Three people sitting in the office

Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid

ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld.

Daarom letten we bij elke beleggingsbeslissing op rendement, risico, kosten én duurzaamheid. In het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen (DVB) laten we zien wat die visie voor 2050 is, en welke doelen we op basis daarvan voor 2030 hebben geformuleerd. 

Ons beleid is vanaf maart 2024 aangescherpt (zie ons bericht). 

Voor de komende jaren willen we ons in ons beleggingsbeleid concentreren op 2 grote transities in de wereld. Goed omgaan met deze veranderingen is cruciaal voor het vermogen van bedrijven om langetermijnwaarde te creëren: 

 1. Klimaatverandering 
 2. Natuur & biodiversiteit

Dat bedrijven mensenrechten respecteren beschouwen we als een voorwaarde om deze transities rechtvaardig te laten verlopen. Naast deze voorwaarde zien we goed ondernemingsbestuur als een basis en als middel. Zonder goed bestuur, een goede bedrijfsvoering en een goede relatie met aandeelhouders, kunnen bedrijven de transities namelijk niet succesvol uitvoeren. De transities op het gebied van klimaatverandering en natuur & biodiversiteit sluiten goed aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (de Sustainable Development Goals of SDG’s).

In 2050 moet de wereldeconomie klimaatneutraal zijn. Daarbij is het van groot belang dat energie voor iedereen betaalbaar is. Daarom willen wij onze portefeuille in lijn brengen met de internationale afspraken van het Akkoord van Parijs en het Nederlandse Klimaatakkoord. Het is onze ambitie om de CO2-uitstoot van al onze beleggingen te verlagen met 50% in 2030, gerekend vanaf 2019. Daarom zijn onze doelen tot 2030: 

 • netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2050;
 • 50% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2019 voor de gehele beleggingsportefeuille;
 • € 30 miljard beleggen in de klimaattransitie; waarvan € 10 miljard impactinvesteringen.
   
     Lees meer over de klimaatdoelen van ABP voor 2030.

  Wat we gaan doen:

 • alleen beleggen in bedrijven die geen producten maken of diensten leveren waaraan schade aan het klimaat onlosmakelijk verbonden is;
 • wel beleggen in sectoren met langetermijnkansen, in bedrijven die de klimaattransitie kunnen en willen maken;
 • van bedrijven met grote klimaatimpact eisen we een klimaatplan in lijn met Parijs:
  • doelstellingen in lijn met netto-nul in 2050;
  • rapportageplicht over uitstoot.
 • intensieve dialoog met nutsbedrijven, transportsector, staalindustrie, cementindustrie, chemische industrie en financiele sector;
 • impactinvesteringen in groene energie, slimme netwerken, isolatie, (groene) waterstof, schone mobiliteit, energieopslag en klimaatadaptatie.

We meten de CO2-voetafdruk van 85% van onze beleggingsportefeuille. Hier lichten we toe hoe we onze CO2-voetafdruk meten.

ABP laat hier zien wat de risico’s en kansen van klimaatverandering zijn voor de beleggingsportefeuille volgens het raamwerk van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Onze visie voor 2050 is dat mens en natuur in harmonie leven met elkaar. Biodiversiteit wordt gewaardeerd, geconserveerd, hersteld en verstandig gebruikt. Ecosysteemdiensten, de natuurlijke bronnen die mensen en ook bedrijven gebruiken bij hun dienstverlening en productieprocessen, blijven behouden.

ABP wil haar kapitaal actief inzetten om natuurverlies tegen te gaan en bij te dragen aan het herstel van de biodiversiteit, in lijn met het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Om dit te bereiken, willen we dat onze beleggingen niet langer bijdragen aan ontbossing en willen we investeren in bedrijven en projecten die bijdragen aan behoud en herstel van biodiversiteit.

