• Contact

Verschillende scenario's voor uw pensioen

Op uw jaarlijks uniform pensioenoverzicht (UPO) en op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hoe uw pensioen uitpakt bij 3 scenario’s, naast het te bereiken pensioen zoals u het gewend was. Zo heeft u inzicht in wat er met uw pensioen gebeurt bij ‘slecht en bij goed weer’.

Waarom verschillende scenario’s

In de Pensioenwet is vastgelegd dat het te bereiken ouderdomspensioen ook moet worden weergegeven in 3 scenario’s, dit betekent dat alle pensioenfondsen verplicht zijn om via 3 bedragen inzicht te geven in de koopkracht en risico’s van het toekomstig pensioeninkomen. Deze 3 bedragen zijn gebaseerd op een optimistisch (‘goed weer’), verwacht en pessimistisch (‘slecht weer’) scenario en zijn indicatief. De overheid heeft nadrukkelijk de wens om het pensioen weer te geven in een getal dat de koopkracht ervan weergeeft. Dit komt voort uit de ervaring dat bij een aantal grote pensioenfondsen minder geïndexeerd werd dan in voorgaande jaren. De overheid was bang dat daardoor bepaalde groepen deelnemers een te rooskleurig beeld van hun pensioen zouden krijgen. Daarom wil de overheid beter inzicht geven via de scenario’s. U vindt deze terug in mijnpensioenoverzicht.nl en op uw UPO.

Hoe ziet dat eruit?

Als u inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u 3 netto bedragen per maand staan. Het middelste bedrag gebruikt u om na te gaan of het pensioenbedrag voor u genoeg is om van rond te komen. Dit bedrag kunt u vergelijken met uw salaris om zo in te schatten of u voldoende pensioen gaat ontvangen. Let op! Het middelste bedrag is inclusief de prijsindexatie en wijkt daarom af van het te bereiken pensioenbedrag. De andere 2 bedragen laten zien hoe uw pensioen kan veranderen als het langere tijd erg mee- of tegenzit in onze economie, als er ontwikkelingen zijn in de markt, dan kunnen deze bedragen veranderen. Controleer daarom eens per jaar uw pensioenbedrag op mijnpensioenoverzicht.nl, dan weet u in welke richting uw pensioen zich ontwikkelt. Ook op uw UPO vindt u de 3 scenario’s terug. Deze gaan alleen over uw pensioen bij ABP.

Hoe kan ik de bedragen op mijnpensioenoverzicht.nl en in mijn UPO met elkaar vergelijken?

Deze bedragen kunt u niet met elkaar vergelijken. Op uw UPO van ABP vindt u: 

  • uw pensioen bij ABP 
  • bedragen bruto per jaar 
  • peildatum 1 januari 

 

Op Mijnpensioenoverzicht.nl vindt u: 

  • uw totale pensioen bij alle pensioenfondsen 
  • inclusief AOW 
  • bedragen netto per maand 
  • de peildatum is uw inlogdatum.  

 

Log direct in op mijnpensioenoverzicht en bekijk hoe uw pensioen uitpakt. In onderstaande video ziet u hoe het werkt.

Wanneer weet u welk bedrag u krijgt?

Pas als u uw pensioen aanvraagt, weet u welk bedrag u gaat krijgen. Kort voor uw pensioen ingaat, zullen de bedragen niet meer sterk veranderen. Het bedrag kan echter wel altijd veranderen. Bijvoorbeeld door inflatie of door verlaging in het huidige contract. Dit kan ook gebeuren net voor uw pensioen ingaat of nadat uw pensioen al is ingegaan. Het gaat dus vooral om de waarde van uw pensioen in euro’s van nu, wat onzeker is. Niet zozeer de uitkering zelf.

Hoe zijn de bedragen berekend?

Het ministerie van SZW heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een uniforme rekenmethodiek (URM) laten ontwikkelen waarbij het bereikbare pensioen in scenario’s en in euro’s van nu wordt berekend. Er wordt dus rekening gehouden met indexatie en inflatie. De URM moet door alle pensioenfondsen worden gebruikt om de scenario’s van het pensioen uit te rekenen.

Op basis waarvan zijn de bedragen berekend?

Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘economische toekomsten’ doorgerekend. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. In die 2000 berekeningen is dus rekening gehouden met rente, rendement en inflatie. De scenario’s blikken 60 jaar vooruit. Vervolgens heeft ABP berekend hoe hoog uw pensioen uitvalt in elke toekomst.

Waarom zijn de nieuwe bedragen in de scenario’s van mijnpensioenoverzicht.nl anders dan vorig jaar?

De bedragen in de scenario’s van mijnpensioenoverzicht.nl worden elk kwartaal aangepast aan de nieuwe toekomstverwachtingen. Hierdoor kunnen ze hoger of lager uitvallen dan het kwartaal ervoor.
Maar ook andere factoren kunnen van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan de financiële positie van ABP. Daarnaast kunnen persoonlijke omstandigheden een rol spelen, zoals wijzigingen in salaris of meer of minder gaan werken.

Meer veelgestelde vragen

Heeft u andere vragen? Kijk eens bij de veelgestelde vragen die veel deelnemers ons stellen.