Laatste aanpassing: 9-6-2023

Regelgeving

Sinds 2021 geldt een nieuwe Europese informatieverordening, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ‘SFDR’. Deze verordening geldt voor financiële marktpartijen, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Dus ook voor ABP. Volgens de SFDR moeten we informatie verschaffen over duurzaamheid en onze beleggingen. Wij willen graag transparant zijn over ons beleggingsbeleid. Daarbij draait het bij onze keuzes niet alleen om rendement, maar ook om mens, milieu en maatschappij. 

Wat is SFDR?

De SFDR verplicht ABP om op verschillende manieren informatie openbaar te maken. Op deze website leggen we uit hoe wij duurzaamheidsrisico’s integreren in ons beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. Dit betekent dat we kijken naar mogelijke negatieve effecten van duurzaamheidsrisico’s op beleggingen. We geven informatie over hoe wij bij het nemen van beleggingsbeslissingen kijken naar de invloed van beleggingen op duurzaamheidsfactoren, zoals milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Daarnaast leggen we uit welke rol duurzaamheid speelt in ons beloningsbeleid. Ook geven we aan in hoeverre onze pensioenregelingen duurzaam zijn.

  •  Donkergroen; producten met duurzame doelstellingen (‘artikel 9’-producten).
  • Lichtgroen; financiële producten die milieu- of sociale kenmerken promoten (‘artikel 8’-producten).
  • Grijs; producten die duurzaamheid niet promoten (artikel 6’ of ‘overige producten’).

Volgens deze classificatie heeft ABP lichtgroene beleggingsproducten.

Waar de SFDR toeziet op informatieverstrekking over duurzaamheid, is de EU Verordening 2020/852 beter bekend als de Taxonomieverordening een meetinstrument voor duurzaam beleggen op milieugebied.

Geen duurzame beleggingen tot doel

De (netto)pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken.

ABP onderzoekt op dit moment voor welk deel van de portefeuille zij zich wil committeren aan het doen van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en welke implicaties dit heeft voor haar beleggingsbeleid.

ABP heeft geen doelstelling om duurzaam te beleggen in de zin van de SFDR. ABP zal met ingang van referentieperiode 2023, rapporteren over ecologische duurzame activiteiten in de zin van de Taxonomieverordening.

ABP neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen. ABP beschrijft in het Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid (DVB-beleid) de kernpunten van haar beleid voor duurzaamheid.

De SFDR definieert duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

ABP definieert de SFDR duurzaamheidsrisico’s als “outside-in” duurzaamheidsrisico’s (in tegenstelling tot inside-out duurzaamheidsrisico’s met een eventuele negatieve impact voor samenleving en milieu). ABP vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Door recent academisch onderzoek en onze eigen ervaring zijn we ervan overtuigd dat we de beleggingsportefeuille kunnen verduurzamen, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement-risicoprofiel van de portefeuille. ABP verwacht haar nader te bepalen risicohouding voor duurzaamheidsrisico’s te vertalen naar risicotolerantiegrenzen voor haar beleggingen. Dit stelt ABP in staat om de blootstelling naar de materiële duurzaamheidsrisico’s te meten, beheersen en rapporteren op het niveau van de pensioenregeling.

Bij elke beleggingsbeslissing let ABP niet alleen op rendement en duurzaamheidsprestaties maar ook op kosten en risico. Een mogelijk risico voor beleggingen is het duurzaamheidsrisico. Als onderdeel van een beleggingsbeslissing beoordeelt de vermogensbeheerder APG de materialiteit van duurzaamheidsrisico’s. Deze, momenteel kwalitatieve, beoordeling is gebaseerd op een breed spectrum aan mogelijke duurzaamheidsrisico’s. Afhankelijk van de beleggingscategorieën kunnen de materiele duurzaamheidsrisico’s verschillen. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. Onderstaand zijn drie voorbeelden van mogelijke duurzaamheidsrisico’s toegelicht. In 2023 verwachten we de resultaten van een nadere analyse van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te publiceren.

