Three people sitting in the office

Ons beleid 2020-2025

ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld.

Daarom letten we bij elke beleggingsbeslissing op rendement, risico, kosten én duurzaamheid. In het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen (DVB) laten we zien wat die visie voor 2050 is, en welke ambitie we op basis daarvan voor 2030 hebben geformuleerd. Voor de kortere termijn (2025 en 2030) stellen we concrete doelen, een eerste stap op weg naar deze ambities en visie. We bouwen daarmee voort op het beleid dat we van 2015 tot 2020 gevoerd hebben.Ons beleid is vanaf 15 december 2022 aangescherpt (zie ons persbericht). De gedeelten over klimaat in onderstaande beleidsdocumenten geven nog de stand van zaken vòòr die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies. Zie voor meer informatie ons klimaatbeleid.

Voor de komende jaren willen we ons concentreren op twee grote transities in ons beleggingsbeleid. Deze transities zijn cruciaal voor het vermogen van bedrijven om langetermijnwaarde te creëren: 

 1. Klimaatverandering 
 2. Natuur & biodiversiteit

Dat bedrijven mensenrechten respecteren beschouwen we als een randvoorwaarde om deze transities rechtvaardig te laten verlopen. Naast deze randvoorwaarde zien we goed ondernemingsbestuur als een basis en als middel. Zonder goed bestuur, een goede bedrijfsvoering en een goede relatie met aandeelhouders, kunnen bedrijven de transities namelijk niet succesvol uitvoeren. De transities op het gebied van klimaatverandering en natuur & biodiversiteit sluiten goed aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG’s).

In 2050 moet de wereldeconomie klimaatneutraal zijn. Daarbij is het van groot belang dat energie voor iedereen betaalbaar is. Daarom willen wij onze portefeuille in lijn brengen met de internationale afspraken van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Het is onze ambitie om de CO2-uitstoot van al onze beleggingen te verlagen met 50% in 2030, gerekend vanaf 2019. Daarom zijn onze doelen tot 2030: 

 • Verkopen van onze beleggingen in producenten van fossiele energie;
 • Vaststellen van extra criteria om bedrijven beter te beoordelen op het gebied van klimaat;
 • € 30 miljard beleggen in de klimaattransitie; waarvan € 10 miljard impactinvesteringen; 
 • Samen met Climate Action 100+ bijdragen aan het verbeteren van het klimaatbeleid van de bedrijven die het meeste invloed hebben op CO2-emissies via hun ketens en hun consumenten.

·        Lees meer over de klimaatdoelen van ABP voor 2030.

We meten de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (niet-beursgenoteerde bedrijven). Hier lichten we toe hoe we onze CO2-voetafdruk meten en daarop sturen.

ABP laat hier zien wat de risico’s en kansen van klimaatverandering zijn voor de beleggingsportefeuille volgens het raamwerk van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

ABP scherpt haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid aan op het gebied van natuur & diversiteit. Meer informatie volgt zodra het aangescherpte beleid is goedgekeurd.

Een klimaatneutrale wereldeconomie in 2050 betekent een omslag van een lineaire naar een circulaire economie. Dat is een economisch model zonder verspilling en met efficiënt (her)gebruik van grondstoffen die met respect voor mensenrechten worden gewonnen en gebruikt. We willen dat in 2030 efficiënte en sociaal verantwoorde grondstoffenketens bij bedrijven normaal zijn. Daarom zijn onze doelen voor 2025: 

 • Meer beleggen in bedrijven met circulaire businessmodellen en andere innovatieve oplossingen voor voedsel- en grondstoffenschaarste;
 • Verdubbelen van het vastgoed in onze beleggingsportefeuille met een ‘green building certificaat’;
 • Vaststellen van criteria om bedrijven te beoordelen op aantoonbaar efficiënter, duurzamer en meer sociaal verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen.

In 2050 moeten alle bedrijven aantoonbaar mensenrechten respecteren. We gaan bedrijven hier nog meer en vaker op aanspreken. Alleen dan kunnen de twee grote transities werkelijk waarde toevoegen voor mensen. Dit betekent dat bedrijven mensenrechtenrisico’s moeten identificeren, voorkomen en adresseren.

Als belegger beschikken we over verschillende mogelijkheden om onze doelen te behalen. Allereerst beleggen wij alleen in bedrijven die financieel aantrekkelijk zijn én duurzaam en verantwoord te werk gaan. Met name onze criteria voor het beoordelen van bedrijven op hun duurzaamheidsprestaties en onze Sustainable Development Investments (SDIs) zijn daarbij belangrijke instrumenten. Andere instrumenten die we actief inzetten zijn: het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, verbetertrajecten om goed ondernemingsbestuur verder aan te sporen, het bundelen van onze krachten met andere partijen en het versterken van lopende samenwerkingen met andere beleggers en stakeholders.

ABP belegt niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. Sinds 2019 belegt ABP niet meer in tabaksbedrijven en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens.

In ons DVB-beleid staat ook dat we niet beleggen in staatsobligaties van landen waarvoor een bindend wapenembargo geldt van de Europese Unie of VN-Veiligheidsraad.

Belastingen dragen bij aan gezonde overheidsfinanciën en een stabiele samenleving, waarin maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn en waarmee mensen zich verbonden voelen. Door verantwoordelijk met belastingen om te gaan, kan ABP een bijdrage leveren aan een leefbare wereld, waarin onze deelnemers kunnen genieten van hun pensioen. Hiertoe hebben wij een fiscaal beleid opgesteld, met tien fiscale beginselen.

Hoe gaat ABP om met belastingen?

In deze paper gaan we in op ons nieuwe fiscale beleid. Ook geven we inzicht in vragen die wij hierover krijgen en het belang van belastingen voor onze deelnemers.

ABP wil transparant zijn over haar beleggingsbeleid. Dat doen we door: 

 • elk jaar over onze doelstellingen en activiteiten te rapporteren in ons gecertificeerde jaarverslag;
 • regelmatig nieuwsberichten op deze website te plaatsen;  
 • in gesprek te gaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties over onze beleggingen. 

ABP werkt samen met andere pensioenfondsen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid aan de doelen in het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Bij de keuze van duurzaamheidsdoelen voor het nieuwe beleid vanaf 2020 heeft ABP naar al deze partijen geluisterd. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om de dialoog strategisch en proactief aan te pakken.

ABP voert al geruime tijd onderzoek uit naar het draagvlak onder deelnemers voor het duurzaam en verantwoord beleggen beleid (DVB) en laat hier sinds 2015 ook jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar doen. Hier vindt u de laatste rapportage.

In ons Duurzaam en Verantwoord Beleggen beleid hebben wij doelstellingen voor 2025 opgenomen en leggen we uit hoe wij aan de afspraken van het IMVB-convenant voldoen. We rapporteren over de resultaten van de dialogen met bedrijven (engagements) die in 2022 zijn gesloten. Lees hier een meer gedetailleerde toelichting op de implementatie van due diligence volgens de OESO-richtlijnen

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat dit precies inhoudt, leest u hieronder. 

Bekijk hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.