álle deelnemers van ABP evenwichtig afgewogen. Daarom kunnen we de pensioenen van alle deelnemers verhogen. Ook blijft er voor alle deelnemers voldoende geld gereserveerd voor de pensioenuitkeringen van nu en later. Deze pensioenverhoging leidt volgens ABP dan ook niet tot het doorschuiven van tekorten naar jongeren of toekomstige generaties.  

Lees meer over de effecten op de verschillende generaties 

Dat komt vooral door de stijging van de rente. Hierdoor hoeven pensioenfondsen minder geld in kas te hebben om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Dat maakt het verlies op de beleggingen meer dan goed. Hierdoor stijgt de actuele dekkingsgraad. En in het verlengde daarvan ook de beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. 

Ieder pensioenfonds heeft zijn eigen pensioenregeling en maakt zijn eigen keuzes bij het besluit om de pensioenen te verhogen of te verlagen. Zo kan de prijsindex en de ‘referteperiode’ van fonds tot fonds verschillen. Dit is afhankelijk van de afspraken die sociale partners hierover hebben gemaakt en vast laten leggen in het pensioenreglement. Pensioenfondsen kijken hiervoor naar verschillende financiële zaken. Zo wordt naast de stand van de dekkingsgraad, ook de gewenste financiële buffer vaak meegenomen in het besluit.  
  
Verder speelt het vernieuwde pensioenstelsel op dit moment een belangrijke rol. Een goede financiële positie is wenselijk om de overgang goed en zo evenwichtig mogelijk te maken. Hierbij moet ook gekeken worden in hoeverre het gebruik maken van versoepelde regels ruimte kan geven  voor een pensioenverhoging. 

Als u vóór 1 januari 2024 een inkomende waardeoverdracht naar ABP aanvraagt, worden de overgedragen aanspraken nog meegenomen bij de verhoging de verhoging. De aanvraagdatum moet dus vóór 1 januari 2024 liggen. Het maakt niet uit als het andere fonds pas na 1 januari 2024 het bedrag overmaakt. Wij verhogen het pensioen dan alsnog. Vraagt u de inkomende waardeoverdracht pas ná 1 januari 2024 aan? Dan wordt dit niet meegenomen in onze verhoging maar komt u bij het andere fonds misschien nog in aanmerking voor een pensioenverhoging per 1 januari 2024.  

Doet u vóór 1 januari 2024 een uitgaande waardeoverdracht? Deze wordt dan niet meer meegenomen in de verhoging. Als u het ná 1 januari 2024 aanvraagt, wordt het wel meegenomen.

U vroeg uw pensioen aan in 2023. Uw pensioen gaat in op 1 januari 2024 of later. Het gekozen pensioenbedrag legden wij vast in ons betaalsysteem. Dat is het pensioenbedrag dat u krijgt bij de 1e betaling van uw pensioen. Wij verhogen dit bedrag met 3,03%.

  • Wilt u niet dat wij dit pensioenbedrag verhogen? Stuur ons dan per brief of e-mail een verzoek om dit bedrag niet te verhogen. Of neem contact op met onze klantenservice. Wij sturen u begin 2024 een bevestiging. 
  • Doet u niets? Dan krijgt u vanaf 1 januari 2024 het verhoogde pensioenbedrag.

In 2027 stapt ABP over op het vernieuwde pensioenstelsel. Daarom kunnen we nu al gebruikmaken van soepelere regels van de overheid. Onder deze regels krijgt een pensioenfonds tijdelijk (in 2022 en 2023) meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Hierdoor konden we uw opgebouwde pensioen net als vorig jaar weer maximaal verhogen. Onder de huidige regels waren die maximale verhogingen niet mogelijk geweest. Ook hebben we voldoende vermogen nodig als we overstappen op het vernieuwde pensioenstelsel. Dat vinden we belangrijk. Op deze punten hebben we het pensioenreglement aangepast. Het nieuwe pensioenreglement vindt u vanaf 1 januari 2024 hier.

Wij zijn ons nu op het vernieuwde pensioenstelsel aan het voorbereiden. Een onderdeel van deze voorbereiding is het wijzigen van het beleid om de pensioenen te kunnen verhogen en verlagen en het bepalen van de premie. Dit beleid geldt voor de komende 3 jaar, totdat we in 2027 overgaan op de nieuwe regels voor pensioen. Meer weten over het nieuwe beleid?