Herstelplan

ABP heeft eind maart een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), omdat de financiële situatie per 31 december 2015 onvoldoende was.

Het herstelplan is een technisch document dat laat zien welke maatregelen ABP neemt om de financiële situatie te herstellen. Het document bestaat uit uitkomsten van berekeningen die DNB voorschrijft.

In het bestaande herstelplan (dat is gebaseerd op de situatie van eind 2015) is berekend hoe ABP de financiële situatie in 11 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026 de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de wettelijke regels voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is sprake van een tekort. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

In het herstelplan benoemen we de elementen die van invloed zijn op de financiële situatie van ABP, zoals de hoogte van de premie, de uitkering van de pensioenen, verhoging of verlaging van de pensioenen, de hoogte van de rente en het verwachte rendement. Deze zijn tot en met 2026 berekend. Uit berekeningen komt naar voren dat onze financiële situatie dan voldoende is.

Op grond van het bij DNB ingediende herstelplan hoeven we in 2016 geen drastische maatregelen te nemen. De kans dat we de pensioenen in 2017 moeten verlagen wordt groter, maar dat is met name afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Dat zal blijken uit het nieuwe herstelplan dat begin 2017 wordt opgesteld en gebaseerd is op de financiële positie van ABP eind 2016.

We weten nu al dat ABP de pensioenen in 2016 niet hoeft te verlagen. Daarvoor was de dekkingsgraad op 31 december 2015 belangrijk. Omdat deze voldoende was, is het niet nodig om de pensioenen dit jaar te verlagen.

In het herstelplan hebben we berekend dat de actuele dekkingsgraad op 31 december 2016 boven ongeveer 90% moet liggen. Als ABP aan deze zogenoemde kritische dekkingsgraad voldoet, kan ABP ervoor zorgen dat de dekkingsgraad eind 2026 boven 128% ligt.

Het financieel dashboard laat de actuele dekkingsgraad en de kritische dekkingsgraad zien.