Daarom zijn onze doelen tot 2030:

 • wij willen dat bedrijven in onze portefeuille geen ontbossing veroorzaken. Bedrijven met een hoog ontbossingsrisico moeten zich uiterlijk in 2025 committeren aan ‘géén ontbossing’ (zero deforestation);
 • we willen ontbossing door bedrijven in de portefeuille goed in beeld krijgen en zo snel als mogelijk terugdringen, maar uiterlijk in 2030 aantoonbaar géén ontbossing meer in onze beleggingsportefeuille;
 • we beleggen minimaal € 10 miljard in bedrijven en projecten die bijdragen aan behoud en herstel van biodiversiteit. Hiervan beslaat minstens € 1 miljard impactinvesteringen

  Lees hier meer over de natuur en biodiversiteitsdoelen van ABP voor 2030

Wat gaan we doen:

 • van bedrijven met grote impact op biodiversiteit eisen we adequate actie en beleid om deze impact te verminderen. Die ondernemingen lopen een groot transitierisico: als wetgeving ondernemingen zou dwingen duurzaam te opereren, worden deze ondernemingen hard geraakt. Het risico om in dergelijke bedrijven te beleggen is te groot, zeker op lange termijn;
 • we beleggen niet meer in bedrijven die in ernstige mate schade toebrengen aan natuur en biodiversiteit;
 • bedrijven in sectoren of producten met een hoog risico voor natuur & biodiversiteit zijn alleen belegbaar als aan bepaalde eisen voldaan is. Meer over deze eisen vindt u in het beleid voor de samenstelling van de ABP aandelenportefeuille;
 • meer beleggen: we beleggen meer in bedrijven die bijdragen aan natuurherstel en bedrijven die de transitie van de voedselketen kunnen versnellen.

We meten de biodiversiteitsvoetafdruk van onze beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (niet beursgenoteerde bedrijven).

In 2050 respecteren alle bedrijven de mensenrechten, in het bedrijf zelf en in de keten van toeleveranciers. Dit is een waarde op zichzelf, en geldt voor alle bedrijven. In de klimaattransitie hebben we in het bijzonder oog voor een duurzame en rechtvaardige transitie (ook wel just transition genoemd). Een rechtvaardige transitie betekent: de economie verduurzamen op een manier die zo eerlijk en inclusief mogelijk is voor iedereen, waardoor fatsoenlijke werkgelegenheidskansen worden gecreëerd en niemand achterblijft. Ook dat is onderdeel van ons mensenrechtenbeleid.

Onze ambitie voor 2030: we zetten ons in voor eerlijke bedrijfsvoering en eerlijke transities en spreken bedrijven hier op aan. Dit betekent dat bedrijven de mensenrechten respecteren door problemen te herkennen, te vermijden en aan te pakken (identificeren, voorkomen en adresseren). Hoe bedrijven dat moeten doen, staat in de United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights en is nader uitgewerkt in de OESO-richtlijnen. Als bedrijven te weinig doen, dan beleggen we niet in die bedrijven. Bedrijven moeten minstens goed beleid maken op goede mensenrechten in hun bedrijf en in de keten van toeleveranciers. We kijken elke periode opnieuw of we de eisen aan bedrijven scherper kunnen stellen. Alleen op die manier kunnen de grote veranderingen in de samenleving verantwoord plaatsvinden.

Voor meer informatie over specifieke mensenrechten criteria, zie het duurzaam en verantwoorde beleggingsbeleid.

Goed bestuur

In 2050 moeten bedrijven zich richten zich op het creëren van waarde op de lange termijn. Goed bestuur ondersteunt een cultuur van verantwoordelijkheid en draagt bij aan een evenwichtige en eerlijke afweging van de belangen van aandeelhouders en andere belanghebbenden. Het vormt daarmee de basis voor een gezonde bedrijfscultuur en goed beheer van duurzaamheidsrisico’s en -kansen.

Daarom zijn onze doelen tot 2030:

 •  samenstelling en functioneren bestuur: het bestuur zorgt voor de doelen, strategie en waarden van het bedrijf en richt zich op het creëren van waarde op de lange termijn. Het bestuur herkent en beheerst risico’s. We willen dat het bestuur uit een evenwichtige groep mensen bestaat wat betreft ervaring, kennis en achtergrond. In grote bedrijven en in klimaatgevoelige sectoren moet er een bestuurder zijn voor duurzaamheidsonderwerpen.
 • aandeelhoudersrechten: we verwachten van bedrijven dat de statuten de rechten van aandeelhouders niet beperken. Ook moeten er voldoende onafhankelijke bestuurders zijn die de belangen van alle aandeelhouders vertegenwoordigen.
 • beloning: bedrijven moeten streven naar het creëren van waarde op de lange termijn en de beloning voor het bestuur moet daarbij passen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met duurzaamheid van het bedrijf. De regels voor het vaststellen van de beloning moeten aansluiten bij het belang van de aandeelhouders en duidelijk en transparant zijn. De beloning moet rekening houden met de maatschappelijke context en mag niet buitensporig zijn.
 • verslaglegging & audit: bedrijven moeten duidelijk laten zien hoe ze omgaan met kwesties rondom milieu, maatschappij en goed bestuur. Ze moeten rapporteren over de duurzaamheidsrisico’s waarmee ze te maken hebben en laten zien wat ze doen om die te verminderen.

