Laatste aanpassing: 4-3-2024

Disclaimer: In maart 2024 publiceerden wij ons nieuwe DVB-beleid. De informatie over regelgeving op onze website geeft nog de stand van zaken van voor die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies.

Regelgeving

Sinds 2021 geldt een nieuwe Europese informatieverordening, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’. Deze verordening geldt voor financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dus ook voor ABP. Volgens de SFDR moeten we informatie verschaffen over duurzaamheid en onze beleggingen. Wij willen graag transparant zijn over ons beleggingsbeleid. Daarbij draait het bij onze keuzes niet alleen om rendement, maar ook om mens, milieu en maatschappij. 

Wat is SFDR?

De SFDR verplicht ABP om op verschillende manieren informatie openbaar te maken. Op deze website leggen we uit hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Dit betekent dat we kijken naar mogelijke negatieve effecten van duurzaamheidsrisico’s op beleggingen. We geven informatie over hoe wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken naar de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Daarnaast leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt in ons beloningsbeleid. Ook geven we aan in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

Geen duurzame beleggingen tot doel

De (netto)pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken.

ABP onderzoekt op dit moment voor welk deel van de portefeuille zij zich wil committeren aan het doen van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en welke implicaties dit heeft voor haar beleggingsbeleid.

ABP heeft geen doelstelling om duurzaam te beleggen in de zin van de SFDR. ABP zal met ingang van referentieperiode 2023, rapporteren over ecologische duurzame activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

Samenvatting

We letten op rendement, risico, kosten en de duurzaamheidsprestaties van onze beleggingen. Onze beleggingen hebben gevolgen voor de wereld, en de ontwikkelingen ten aanzien van milieu en maatschappij hebben impact op onze beleggingen. We beleggen voor de lange termijn. Daarom houden we rekening met duurzaamheidsrisico’s. In onderstaande gaan we verder in op ons beleid, de definitie van duurzaamheidsrisico’s, welke duurzaamheidsrisico’s belangrijk zijn, hoe we de effecten van duurzaamheidsrisico’s beoordelen en hoe we deze integreren in onze beleggingsbeslissingen.

ABP risicomanagement beleid

ABP heeft haar beleid rondom risicomanagement vastgelegd in haar integraal risicomanagementbeleid. Het doel van risicomanagement is het verwezenlijken van een beheerste en integere bedrijfsvoering die bijdraagt aan het realiseren van de missie, visie en ambitie van het fonds. Een belangrijk onderdeel van risicomanagement is de risicotaxonomie, waarin ABP de door haar onderkende risico’s beschrijft. Daarnaast is in het beleid vastgelegd welke maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. Voor de risico’s in de risicotaxonomie heeft ABP een kwalitatieve risicobereidheid vastgesteld. Dit is de hoeveelheid risico die ABP bereid is te lopen in het nastreven van haar doelstellingen.

Duurzaamheidsrisico’s, ook ESG-risico’s genoemd, maken onderdeel uit van het integraal risicomanagementbeleid. ABP neemt duurzaamheidsrisico’s ook integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. De kernpunten van ons beleid voor duurzaamheid beschrijven we in het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid (DVB-beleid). Daarnaast verwachten we onze risicobereidheid voor duurzaamheidsrisico’s te vertalen naar risicotolerantiegrenzen voor de beleggingen. Dit stelt ons in staat om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico’s te meten, te beheersen en hierover te rapporteren op het niveau van de pensioenregeling.

Definitie van duurzaamheidsrisico’s

Het begrip duurzaamheidsrisico is in duurzaamheidswetgeving (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’) gedefinieerd. Het gaat over de impact van duurzaamheidsrisico’s op de waarde van de belegging. Dit wordt wel ‘outside-in’ duurzaamheidsrisico’s genoemd. Er zijn verschillende soorten duurzaamheidsrisico’s die financiële gevolgen kunnen hebben voor beleggingen. Klimaatverandering heeft mogelijk impact op bedrijven of vastgoed op locaties die door extreme weersomstandigheden of overstromingen geraakt worden. Dit kan leiden tot kosten voor herstelwerkzaamheden en beperktere inkomsten door tijdelijke sluiting van het bedrijf.

ABP definieert duurzaamheidsrisico als “het risico dat een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, milieu, sociaal of cultureel gebied, waaronder ook goed dondernemingsbestuur en belastingpraktijken worden geschaard, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging veroorzaakt.” Dit is in lijn met de definitie gebruikt in SFDR.

Daarnaast bestaan er ‘inside-out’ duurzaamheidsrisico’s; hierbij gaat het over de eventuele negatieve impact voor de samenleving en het milieu. Ook die zijn onderdeel van het integraal risicomanagementbeleid en nemen we mee in het beleggingsbeleid. In de ‘Verklaring omtrent ongunstige effecten’, onder het kopje ‘hoe gaan we om met de negatieve duurzaamheidsimpacts van onze beleggingen op het milieu en samenleving?’, beschrijven we de ondernomen en geplande maatregelen om de belangrijkste ongunstige effecten te beperken.

