• Contact

Fractie CCOOP/CNV-AC-CMHF

CCOOP/CNV-AC-CMHF is een coalitie van drie verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking zoeken binnen één nieuwe fractie. De afzonderlijke fracties vertegenwoordigen hun eigen achterban. Door samen te werken kunnen we de taken beter verdelen en elkaar helpen. Ook kunnen we de argumenten van verschillende gezichtspunten gezamenlijk en breder wegen, binnen de nieuwe fractie en binnen het Verantwoordingsorgaan (VO), maar ook richting het bestuur.

CCOOP/CNV-AC-CMHF is een coalitie van drie verschillende fracties, die de krachten gebundeld hebben en samenwerking zoeken binnen één nieuwe fractie. De afzonderlijke fracties vertegenwoordigen hun eigen achterban. Door samen te werken kunnen we de taken beter verdelen en elkaar helpen. Ook kunnen we de argumenten van verschillende gezichtspunten gezamenlijk en breder wegen, binnen de nieuwe fractie en binnen het Verantwoordingsorgaan (VO), maar ook richting het bestuur.

Leden

Eric van Boven
Eric van Boven
Fabian Ouwehand
Fabian Ouwehand
Irene Nauta
Irene Nauta
Jan Mennen
Jan Mennen

 

Gepensioneerden

Gery Gorter
Gery Gorter
Jan Smit
Jan Smit
Bart Driessen
Bart Driessen

(Neven) functies

Eric van Boven:
Hoofd Bedrijfsvoering sector O&O
UMCG Kaderlid vakbond CNV

Irène Nauta:
Consulent inkomen Pw en IOAW, Werkzaak Rieverenland
Lid Lokaal overleg werkzaak Rivierenland
Lid VO Stichting Pensioenfonds voor pensoneelsdiensten BPF (STIPP)

Fabian Ouwehand:
Coördinerend beleidsmedewerker bij ministerie van Justitie en Veiligheid

Jan Mennen:
Klantmanager Douane Nederland
Medezeggenschap Douane Nederland
NCF Kaderlid
NCF Pensioenambassadeur

Gery Gorter:
N.V.T.

Jan Smit:
N.V.T.

Bart (G.W.J.) Driessen:
N.V.T.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Sociale partners (vakbonden en werkgevers) maken de afspraken over de inhoud van de regeling en hebben de uitvoering neergelegd bij het bestuur van ABP. Het VO heeft hierbij de taak om het bestuur te adviseren en het beleid te beoordelen.

CNV/CCOOP vindt het belangrijk dat ABP:
• helder, transparant en eerlijk met deelnemers en gepensioneerden communiceert over hun opgebouwde pensioen.
• op verantwoorde wijze streeft naar een maximaal beleggingsresultaat. Daarbij moeten risico’s, kostenbeheersing, duurzaamheid en rendement zorgvuldig afgewogen worden.
• zich ambitieus blijft opstellen om milieu- en sociaal verantwoord te beleggen.

De komende periode zal het VO het bestuur van ABP moeten adviseren over de verschillende onderdelen van de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. CCOOP/CNV-AC-CMHF zal hierbij letten op evenwichtigheid in de uitwerking voor de verschillende belanghebbenden. De bijbehorende communicatie richting deelnemers en gepensioneerden is daarbij een extra aandachtspunt. Deze communicatie moet maximaal begrijpelijk zijn voor alle belanghebbenden.

CCOOP (Christelijke Centrale van Onderwijs- en Overheidspersoneel)/CNV (Christelijk nationaal vakverbond) komt op voor de belangen van alle deelnemers die nu bij ABP pensioen opbouwen of in het verleden pensioen hebben opgebouwd, maar ook voor gepensioneerden en overige uitkeringsgerechtigden De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen) is een bundeling van zelfstandige organisaties bij de overheid, in het onderwijs, de zorg en in het bedrijfsleven. Het AC (Ambtenarencentrum) stelt zich ten doel de behartiging van zowel materiële als immateriële belangen van ambtenaren. Onder immateriële belangen dient met name te worden verstaan de ambtelijke beroepsethiek. Het AC is onafhankelijk van enige geestelijke stroming of politieke partijen en eerbiedigt ieders godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke overtuiging.

Onder de CCOOP/CNV vallen de volgende verenigingen:

Onder het AC vallen de volgende verenigingen:

 • Bond voor Kadasterpersoneel (BVK) 
 • Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS) 
 • De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) 
 • Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) 
 • AC-HOP
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)
 • Nederlandse Categoriale vakvereniging der Financiën (NCF)
 • Justitievakbond Juvox
 • Belangenvereniging voor Personeel Luchtverkeersleiding Nederland (BPLV)
 • Vakorganisatie van Personeel van Verkeer & Waterstaat (VPW)
 • Vakvereniging van Werknemers in de Collectieve en Geprivatiseerde Sector (VCPS)
 • De Unie • Dė onafhankelijke vakorganisatie ABGP
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV)
 • Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR)
 • Belangen Vereniging Brandweer (BVB)
 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Onder de CMHF vallen de volgende verenigen:

 • Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF)
 • Vereniging van Functionarissen Transportveiligheid (VFT)
 • Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij de Technische Universiteit Delft en de Interuniversitaire Instituten te Delft (VWSD)
 • Vereniging voor Kadaster
 • Vereniging Afdeling Belangenbehartiging Functionarissen Rijkswaterstaat (ABFR) 
 • Vereniging van leden van managementteams van inrichtingen en diensten die vallen onder het bereik van de Dienst Justitiële Inrichtingen (VDPI) 
 • Vereniging voor de Rijksinspectie van het Onderwijs (VRO) 
 • Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP)
 • Vereniging van Academici bij het Wetenschappelijk Onderwijs (VAWO)
 • Functionarissen bij Decentrale Overheden (FDO)
 • Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS)
 • Vereniging Personeel Schiphol (VPS)
 • Vereniging het Nederlandse Luchtverkeersleidersgilde (VNLG)
 • Algemene Vereniging van Belastingdeurwaarders (AVB)
 • Vereniging van Middelbare en Hogere Functionarissen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VMHF-SZW)
 • Belangenvereniging 'Het Gilde van Examinatoren bij het CBR' (Het Gilde)
 • NU'91
 • BVP (Belangenvereniging voor Professionals)
 • Vrije KNTV
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
 • Vereniging De Nieuwe Ambtenaar (VDNA)

Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), een koepel van onderwijsvakbonden, bestaande uit:

 • Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
 • Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie/O (NVLF/O)
 • Vereniging Onderwijs Kunst en Cultuur (VONKC)
 • Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS)
 • UNIENFTO
 • Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel (NVOP)
 • NVS-NVL, vereniging van schooldecanen en leerlingbegeleiders
 • Vereniging van Leraren in Levende Talen (VLLT)
 • Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren (NVVW)
 • Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen (NVON)
 • Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO)
 • Gezamenlijke OfficierenVerenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (GOV/MHB),