• Contact

Herstelplan

ABP verlaagt pensioenen in 2023 niet

ABP hoeft de pensioenen in 2023 niet te verlagen. Dat blijkt uit het herstelplan. Daarin staat de uitkomst van de rekensom die we volgens de regels uit de Pensioenwet hebben uitgevoerd. Er blijft een kans bestaan dat ABP in de komende jaren de pensioenen wel moet verlagen.

Wat is het herstelplan?

Het herstelplan is een berekening. De manier waarop we rekenen is in de wet beschreven. ABP gebruikt deze berekening alleen om te beslissen of het fonds de pensioenen moet verlagen. ABP gebruikt het herstelplan niet om te beslissen of de pensioenpremies moeten worden verhoogd of om te kijken of de pensioenen met de prijsstijgingen mee kunnen stijgen.

Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies gegeven. Daarna heeft het ABP-bestuur het herstelplan eind maart ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Die heeft het herstelplan officieel goedgekeurd. 

Waarom heeft ABP een herstelplan gemaakt?

Volgens de wet moeten pensioenfondsen een herstelplan indienen wanneer de beleidsdekkingsgraad te laag is. De beleidsdekkingsgraad van ABP had eind 2022 minimaal 129,2% moeten zijn, maar was 118,6%. Daarom moest ABP ook dit jaar weer een herstelplan indienen.

Hoe werkt het herstelplan?

De berekening van het herstelplan moet laten zien of de beleidsdekkingsgraad vanaf eind 2022 binnen 10 jaar naar het vereiste niveau toegroeit. ABP legt de uitkomsten van de doorrekening voor goedkeuring aan DNB voor.

Voor ABP lag het vereiste niveau eind 2022 op 129,2%. Haalt het fonds dit niveau niet binnen 10 jaar? Dan moet ABP in de berekening het beleid aanpassen en kijken of het vereiste niveau dan wel wordt gehaald. In die som gaat ABP ervan uit dat de pensioenen niet meestijgen met de prijsstijgingen. Bereiken we het vereiste niveau dan nog steeds niet binnen 10 jaar? Dan moet ABP de pensioenen verlagen.

Wat zijn de uitkomsten van het herstelplan voor ABP?

Volgens de doorrekening van het herstelplan bereikt de beleidsdekkingsgraad onder het reguliere beleid niet binnen 10 jaar het vereiste niveau van 129,2%. We halen dat niveau wel als we in de berekening de verhoging van de pensioenen op 0 zetten. Dit heeft geen gevolgen de werkelijke toekomstige verhogingen. Het kan zijn dat in de komende jaren de pensioenen wel verlaagd zullen moeten worden.

Het verloop van de beleidsdekkingsgraad staat in de onderstaande figuur.

JaarDG primoPremie & Opbouw (M1)Uitkeringen (M2)Indexatie (M3)Renteverandering (M4)Overrendement (M5)Overig (M6)DG ultimo
 %%-punt%-punt%-punt%-punt%-punt%-punt%
2023110.9 0.00.4 0.00.02.1 0.0113.4
2024113.4-0.20.5 0.00.02.0 0.0115.7
2025115.7-0.30.6 0.00.02.3 0.0118.2
2026118.2-0.50.7 0.00.02.4 0.0120.9
2027120.9-0.60.8 0.00.02.4 0.0123.4
2028123.4-0.80.9 0.00.02.5-0.1125.9
2029125.9-0.91.0 0.00.02.6-0.1128.5
2030128.5-1.11.1 0.00.02.5-0.1131.0
2031131.0-1.21.2 0.00.02.6-0.1133.4
2032133.4-1.41.3 0.0 0.02.8-0.1136.0
JaarDG beleidDG vereistPremieIndexatie actievenIndexatie inactievenRendement
 %%%%%%
2023112.2129.227.90.00.05.2
2024114.6129.227.00.00.05.3
2025117.1129.227.00.00.05.2
2026119.7129.227.10.00.05.1
2027122.2129.227.10.00.05.2
2028124.8129.227.20.00.05.2
2029127.3129.227.20.00.05.2
2030129.9129.227.20.00.05.2
2031132.3129.227.30.00.05.2
2032134.8129.227.40.00.05.1

In het bovenste deel van de tabel staat hoe de dekkingsgraad zich in het herstelplan van jaar tot jaar ontwikkelt. In het onderste deel staan de gebruikte uitgangspunten.  

De oorzaken voor de ontwikkeling zijn: 

  1. De ontvangen premie ten opzichte van nieuwe pensioenopbouw (M1).
  2. De uit te keren pensioenen (M2).
  3. Verhogingen en verlagingen van de pensioenen (M3). Omdat de indexatie in de berekening op 0 is gezet, bevat deze kolom nullen.
  4. De rente (M4). Deze heeft in de berekening van het herstelplan geen effect.
  5. Het in het herstelplan ingerekende beleggingsrendement (M5).
  6. In de kolom Overig (M6) is de dekkingsgraad sluitend gemaakt, omdat dat met de voorgeschreven systematiek niet gegarandeerd is. De restpost is klein en heeft verder geen betekenis.


De kolom Beleidsdekkingsgraad (DG-beleid) laat zien dat ABP eind 2032 het vereiste niveau van 129,2% haalt. Het herstelplan gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling van de dekkingsgraad. De werkelijke ontwikkeling zal echter veel grilliger zijn.

Op het financieel dashboard kunt u de actuele financiële situatie van ABP bekijken.