Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Waar de SFDR toeziet op informatieverstrekking over duurzaamheid, is de EU Verordening 2020/852 beter bekend als de Taxonomieverordening een leidraad voor duurzaam beleggen op milieugebied. Op deze website spreekt ABP geen intenties uit om te beleggen in ecologisch duurzame economische activiteiten in overeenstemming met de Taxonomieverordening. Als gevolg daarvan is ABP momenteel niet verplicht om de aanvullende productinformatie op grond van artikel 6 van de Taxonomieverordening te verstrekken. 

ABP zal in samenwerking met haar vermogensbeheerder APG de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst Taxonomie-afgestemde beleggingen na te streven en aantoonbaar te maken. De technische screeningcriteria voor de eerste twee milieudoelstellingen (klimaatmigratie en klimaatadaptatie) aan de hand waarvan ecologisch duurzame activiteiten kunnen worden getoetst, zijn pas in december 2021 definitief geworden. De technische screeningcriteria voor de overige vier milieudoelstellingen volgen nog. 

Om de Taxonomie-afstemming aan te tonen zijn voor alle beleggingen meerdere specifieke kwantitatieve gegevens nodig. Op dit moment is nog onvoldoende betrouwbare, tijdige en controleerbare data beschikbaar om de Taxonomie-afstemming te beoordelen. 

Hieronder leest u de SFDR-informatie van ABP.

Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?

ABP vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van de vermogensbeheerder APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten.

Hoe gaan we om met negatieve duurzaamheidsimpact?

ABP heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat ABP beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. 

Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Welke rol speelt duurzaamheid in ons beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid van ABP is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van ABP heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. 

Iedere 3 jaar beoordeelt ABP opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid is het bestuur voornemens informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

In ons jaarverslag kunt u meer lezen over ons beloningsbeleid.

Wat zijn de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen?

Geen duurzame beleggingen tot doel.

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. ABP kan deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.