Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat dit precies inhoudt, leest u hieronder.

Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?

ABP vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van de vermogensbeheerder APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan. 

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten.

Hoe gaan we om met negatieve duurzaamheidsimpact?

ABP heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat ABP beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. 

Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Welke rol speelt duurzaamheid in ons beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid van ABP is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van ABP heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. 

Iedere 3 jaar beoordeelt ABP opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid is het bestuur voornemens informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.

In ons jaarverslag kunt u meer lezen over ons beloningsbeleid.

Wat zijn de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen?

Geen duurzame beleggingen tot doel.

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel. ABP kan deels investeren in beleggingen die duurzaamheid tot doel hebben, bijvoorbeeld in beleggingen die volgens de EU-classificatie duurzaam zijn.

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten. Ons beleggingsbeleid, dat de vermogensbeheerder APG namens ons uitvoert, inclusief ons Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid, is gericht op het bereiken van deze twee doelen. 

ABP vindt het belangrijk dat de vermogensbeheerder APG bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Dit geeft namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Wij passen dit toe op al onze beleggingen. 

Wij beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van tabak, kernwapens, clusterbommen, landmijnen, chemische- en biologische wapens. Ook beleggen wij niet in landen waarvoor een VN- of EU-wapenembargo van kracht is. Dit staat in ons uitsluitingsbeleid (zie 'Welke beleggingen sluiten wij uit?'). 

Op de website vindt u ons Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Hierin gaan wij onder andere in op de volgende ecologische en sociale kenmerken:

  • Klimaatrisico – hierin adresseren we negatieve effecten van klimaatrisico’s;
  • Beleggen in duurzame ontwikkelingsdoelen - We beoordelen hoe de producten en diensten van onze beleggingen bijdragen aan het bereiken van Sustainable Development Goals (SDG’s) zoals duurzame en betaalbare energie, veilige en duurzame steden, waardig werk en economische groei, en gezondheid en welzijn.
  • Insluitingsbeleid – gebaseerd op VN Global Compact thema’s (mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie) en eisen aan beleggers en bedrijven op basis van de OESO-richtlijnen.
  • Corporate Governance Raamwerk – hierin beschrijven wij onze principes en verwachtingen voor goed ondernemingsbestuur, en staat ons stembeleid beschreven.
In het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid staat beschreven welke methoden wij gebruiken om deze ecologische en/of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te monitoren.

We investeren in vastgoed, obligaties en aandelen. Bij beleggen spreiden we het risico omdat de kans dan kleiner is dat we verlies lijden. Het bestuur van ABP stelt iedere drie jaar een nieuw strategisch beleggingsplan vast. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden. 

De E/S kenmerken zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?” 

Meer informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in onze abtn, in bijlage H "Verklaring beleggingsbeginselen".

Beleggingen moeten voldoen aan het beleggingsbeleid en het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Dit passen wij toe op al onze beleggingen.
Hoe het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid van ABP is geïmplementeerd en hoe de kenmerken van mens, milieu en goed bestuur zijn geïntegreerd in het beleggingsproces is beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?” De naleving van het beleid wordt voortdurend gemonitord.
Potentiële beleggingen worden uitgesloten op basis van de beleggingsstrategie en het uitsluitingsbeleid (zie ‘Welke beleggingen sluiten wij uit?'). Beide zijn hierboven beschreven.

Als grote belegger gebruiken we onze invloed om duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur te stimuleren bij de bedrijven en het vastgoed waarin we beleggen. Dat doen we door in gesprek te gaan en onze verwachtingen over te brengen. 

ABP volgt hierbij het ABP Stewardship Beleid, zoals uitgewerkt door onze vermogensbeheerder APG. Hierin staat hoe wij invulling geven aan onze verantwoordelijkheden als aandeelhouder in beursgenoteerde bedrijven en onze rol als verantwoorde langetermijnbelegger.

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022. 

Informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in onze abtn, in bijlage H "Verklaring beleggingsbeginselen".

Maakt dit financieel product gebruik van derivaten?

Ja 

Zo ja, hoe spoort het gebruik van derivaten met de E/S kenmerken? 

Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het beperken van risico’s in overeenstemming met de Pensioenwet.

Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022.
Dit gedeelte zal worden voltooid zodra de regels hiervoor zijn vastgesteld in technische reguleringsnormen bij de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (EU/2019/2088). Wij verwachten dat deze regels gaan gelden vanaf 1 januari 2022.
De duurzaamheidsindicatoren worden beoordeeld door toepassing van het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid, dat is toegelicht onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden gepromoot door dit financiële product?”

Alle informatie over de duurzaamheid van de beleggingen van ABP en de pensioenregeling vindt u op deze pagina onder ‘Regelgeving’.

Is er een specifieke index aangewezen om vast te stellen dat dit product duurzaam is?

  • Nee
  • Ja, maar dereferentiebenchmark is niet afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken. Details:
  • ja, de referentiebenchmark is afgestemd met alle ecologische of duurzame kenmerken die het financieel product promoot. Details:
Echter, in overeenstemming met ons uitsluitingsbeleid (zie 'Welke beleggingen sluiten wij uit?'). worden alle relevante bestanddelen uitgesloten van beleggingen.
Hulp nodig?