Onze opvatting over goed ondernemingsbestuur vindt u in ons DVB beleid en ons Corporate Governance Raamwerk.

Als belegger beschikken we over verschillende mogelijkheden om onze doelen te behalen. Allereerst beleggen wij alleen in bedrijven die financieel aantrekkelijk zijn én duurzaam en verantwoord te werk gaan. Onze criteria voor het beoordelen van bedrijven op hun duurzaamheidsprestaties zijn daarbij belangrijk. Ook onze doelen voor impactbeleggingen en Sustainable Development Investments (SDI's) zijn daarbij belangrijke instrumenten.

Andere instrumenten die we actief inzetten zijn: het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, de dialoog met bedrijven aangaan over de thema’s die wij belangrijk vinden en de criteria die we daarbij stellen, en het aangaan van gesprekken met beleidsmakers. Waar we kunnen bundelen we onze krachten met andere partijen.

ABP belegt niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterbommen, anti-persoons(land)mijnen en chemische en biologische wapens. Sinds 2019 belegt ABP niet meer in tabaksbedrijven en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van (belangrijke onderdelen van) kernwapens.

In ons DVB-beleid staat ook dat we niet beleggen in staatsobligaties van landen waarvoor een bindend wapenembargo geldt van de Europese Unie of VN-Veiligheidsraad.

Belastingen dragen bij aan gezonde overheidsfinanciën en een stabiele samenleving, waarin maatschappelijke voorzieningen beschikbaar zijn en waarmee mensen zich verbonden voelen. Door verantwoordelijk met belastingen om te gaan, kan ABP een bijdrage leveren aan een leefbare wereld, waarin onze deelnemers kunnen genieten van hun pensioen. Hiertoe hebben wij een fiscaal beleid opgesteld, met tien fiscale beginselen.

In deze paper gaan we in op ons nieuwe fiscale beleid. Ook geven we inzicht in vragen die wij hierover krijgen en het belang van belastingen voor onze deelnemers.

ABP wil transparant zijn over haar beleggingsbeleid. Dat doen we door: 

 • elk jaar over onze doelstellingen en activiteiten te rapporteren in ons gecertificeerde jaarverslag;
 • regelmatig nieuwsberichten op deze website te plaatsen;  
 • in gesprek te gaan met deelnemers en maatschappelijke organisaties over onze beleggingen. 

ABP werkt samen met andere pensioenfondsen, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid aan de doelen in het Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Bij de keuze van duurzaamheidsdoelen voor het nieuwe beleid vanaf 2024 heeft ABP naar deze partijen geluisterd. We blijven zoeken naar nieuwe manieren om de dialoog strategisch en proactief aan te pakken.

ABP voert al geruime tijd onderzoek uit naar het draagvlak onder deelnemers voor het duurzaam en verantwoord beleggen beleid (DVB) en laat hier sinds 2015 ook jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar doen. Hier vindt u de laatste rapportage.

In ons Duurzaam en Verantwoord Beleggen beleid hebben wij onze visie voor 2050 en onze doelstellingen voor 2030 opgenomen en leggen we uit hoe wij aan de afspraken van het IMVB-convenant voldoen. We rapporteren over de resultaten van de dialogen met bedrijven (engagements) die in 2022 zijn gesloten. Lees hier een meer gedetailleerde toelichting op de implementatie van due diligence volgens de OESO-richtlijnen.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid. Daarmee voldoen we aan de informatiebepalingen uit hoofde van EU Verordening 2019/2088, beter bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Wat dit precies inhoudt, leest u hieronder. 

Bekijk hoe duurzaamheidsfactoren zijn meegenomen in ons beleggingsbeleid.

Disclaimer: In maart 2024 publiceerden wij ons nieuwe DVB-beleid. De informatie over regelgeving op onze website geeft nog de stand van zaken van voor die datum weer. We plaatsen binnenkort aangepaste versies.