EH-CaseNR4-60

Stemrecht

Als grote belegger hebben we invloed op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we beleggen.

We vinden het belangrijk om onze invloed te gebruiken. Niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen te verduurzamen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit doen we vooral door met ze in gesprek te gaan. Jaarlijks gaan we in gesprek met het management van honderden bedrijven.

Stemrecht

Ook proberen we op elke aandeelhoudersvergadering ons stemrecht te gebruiken. Na afloop maken we altijd bekend hoe we hebben gestemd. Bekijk hieronder hoe we stemden op aandeelhoudersvergaderingen.

Strenger stembeleid voor het klimaat

In 2022 hebben we de regels voor het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen verder aangescherpt. De aanscherping geldt onder andere voor stemmingen over de klimaatplannen van bedrijven die een grote klimaatimpact hebben. We zullen alleen nog vóór de klimaatplannen van een bedrijf in de energiesector of in en andere sector die veel impact heeft stemmen als het bedrijf:
 • de ambitie heeft om ‘netto nul uitstoot’ te bereiken voor alle relevante uitstoot;
 • een klimaatdoel voor de middellange termijn heeft;
 • een strategie heeft die aantoonbaar in lijn is met een 1,5 graden scenario.

Ook hebben we in het aangescherpte beleid regels opgenomen voor de koppeling van de bestuurdersbeloningen aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Meer over de aanscherping van het klimaatstembeleid lees je hier.