Identificatie van duurzaamheidsrisico’s

ABP belegt in verschillende beleggingscategorieën, bijvoorbeeld in aandelen van bedrijven, obligaties van overheden en vastgoed. Voor alle beleggingscategorieën wordt de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s beoordeeld. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kan de, momenteel kwalitatieve, beoordeling van de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s verschillen. Als gevolg van de uitdagingen en beperkingen rondom data voor duurzaamheidsrisico’s is het nog niet mogelijk om voor alle duurzaamheidsrisico’s een kwantitatieve impact te bepalen. Inzicht in het effect van duurzaamheidsrisico’s zal na verloop van tijd toenemen naarmate er meer en betere data beschikbaar komen.

Het totale duurzaamheidsrisico kunnen we onderverdelen in vijf typen subrisico:

1.       Klimaatveranderingsrisico

2.       Natuur- en biodiversiteitsverlies

3.       Schending van mensen- en arbeidsrechten

4.       Geen integer en goed bestuur

5.       Overige risico’s

We maken onderscheid tussen systemische risico’s en idiosyncratische risico’s. Klimaatverandering en natuur- en biodiversiteitsverlies zijn systemische risico’s en hebben effect op de hele markt. De overige typen duurzaamheidsrisico’s zijn idiosyncratische risico’s en hebben effect hebben op specifieke bedrijven of landen.

Voor het totale duurzaamheidsrisico is de risicobereidheid van ABP bepaald en is deze aangemerkt als gemiddeld. Dat houdt in dat we kiezen voor de optie met beperkt risico en onder voorwaarden bereid zijn om het risico af te wegen tegen andere risico’s.

Beoordeling van duurzaamheidsrisico’s

De duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille worden regelmatig geëvalueerd. Er wordt gekeken of de risico’s van de beleggingen passen bij de risicobereidheid van ABP. Waar nodig wordt bijgestuurd door middel van beheersmaatregelen. Duurzaamheidsrisico’s worden voornamelijk beheerst door uitvoering van het duurzaamheidsbeleid.

Voor het beoordelen van duurzaamheidsrisico’s gebruikt onze vermogensbeheerder een raamwerk om tot een kwalitatieve inschatting van de mogelijke impact op het rendement te komen. Dit raamwerk maakt gebruik van de Materiality Map van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) in combinatie met data van Sustainalytics over duurzaamheidsrisico’s voor landen. In de beoordeling wordt gekeken naar verschillende risico’s die relevant zijn voor de sectoren, industrieën en landen waar ABP in belegt. Per risico wordt een inschatting gemaakt of die een materiële impact kan hebben op de waarde van de belegging actief in een bepaalde sector, industrie of land. Door de grote diversiteit en spreiding van onze beleggingen daalt de materialiteit van sommige duurzaamheidsrisico’s in de totale portefeuille.

In de onderstaande tabel staan de meest materiële risico’s voor de beleggingen van ABP. Deze risico’s zijn geïdentificeerd met het raamwerk van onze vermogensbeheerder en zijn vergelijkbaar met of worden onderdeel van de door ABP geïdentificeerde soorten risico’s.

Materiële risico’s

Energiebeheer

Afval & afvalwaterbeheer

Broeikasgasemissies

Bedrijfsethiek en integriteit

Productontwerp & levenscyclus management

We willen in de toekomst de beoordeling van duurzaamheidsrisico’s uitbreiden met bedrijfsspecifieke kenmerken zodat we een nog beter beeld krijgen van onze blootstelling. Bij deze uitbreiding zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van bruikbare data.

Beheersing van duurzaamheidsrisico’s

Voor de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingen wordt onder andere gebruik gemaakt van instrumenten in het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid van ABP zoals:

-          het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

-          de selectie van beleggingen in bedrijven of vastgoed die koplopers of beloften zijn op duurzaamheidsgebied

-          het aangaan van de dialoog met ondernemingen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (engagement)

-          het uitsluiten of afbouwen van beleggingen die betrokken zijn bij schadelijke producten

Monitoring van duurzaamheidsrisico’s

ABP stelt het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid op en evalueert het beleid periodiek. De uitvoering van het beleid vindt plaats door onze vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder informeert ABP over de naleving van het beleid.

Op basis van rapportages wordt vastgesteld of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om duurzaamheidsrisico’s te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er wordt afgezien van een belegging. In de komende tijd zullen de rapportages uitgebreid worden om de blootstelling van de duurzaamheidsrisico’s concreter te meten. 

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

ABP kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten.

ABP onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan voeren we een continue portefeuille monitoring uit naar de grootste negatieve impacts van onze beleggingen voor het milieu en samenleving. Lees hier een meer gedetailleerde toelichting op de implementatie van de OESO-richtlijnen.

