ABP scherpt klimaatdoelen aan

Klimaatbeleid
16 december 2022

De CO2-voetafdruk van onze beleggingen naar beneden brengen en €30 miljard investeren in de energietransitie. En veel daarvan in Nederland. Dat zijn de belangrijkste doelen in het aangescherpte klimaatbeleid dat we vandaag bekendmaken. Het klimaatbeleid komt voort uit de nieuwe beleggingsovertuigingen die we onlangs presenteerden. Samen zullen de plannen mede bepalen hoe en waarin we de komende jaren beleggen. 

Waarom doen we dit precies?

Dominique Dijkhuis, uitvoerend bestuurder beleggingsbeleid: “We willen al onze deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan zij in een leefbare wereld kunnen genieten. We hebben de overtuiging dat de manier waarop we het pensioengeld van deelnemers beleggen, effect heeft op de wereld waarin onze deelnemers leven. En we zien ook dat een veranderende wereld effect heeft op de beleggingen van ABP. Daar moeten en willen we op inspelen. Zo willen we bijvoorbeeld de risico’s van een veranderend klimaat en klimaatwetgeving op onze portefeuille verminderen. En tegelijk dienen zich ook allerlei beleggingskansen aan. We zetten ons daarom in om onze positieve invloed op de wereld te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.”

Bijdragen aan het klimaat, met goede rendementen

Dominique: “We willen actief bijdragen aan de belangrijke veranderingen die nodig zijn voor de energietransitie. En we zijn ervan overtuigd dat dit ook kan met goede rendementen voor de pensioenen van onze deelnemers.” We gaan meer investeren in duurzame energie. ABP heeft voor 2030 het doel om in totaal €30 miljard te investeren in de klimaattransitie. Hiervan zijn € 10 miljard ‘impactinvesteringen’. Dit zijn investeringen die direct en aantoonbaar het verschil maken. We kijken hierbij ook naar waar we voor onze deelnemers verschil kunnen maken, dus in Nederland.

Investeren in klimaatoplossingen en -bescherming

Om bij te dragen aan de energietransitie zijn ook investeringen nodig in slimme netwerken, isolatie, (groene) waterstof en andere vormen van duurzame energie, schone mobiliteit en energieopslag. Zo willen we graag direct investeren in het bouwen van grote windmolenparken op de Noordzee. Dit zijn allemaal investeringen in klimaatoplossingen om klimaatverandering zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast willen we ook investeren in maatregelen om de wereld te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. 

CO2-voetafdruk halveren

Een ander belangrijk doel in het klimaatbeleid: we willen de CO2-voetafdruk van de gehele beleggingsportefeuille in 2030 halveren ten opzichte van 2019. Uiteindelijk is onze ambitie een ‘beleggingsportefeuille met ‘netto nul CO2-uitstoot’ te hebben in 2050; onze beleggingen zorgen niet voor extra uitstoot van CO2.

Waar we wel en niet in beleggen

De scherpere doelen op klimaatgebied leiden ook tot scherpere keuzes in ons beleggingsbeleid. ABP streeft naar een duurzame economie. Hierin nemen vervuilende bedrijven hun verantwoordelijkheid, doen ze alles om te verduurzamen en worden ze belast voor hun milieuschade. Bij een duurzame economie horen dus eerlijke prijzen. Het principe van ‘wel de lusten maar niet de lasten’ kan in een duurzame economie niet bestaan. Dit alles om bedrijven zo snel mogelijk te laten verduurzamen. Sommige bedrijven en sectoren passen niet in deze duurzame economie en lopen daardoor risico’s. Omdat ze niet willen veranderen of omdat hun manier van werken altijd vervuilend zal blijven. In dit soort bedrijven kunnen we niet langer beleggen. We gaan nog beter kijken waarin we wel, en waarin we niet meer beleggen. We verleggen stapsgewijs onze aandacht naar duurzame bedrijven en vervuilers die kunnen en willen veranderen.

Veel steun onder deelnemers

De beslissing om het klimaatbeleid verder aan te scherpen kan rekenen op brede steun onder deelnemers. Al langer vragen groepen deelnemers ons meer te doen op dit gebied. ABP doet hier ook veelvuldig onderzoek naar onder haar deelnemers. Ook het meest recente onderzoek laat opnieuw zien dat er veel steun is voor aangescherpt klimaatbeleid. Zo zeggen veruit de meeste deelnemers, 66 procent, dat ze het (zeer) belangrijk vinden dat we duurzaam beleggen. Slechts 7% zegt dat we dit niet moeten doen. De thema’s duurzame energie en tegengaan van klimaatverandering hebben voor deelnemers de hoogste prioriteit.

Stap voor stap aanscherping beleid

Het klimaatbeleid is een logisch vervolg op ABP’s beleggingsovertuigingen. Die overtuigingen zijn de basis onder ons beleid. In dit klimaatbeleid gaat het om een nadere uitwerking van hoe wij bijdragen aan de doelen van Parijs. In april pasten we al ons klimaatstembeleid aan. Zo zetten we steeds stappen om ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid voor de komende jaren aan te scherpen. Wat volgend jaar volgt, is hoe we bepalen welke beleggingen passen in onze beleggingsportefeuille. Dit nieuwe ‘beleggingsuniversum’ maken we begin 2023 bekend. Daarbij werken we ook ons engagementbeleid verder uit. Engagement is de manier waarop we het gesprek aangaan met de bedrijven waarin we beleggen. Verder werken we aan beleid op het terrein van natuur en biodiversiteit en gaan we aan de slag met verdere aanscherpingen van het stembeleid.

Meer informatie over ons aangescherpte klimaatbeleid vindt u hier