Ons beleid 2015-2020

ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een wereld die ook leefbaar is.

Veel deelnemers vinden het belangrijk dat ABP duurzaam belegt, zonder dat dit ten koste gaat van het rendement. Daarom heeft ABP een Duurzaam & Verantwoord Beleggen (DVB) beleid vastgesteld voor de periode 2015-2020. In 2019 legt ABP de focus op het behalen van die doelen en het vaststellen van nieuwe beleggingsdoelen vanaf 2020.
Voor 2020 hebben we een aantal concrete doelen gesteld. Zo willen we in vergelijking met 1 januari 2015, dat: 
 • onze beleggingen die bijdragen aan de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen zijn verdubbeld tot € 58 miljard;
 • we vijf keer zoveel (€ 5 miljard) beleggen in hernieuwbare energie;
 • de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille met 25% is gedaald;
 • we € 1 miljard extra beleggen in onderwijs en communicatietechnologie. 
We beleggen wereldwijd in veel verschillende sectoren en beleggingscategorieën om risico’s te spreiden. Bij elke beleggingsbeslissing letten wij op rendement, risico, kosten, én op de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Onze ervaring is dat duurzaam beleggen én een goed rendement tegen een aanvaardbaar risico prima samengaan. Divers wetenschappelijk onderzoek laat dat ook zien. Het onderzoek sterkt ons in de overtuiging dat bedrijven die voldoende aandacht hebben voor duurzaamheid op lange termijn beter presteren. 

We kiezen bewust voor bedrijven die we kunnen aanzetten tot verbetering

In 2020 wil ABP alleen nog beleggen in bedrijven met voldoende aandacht voor verantwoord ondernemen. Daarom beoordelen we alle tienduizend bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen op verwacht rendement, risico, kosten én duurzaamheid. Eind 2018 hadden we ruim 7.700 bedrijven beoordeeld (circa 90% van de waarde van onze beleggingen). In bedrijven die achterblijven, beleggen we in principe alleen nog wanneer we hen kunnen aanzetten tot verbeteringen. Dit is de kern van ons insluitingsbeleid, dat een belangrijk onderdeel is van ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen.
De Verenigde Naties hebben zeventien doelen vastgesteld voor een duurzamere wereld in 2030. Ook de Nederlandse overheid heeft deze onderschreven. Het gaat dan om onder andere: 
 • armoedebestrijding;
 • verbetering van onderwijs en gezondheidszorg; 
 • het tegengaan van klimaatverandering. 
ABP wil in 2020 € 58 miljard belegd hebben in ondernemingen die met hun producten of diensten bijdragen aan deze doelen. Samen met andere beleggers heeft ABP een methode bedacht om te bepalen welke ondernemingen dat zijn. ABP wil graag dat deze methode door meer beleggers en bedrijven wordt gebruikt. Als ondernemingen dezelfde meetmethode gebruiken, en dus op dezelfde manier rapporteren, schept dat meer inzicht en draagt dat bij aan het behalen van de doelen. 
Klimaatrisico is een belangrijk onderdeel van ons DVB-beleid. Klimaatrisico’s verschillen per beleggingscategorie, regio, sector en bedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om schade aan bedrijfsgebouwen of gewassen door hevige regenval of droogte, reputatieschade, de opkomst van alternatieve producten en de gevolgen van strengere wet- en regelgeving. ABP ziet het als haar plicht om proactief in te spelen op de verwachtingen van regelgevers als bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank. Daarnaast wil ABP een bijdrage leveren aan een aanpak van het klimaatprobleem. Dit doen we onder ander op de volgende manieren: 
 
 • De CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen terugbrengen  met 25% ten opzichte van begin 2015;
 • Begin 2020 € 5 miljard belegd hebben in hernieuwbare energie;
 • De belangrijkste klimaatrisico’s in kaart brengen, evenals de mogelijke gevolgen voor beleggingen, door verschillende klimaatscenario’s te onderzoeken;
 • Meten hoeveel we in fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie beleggen.
Het uitgangspunt voor ons beleid op het gebied van mensenrechten is de Global Compact van de Verenigde Naties. Die omvat tien principes voor het handelen van bedrijven op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en het tegengaan van corruptie. Hieronder vallen het respecteren van universele mensenrechten en het bestrijden van dwang- en kinderarbeid. In ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen staat wat we in 2020 willen bereiken op het gebied van mensenrechten. De focus ligt op drie deelgebieden: respect voor mensenrechten, veilige arbeidsomstandigheden en het tegengaan van kinderarbeid.

We hebben op het gebied van mensenrechten speciaal aandacht voor sectoren waarin zich vaak problemen rondom mensenrechten voordoen. We richten ons hier op de volgende thema’s:
 
 • mensenrechten in de grondstoffensector;
 • mensenrechten in de ICT-sector;
 • veilige arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, scheepsbouw en infrastructuur;
 • arbeidsomstandigheden bij de kobaltwinning (kinderarbeid);
 • kinderarbeid in de cacaosector.
ABP belegt niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. Vanaf 2019 belegt ABP niet meer in:
 
- tabaksbedrijven, en;
- bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens. 
 
Als bedrijven de regels van de UN Global Compact schenden, starten we een intensief ‘engagement’ traject. Wanneer dit traject niet leidt tot verbetering, zet ABP het bedrijf op de lijst van uitgesloten beleggingen. In ons DVB-beleid staat ook dat we niet beleggen in staatsobligaties van landen waarvoor een VN-wapenembargo geldt. In 2019 wil ABP het uitsluitingsbeleid voor staatsobligaties opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen.
ABP wil transparant zijn over haar beleggingsbeleid. Dat doen we door: 
 • elk jaar een gecertificeerd Verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen op onze site te plaatsen; 
 • regelmatig nieuwsberichten op de site te plaatsen;  
 • in gesprek te gaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties over onze beleggingen. 
In 2019-2021 werkt ABP samen met andere pensioenfondsen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid aan de doelen in het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Bij de keuze van duurzaamheidsdoelen voor het nieuwe beleid vanaf 2020 luistert ABP naar al deze partijen. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om de dialoog strategisch en proactief aan te pakken.