• Contact

Fractie NBP

De NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden. NBP vertegenwoordigt geen verenigingen maar individuele leden. Iedereen, die zijn pensioen of het pensioenstelsel ter harte gaat, kan lid worden van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen. De NBP gaat uit van een centrale doelstelling: een goed pensioen is een pensioen waardoor mensen zelfstandig het leven dat zij vóór pensionering hadden na het pensioen zonder veel zorgen kunnen voortzetten. Daarom is een goed pensioen een waardevast pensioen op het niveau van 80% van het middelloon.

Bij de verkiezingen van 2022 heeft de NBP drie zetels behaald. Binnen het Verantwoordingsorgaan wil de NBP erop toezien dat de doelstelling van een waardevast pensioen op het niveau van 80% van het middelloon wordt bereikt en beschermd. Dat houdt overigens ook in dat de opbouw in het werkzame leven daarvoor voldoende ruimte moet bieden. Het pensioen is gebaseerd op een combinatie van omslag (AOW) en kapitaaldekking (aanvullend pensioen). De doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als voor het aanvullend pensioen het merendeel van het vermogen wordt belegd in zakelijke waarden zoals aandelen en onroerend goed. Een kleiner deel van het vermogen wordt belegd in vastrentende waarden. Het beleggingsbeleid moet een combinatie zijn van het streven naar maximale waardecreatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keuzes die daarbij worden gemaakt. De NBP wil er binnen het Verantwoordingsorgaan voor zorgen dat beide beleggingsdoelstellingen worden nagestreefd. Bij de verdeling van de rendementen zal de NBP ervoor waken dat een evenwichtige belangenafweging verzekerd is.

Een bijzondere omstandigheid is nog dat sociale partners en de politiek een verandering van het bestaande stelsel nastreven. Ook bij de invoering daarvan zal de NBP zich richten op een evenwichtige belangenafweging van gepensioneerden en deelnemers en op de centrale doelstelling van het pensioen. Daarbij wordt het eigendomsrecht, ook in relatie tot indexatie-achterstanden, centraal gesteld.

Leden

Gepensioneerden

Actieven
Peter Pex
Peter Pex
José Matheij
José Matheij
Peter Terporten
Peter Terporten

(Neven)functie

Peter Pex:
N.V.T.

José Matheij:
N.V.T.

Peter Terporten:
N.V.T

Tijdens de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan werd de NBP ondersteund voor KBO-Brabant en KBO-Noord-Holland. Beide organisaties zijn bloeiende en actieve verenigingen van en voor senioren. Zij streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren, behartigen ze de materiële en immateriële belangen hun leden en senioren in het algemeen. Samen met hun gemeentelijke Kringen en lokale seniorenverenigingen zorgen ze voor ontmoeting, ondersteunen ze individuele senioren en komen ze op voor hun collectieve belangen. Op het gebied van pensioenen is er een intensieve samenwerking met de NBP.