• Contact

Een nieuw bestuursmodel

Vragen en antwoorden
2 januari 2022

De manier waarop we ABP besturen is op 1 januari 2022 veranderd. We hebben vanaf toen een nieuw bestuursmodel. Dat omvat uitvoerende bestuurders, niet-uitvoerend bestuurders en een onafhankelijk voorzitter.

 

Het verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht, sociale partners en extern toezichthouder De Nederlandse Bank zijn hiermee akkoord gegaan. Lees hier het persbericht.

Wat betekent dit voor ons en onze deelnemers?

We hebben dit voor u samengevat in enkele veelgestelde vragen en antwoorden.

Het bestuur van een pensioenfonds kan kiezen uit verschillende bestuursmodellen. Welke het beste past bij het pensioenfonds hangt af van hoe het fonds is georganiseerd. Vroeger bestonden alle pensioenfondsbesturen uit vertegenwoordigers van werknemers (mensen die nog pensioen opbouwen en mensen die van ons pensioen ontvangen) en werkgevers (ook wel: het paritaire model). Een pensioen is immers een arbeidsvoorwaarde die deze 2 partijen onderling afspreken. Het bestuur kon wel externe deskundigen benoemen. Maar die namen dan een zetel in van werkgevers of werknemers. 

 

Daarom is enkele jaren geleden de wet aangepast. Nu kunnen we kiezen uit vijf manieren om ons bestuur te organiseren. Het oude bestuursmodel was niet verkeerd. Maar we kijken altijd of iets beter kan. Vorige zomer zijn we gaan onderzoeken of een ander model beter past bij ons fonds van nu. Er is veel veranderd in de wereld van pensioenen en er gaat de komende paar jaren ook nog veel veranderen. Denk aan het nieuwe pensioenstelsel. Het wordt belangrijker dat we sneller kunnen inspelen op actuele zaken om te zorgen voor een goede pensioenuitvoering.

 

Er komen drie uitvoerende bestuurders. Zij hebben vanaf 1 januari 2022 de dagelijkse leiding. Zij kunnen snel besluiten nemen en de uitvoering in gang zetten bij uitvoeringsorganisatie APG. De lijnen zijn kort. Eén van de 3 is voorzitter en heeft de algemene leiding, de andere 2 houden zich bezig met pensioenbeleid of beleggingsbeleid. De niet-uitvoerende bestuurders houden intern toezicht. Samen vormen de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders het algemeen bestuur. Dit algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het pensioenfonds.

We hadden een zogeheten paritair model. Daarin waren alle 13 leden van het bestuur in feite uitvoerend bestuurder, vertegenwoordigden zij werkgevers, werknemers of gepensioneerden. Het intern toezicht was belegd bij een onafhankelijke Raad van Toezicht. 

 

Dat wordt op 1 januari 2022 een zogeheten Omgekeerd Gemengd Model (OGM) met uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Dat betekent dat de 3 uitvoerende bestuurders onafhankelijke bestuurders zijn met een eigen expertise. Zij zijn niet aangewezen door werkgevers- of werknemersorganisaties. Zij kunnen snel beslissingen nemen. Het intern toezicht vindt ook plaats binnen het bestuur, namelijk door de niet-uitvoerende bestuurders. 

 

De niet-uitvoerende bestuurders zijn wel vertegenwoordigers van onze achterban. Werknemers- en werkgeversorganisaties en de gepensioneerdengeleding van het verantwoordingsorgaan dragen deze bestuurders voor. Zij houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. De rol van het verantwoordingsorgaan verandert niet.

Nee. Deze verdwijnt, want het interne toezicht wordt nu uitgevoerd door de niet-uitvoerende bestuurders. De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn de externe toezichthouders. Dat verandert niet.

Nee, want de niet-uitvoerende bestuurders zijn vertegenwoordigers van de sociale partners (werkgevers en werknemers, inclusief gepensioneerden). Zij houden toezicht op wat er dagelijks gebeurt.

De deelnemer merkt hier niet direct iets van. Indirect wel. Want ons fonds kan de pensioenen beter beheren en sneller aanpassingen doorvoeren als de ontwikkelingen daarom vragen.

Uitgangspunt is om het nieuwe bestuursmodel kostenneutraal in te voeren. Het kost deelnemers dus niets extra. Pluspunten van het nieuwe bestuursmodel zijn een slagvaardiger en wendbaarder bestuur. Met korte lijnen en een betere aansturing van de uitvoeringsorganisatie.

Ons bestuur bestaat nu uit 13 leden. Er komen 3 uitvoerende bestuurders bij. Dat zijn meer mensen. Maar er is geen Raad van Toezicht (5 leden) meer en bij het bestuursbureau zijn ook 2 directiefuncties minder. Ook vervalt de MT-laag binnen het bestuursbureau.

 

Daar staat verder tegenover dat de drie uitvoerende bestuurders de dagelijkse leiding krijgen. Omdat de drie uitvoerende bestuurders fulltime voor ABP werken, kunnen zij sneller beslissingen nemen dan 12 bestuursleden die parttime voor het fonds werken. Zo wordt ons fonds wendbaarder in een tijd waarin er veel veranderingen op ons afkomen. 

Vanaf 1 januari 2022 is dat Harmen van Wijnen. Hij is voorzitter van het uitvoerend bestuur en daarom het gezicht van ABP naar buiten toe. Harmen is als uitvoerend bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het pensioenfonds en goed op de hoogte van alles wat speelt.

ABP kiest er vrijwillig voor om de Wet Normering Topinkomens (WNT) toe te passen. Het beloningsbeleid van ABP voldoet verder aan de Regeling Beheerst Beloningsbeleid van De Nederlandsche Bank. Bestuursleden van ABP ontvangen geen bonus. Jaarlijks leggen wij verantwoording af over en geven we inzicht in de kosten die we maken. U kunt dit allemaal lezen in onze jaarverslagen.