1.       Investeringen kunnen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld investeringen in een vastgoedportefeuille. Er wordt een inschatting gemaakt van de kwetsbaarheid van gebouwen voor verschillende klimaateffecten (zoals overstromingen), door te kijken naar de locaties (het gebied) en naar de gebouw specifieke eigenschappen. Dit resulteert in een inschatting van de invloed op de waarde van de belegging gedurende een langere periode, bijvoorbeeld 30 jaar.

2.       Een ander mogelijk duurzaamheidsrisico is het verlies aan biodiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit heeft nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de zekerheid van voedsel en energie, kwetsbaarheid voor natuurrampen en toegang tot natuurlijke hulpbronnen, schone lucht, schoon water en grondstoffen. Dit alles beïnvloedt het welzijn en gezondheid van de mens en natuur. Dit biodiversiteitrisico is mogelijk materieel als er belegd wordt in een bedrijf dat afhankelijk is van ecosystemen.

3.       Ook corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Corruptie heeft consequenties op uiteenlopende vlakken; gevolgen voor de economische welvaart van een land, staatsinkomsten en welzijn van de bevolking, Dit is met name voor beleggingen in opkomende landen een relevant duurzaamheidsrisico.

Indien een risicofactor wordt aangemerkt als materieel door de vermogensbeheerder dan wordt gekeken of het risico past binnen de risicobereidheid van ABP, of er aanvullende beheersmaatregelen noodzakelijk zijn, of dat er wordt afgezien van de belegging. Als onderdeel van deze afweging wordt ook gekeken naar de andere risico's en de aspecten kosten, rendement en duurzaamheidsprestaties. Voor illiquide beleggingen geldt tevens dat als onderdeel van het reguliere beslissingsproces de analyse wordt beoordeeld door een commissie van de vermogensbeheerder voordat daadwerkelijk wordt belegd. Ook nadat belegd is worden duurzaamheidsrisico’s in de portefeuille op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig wordt bijgestuurd. Het beleid wordt opgesteld door ABP en uitgevoerd door vermogensbeheerder APG. Middels rapportages wordt ABP geïnformeerd.

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

ABP kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten.

ABP onderschrijft de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Als onderdeel hiervan voeren we een continue portefeuille monitoring uit naar de grootste negatieve impacts van onze beleggingen voor het milieu en samenleving. Lees hier een meer gedetailleerde toelichting op de implementatie van de OESO-richtlijnen.

ABP heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat ABP beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping.

Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

The English translation can be found here.

 

Het beloningsbeleid van ABP is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van ABP heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Iedere 3 jaar beoordeelt ABP opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid is het bestuur voornemens informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.
In ons  jaarverslag kunt u meer lezen over ons beloningsbeleid.

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel.

Duurzaamheidsinformatie

Volgens de SFDR moeten producten die ecologische of sociale kenmerken promoten op de website bepaalde duurzaamheidsinformatie verschaffen. Dit betekent dat wij volgens voorgeschreven formats deelnemers moeten informeren over de ecologische en sociale kenmerken van de pensioenregelingen en over andere aanvullende informatie. Daarom publiceren wij op deze website onderstaande informatie in afzonderlijke versies voor de pensioenregeling en de nettopensioenregeling van ABP.

Omschrijving

Pensioenregeling

Nettopensioenregeling

Rubrieken productinformatie bij het promoten van ecologische of sociale kenmerken

ABP Pensioenregeling

ABP Nettopensioenregeling

Engelstalige samenvatting productinformatie bij het promoten van ecologische of sociale kenmerken

Summary sustainability information ABP Pension scheme

Summary sustainability information ABP Net Pension scheme

Precontractuele informatie volgens wettelijk voorgeschreven bijlage

Precontractuele informatie ABP Pensioenregeling

Precontractuele informatie ABP Nettopensioenregeling

Periodieke rapportage volgens wettelijk voorgeschreven bijlage

Periodieke rapportage 2022 ABP Pensioenregeling

Periodieke rapportage 2022 ABP Nettopensioenregeling