Met onze vermogensbeheerder hebben we contractuele afspraken om ervoor te zorgen dat het ABP Duurzaam en Verantwoord Beleggen-beleid wordt uitgevoerd zoals wij dat hebben vastgelegd. Ook de monitoring van dat beleid is in de contracten met onze vermogensbeheerder vastgelegd. Onze fiduciair manager evalueert ieder jaar de implementatie, uitvoering en resultaten van het beleggingsbeleid op specifieke kenmerken van verantwoord beleggen, waaronder de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid. Op basis van de belangrijkste bevindingen formuleert de fiduciair manager ieder jaar verbeterpunten voor de vermogensbeheerder. Wij ontvangen jaarlijks de uitkomsten van deze evaluatie en sturen waar nodig bij.

ABP heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten over 2022 opgesteld. In deze verklaring rapporteren wij over hoe wij de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen. Voordat ABP beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

The English Summary Statement on principal adverse impacts of investment decisions on sustainability factors can be found here.

 

Het beloningsbeleid van ABP is van toepassing op het algemeen bestuur, verantwoordingsorgaan en commissies. Voor medewerkers in dienst van het fonds is het beloningsbeleid vastgelegd in het personeelshandboek.

Het beloningsbeleid van ABP is gericht op het aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het verantwoordingsorgaan en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Ons beloningsbeleid is erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen of tot het nemen van onverantwoorde risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s vormen een integraal onderdeel van de doelstellingen en uitgangspunten van ABP. Dit is ook  verwerkt in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen van ABP. In het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid (DVB-beleid) beschrijft ABP de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid. Ook bij de beleggingsportefeuille worden duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst.

De organisatiedoelen en uitgangspunten, waaronder het beheersen van duurzaamheidsrisico’s, zijn geïntegreerd in de HR-cyclus van medewerkers. Personen die werkzaam zijn voor ABP voeren minimaal 2 keer per jaar een ontwikkelgesprek. In dit gesprek wordt de persoonlijke ontwikkeling besproken en onder andere gekeken of, en in hoeverre, zij bijdragen aan de organisatiedoelen en uitgangspunten van ABP, nu en op de langere termijn.

ABP gaat ten aanzien van medewerkers terughoudend om met prestatie gerelateerde beloningen. Deze beloning mag bijvoorbeeld niet gerelateerd zijn aan de financiële resultaten van het fonds. Op die manier wil ABP ervoor zorgen dat medewerkers niet worden beloond voor korte termijn gedrag dat is gericht op de financiële resultaten van het fonds en het nemen van ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s.

ABP verstrekt aan leden van het algemeen bestuur en externe leden van commissies alleen vaste beloningen of vergoedingen. Zij ontvangen geen variabele vergoeding, prestatie gerelateerde beloning of bonus. Leden van de commissie van beroep ontvangen een vaste vergoeding voor hun beschikbaarheid, aangevuld met een vaste vergoeding per vergadering. Leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vaste vergoeding per vergadering. Het beloningsbeleid van ABP haalt daarmee prikkels weg die zouden kunnen leiden tot het nemen van (duurzaamheids)risico’s of korte termijn gedrag.

Iedere 3 jaar – of wanneer daar aanleiding voor is – beoordeelt ABP opnieuw het beloningsbeleid en wijzigt ABP het beleid waar nodig. In ons jaarverslag kunt u meer lezen over ons beloningsbeleid.

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel.

In het kader van de SFDR beoordelen wij of ondernemingen waarin wij beleggen, handelen volgens praktijken op het gebied van goed bestuur. Zie voor meer informatie ons beoordelingsbeleid.

Duurzaamheidsinformatie

Volgens de SFDR moeten producten die ecologische of sociale kenmerken promoten op de website bepaalde duurzaamheidsinformatie verschaffen. Dit betekent dat wij volgens voorgeschreven formats deelnemers moeten informeren over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregelingen en over andere aanvullende informatie. Daarom publiceren wij op deze website onderstaande informatie in afzonderlijke versies voor de pensioenregeling en de nettopensioenregeling van ABP.

OmschrijvingPensioenregeling
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale
kenmerken

Samenvatting productinformatie
bij het promoten van
ecologische of sociale kenmerken (Nederlands- en Engelstalig)
Duurzaamheidsinformatie ABP Pensioenregeling

Samenvatting productinformatie ABP Pensioenregeling 

Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie ABP Pensioenregeling
Periodieke rapportage
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Periodieke rapportage 2022 ABP Pensioenregeling

In maart 2024 publiceerden wij ons nieuwe DVB-beleid. De informatie over regelgeving op onze website geeft nog de stand van zaken van voor die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies.

In maart 2024 publiceerden wij ons nieuwe DVB-beleid. De informatie over regelgeving op onze website geeft nog de stand van zaken van voor die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies.

OmschrijvingNettopensioenregeling
Rubrieken productinformatie
bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken

Samenvatting
productinformatie bij het promoten van ecologische
of sociale kenmerken (Nederlands- en Engelstalig)
 Duurzaamheidsinformatie ABP NettopensioenregelingSamenvatting productinformatie ABP Nettopensioenregeling
Precontractuele informatie volgens
wettelijk voorgeschreven
bijlage
Precontractuele informatie ABP 
Periodieke rapportage
volgens wettelijk voorgeschreven
bijlage
Periodieke rapportage 2022 ABP