Regelgeving

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren en duurzaamheidsrisico's zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid in lijn met de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Het bestuur van ABP heeft uitvoerende taken op het gebied van vermogensbeheer gedelegeerd aan APG. APG laat door middel van een In Control Statement zien dat het de interne processen onder controle heeft. 

Waar de SFDR toeziet op informatieverstrekking over duurzaamheid, is de EU Verordening 2020/852 beter bekend als de Taxonomieverordening een meetinstrument voor duurzaam beleggen op milieugebied.

Geen duurzame beleggingen tot doel

ABP heeft geen doelstelling om duurzaam te beleggen in de zin van artikel 6 van de SFDR waardoor ABP nog geen taxonomie-rapportage hoeft op te stellen.

Hieronder leest u de SFDR-informatie van ABP. Deze pagina is aangepast per 1 januari 2023 naar aanleiding van de algemene terugkoppeling door AFM over de wijze waarop pensioenfondsen het eerste deel van SFDR (Level 1) hebben geïmplementeerd en de inwerkingtreding per 1 januari 2023 van het tweede deel van SFDR (Level 2).

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen in de zin van de SFDR tot doel.

ABP onderzoekt op dit moment voor welk deel van de portefeuille zij zich wil committeren aan het doen van duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en welke implicaties dit heeft voor haar beleggingsbeleid. 

Hoe gaan we om met duurzaamheidsrisico’s?

ABP neemt duurzaamheidsrisico’s integraal mee in het beleggingsbeleid en beleggingsbeslissingen.

Bij elke beleggingsbeslissing let ABP niet alleen op rendement en duurzaamheidsprestaties maar ook op kosten en risico. Een mogelijk risico voor beleggingen is het duurzaamheidsrisico. De SFDR definieert het duurzaamheidsrisico als “een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (milieu), sociaal of governance gebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”.

Zo kunnen investeringen worden geraakt door fysieke klimaatschade, bijvoorbeeld een investering in een bedrijf dat actief is in gebieden met extreme waterschaarste. Door afnemende biodiversiteit worden beleggingen in niet-duurzame landbouw risicovoller. Maar ook sociale onrust of corruptie kan de waarde van een belegging negatief beïnvloeden. Let wel, zowel duurzame als niet-duurzame beleggingen zijn potentieel blootgesteld aan duurzaamheidsrisico’s. 

ABP vindt dat voor de beleggingsportefeuille duurzaamheidsrisico’s adequaat beheerst moeten worden. Wij verwachten dat aandacht hebben voor zowel duurzaamheidsfactoren als duurzaamheidsrisico’s ons beter in staat stelt om op de lange termijn rendement te behalen. 

Hoe gaan we om met duurzaamheidsfactoren?

De SFDR definieert het duurzaamheidsfactoren als “ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping”.

ABP kijkt bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om haar financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om hen aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

ABP heeft een Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een prettig leefbare wereld van dat inkomen kunnen genieten.

Hoe gaan we om met negatieve duurzaamheidsimpact?

ABP heeft een verklaring omtrent ongunstige effecten opgesteld omdat voordat ABP beleggingsbeslissingen neemt, actief wordt gekeken naar de negatieve effecten op de volgende factoren: milieu, sociaal, werknemer, mensenrechten, corruptiebestrijding en anti-omkoping. 

Hier vindt u meer informatie over hoe negatieve duurzaamheidsimpact meeweegt bij het beleggen.

Welke rol speelt duurzaamheid in ons beloningsbeleid?

Het beloningsbeleid van ABP is gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde bestuurders, leden van het Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, adviseurs en medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Het huidige beloningsbeleid van ABP heeft geen specifieke verwijzing naar duurzaamheidsrisico’s. Wel is ons beloningsbeleid erop gericht dat beloningen niet prikkelen tot onzorgvuldig handelen. Het fonds verstrekt geen variabele vergoeding of bonussen, alleen vaste beloningen of vergoedingen. Daarmee halen we de prikkel weg tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s.

Iedere 3 jaar beoordeelt ABP opnieuw het beloningsbeleid. Bij de volgende beoordeling van het beloningsbeleid is het bestuur voornemens informatie op te nemen over de wijze waarop dat beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.
In ons  jaarverslag kunt u meer lezen over ons beloningsbeleid.

Wat zijn de duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen?

De pensioenregeling van ABP promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel.

Duurzaamheidsinformatie

Volgens de SFDR is de pensioenregeling van ABP een financieel product. Daarom moeten wij per 1 januari 2023 op de website (volgens een verplicht model en aan de hand van zeven vaste vragen) aanvullende informatie vermelden. De SFDR noemt die extra informatie “precontractuele informatie”.  We moeten dat niet alleen doen voor de pensioenregeling maar ook voor de nettopensioenregeling. Hier vindt u de precontractuele informatie in een afzonderlijke versie voor onze pensioenregeling en onze nettopensioenregeling.