Herstelplan

ABP verlaagt pensioenen in 2021 niet

ABP hoeft de pensioenen in 2021 niet te verlagen. Dat is de uitkomst van de rekensom die we volgens de regels uit de Pensioenwet hebben gemaakt. Deze berekening wordt het herstelplan genoemd. De kans dat we in 2022 of de jaren daarna de pensioenen wel moeten verlagen, blijft bestaan.

Wat is het herstelplan?

Een herstelplan is een berekening die moet voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. Wij gebruiken deze berekening alleen om te beslissen of we de pensioenen moeten verlagen. We gebruiken ons herstelplan niet om te beslissen of de pensioenpremies verhoogd moeten worden, of dat de pensioenen mee kunnen stijgen met de prijsstijgingen. Na positief advies van het verantwoordingsorgaan heeft het ABP-bestuur het herstelplan eind maart ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die heeft het herstelplan officieel goedgekeurd.

Waarom heeft ABP een herstelplan gemaakt?

Volgens de wet moeten pensioenfondsen een herstelplan berekenen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP moest eind 2020 hoger zijn dan 125,8%, maar onze beleidsdekkingsgraad was eind vorig jaar lager dan de vereiste dekkingsgraad. Daarom moesten we een nieuw herstelplan berekenen.

Hoe werkt het herstelplan?

Het herstelplan is een berekening die moet voldoen aan de regels uit de Pensioenwet. De berekening leggen we ter goedkeuring voor aan de toezichthouder: De Nederlandsche Bank (DNB). De berekening moet laten zien dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2020 groeit naar het vereiste niveau. Voor ABP lag dat niveau eind 2020 op 125,8%. Als dit niveau binnen 10 jaar niet wordt bereikt, moeten we in de berekening ons beleid aanpassen om zo het vereiste niveau te kunnen halen. Bijvoorbeeld minder verhogen (indexeren) van de pensioenen. Als het vereiste niveau in de berekening van het herstelplan dan nog steeds niet binnen 10 jaar kan worden bereikt, moeten we de pensioenen verlagen.

Vrijstellingsregeling

Voor pensioenfondsen die eind 2020 een dekkingsgraad van 90% of hoger hadden, was er de mogelijkheid om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling van minister Koolmees om een pensioenverlaging te voorkomen. ABP heeft gebruikgemaakt van die mogelijkheid. Dit betekent dat de hersteltermijn in het herstelplan mag worden verlengd van 10 naar 12 jaar.

Wat zijn de uitkomsten van het herstelplan voor ABP?

In de berekening van het nieuwe herstelplan groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 12 jaar vanaf eind 2020 (87,6%) naar het vereiste niveau van 125,8%. Daarom hoeft ABP in 2021 geen verlaging door te voeren. Om het vereiste niveau te halen, was het wel nodig om in deze berekening ervan uit te gaan dat de pensioenen de komende jaren niet worden verhoogd. Daarom hebben we in de berekening de indexatie op 0 gezet. Dit heeft geen gevolgen voor de werkelijk in de toekomst te verlenen indexatie. Het verloop van de beleidsdekkingsgraad is weergegeven in de onderstaande figuur.
Jaar DG primo Premie & Opbouw (M1) Uitkeringen (M2) Indexatie (M3) Renteverandering (M4) Overrendement (M5) Overig (M6) DG ultimo

% %-punt %-punt %-punt %-punt %-punt %-punt %
2021 93.2 -1.2 -0.2 0.0 0.0 4.1 -0.1 96.0
2022 96.0 -1.4 -0.1 0.0 0.0 4.3 -0.1 98.6
2023 98.6 -1.0 0.0 0.0 0.0 4.4 -0.1 101.9
2024 101.9 -1.1 0.0 0.0 0.0 4.5 -0.1 105.2
2025 105.2 -1.2 0.1 0.0 0.0 4.5 -0.1 108.6
2026 108.6 -1.3 0.2 0.0 0.0 4.7 -0.1 112.2
2027 112.2 -1.5 0.3 0.0 0.0 4.6 -0.1 115.5
2028 115.5 -1.6 0.4 0.0 0.0 4.8 -0.1 119.0
2029 119.0 -1.7 0.6 0.0 0.0 4.9 -0.1 122.7
2030 122.7 -1.8 0.7 0.0 0.0 4.8 -0.1 126.3
2031 126.3 -1.9 0.8 0.0 0.0 4.9 -0.1 130.0
2032 130.0 -2.0 0.9 0.0 0.0 5.1 -0.1 133.9
Jaar DG beleid DG vereist Premie Indexatie actieven Indexatie inactieven Rendement

% % % % % %
2021 94.7 125.8 25.9 0.0 0.0 3.9
2022 97.4 125.8 27.2 0.0 0.0 3.9
2023 100.4 125.8 28.8 0.0 0.0 3.9
2024 103.7 125.8 28.9 0.0 0.0 3.9
2025 107.1 125.8 28.9 0.0 0.0 4.0
2026 110.6 125.8 28.9 0.0 0.0 4.0
2027 114.0 125.8 27.5 0.0 0.0 4.1
2028 117.4 125.8 27.5 0.0 0.0 4.1
2029 121.0 125.8 27.6 0.0 0.0 4.0
2030 124.6 125.8 27.6 0.0 0.0 4.2
2031 128.3 125.8 27.7 0.0 0.0 4.2
2032 132.1 125.8 27.8 0.0 0.0 4.2

In het bovenste deel van de tabel staat hoe de (beleids-)dekkingsgraad zich in het herstelplan van jaar tot jaar ontwikkelt. In het onderste deel staan de gebruikte uitgangspunten.  

De oorzaken voor de ontwikkeling zijn: 

  1. De ontvangen premie ten opzichte van nieuwe pensioenopbouw (M1). Door de lage rente is de bijdrage van de premie aan de dekkingsgraad over de hele looptijd van het herstelplan negatief.
  2. De uit te keren pensioenen (M2).
  3. Verhogingen en verlagingen van de pensioenen (M3). Omdat de indexatie in de berekening op 0 is gezet, bevat deze kolom nullen.
  4. De rente (M4). Deze heeft in de berekening van het herstelplan geen effect.
  5. Het in het herstelplan ingerekende beleggingsrendement (M5).
  6. In de kolom Overig (M6) zijn m.n. de afrondingen opgenomen.
De kolom Beleidsdekkingsgraad (DG-beleid) laat zien dat in 2031 het vereiste niveau van 125,8% wordt gehaald. Het herstel is hiermee al voor het laatste jaar van het herstelplan (2032) bereikt. De werkelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad zal in de praktijk zeer waarschijnlijk anders uitpakken. Het effect van veranderingen van de rente (M4) kan grillig en groot zijn. Hetzelfde geldt voor het werkelijke beleggingsrendement (M5).
 
Op het financieel dashboard kunt u de actuele financiële situatie van ABP bekijken.
Hulp nodig?