Hoe is het geregeld?

Wie beslissen over het beleggingsbeleid en welke richtlijnen geven wij onze uitvoerder mee? Hoe dat precies zit, lees je hier.

Elke drie jaar stelt het bestuur een strategisch beleggingsplan op. Hierbij wordt het bestuur geadviseerd door de bestuurscommissie beleggingsbeleid. Deze commissie ziet toe op de uitvoering van dit plan en adviseert het bestuur over allerlei beleggingszaken.

Bestuurscommissie beleggingsbeleid

Externe leden zijn onafhankelijk van het pensioenfonds en worden benoemd op basis van hun specifieke ervaring en deskundigheid.

Bestuursleden

Dominique Dijkhuis (uitvoerend bestuurder) 
Anne Gram 
Loek Sibbing (voorzitter) 
Xander den Uyl 
Vacature  
  

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de bestuurscommissie beleggingsbeleid. Een team professionals werkt dagelijks aan:

  • het doorontwikkelen van het beleggingsbeleid;
  • het grip houden op de beleggingsrisico’s;
  • het geïnformeerd houden van het bestuur over belangrijke zaken die spelen op het gebied van de beleggingen.

APG Asset Management

Het daadwerkelijke beleggen gebeurt bij onze beleggingsorganisatie APG Asset Management (APG) en partijen die door hen gecontracteerd zijn.

  • APG rapporteert maandelijks over de wijzigingen in de beleggingsportefeuille en de veranderende risico’s;
  • Tevens adviseert APG bij de totstandkoming van ons beleggingsbeleid.

Als grote financiële instelling staat ABP onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Bekijk ook de Actuariële en bedrijfstechnische nota, met onder andere de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen.

ABP is open over hoe we de pensioengelden van onze deelnemers beheren. Europese regelgeving (de herziene Richtlijn Aandeelhoudersrechten) vraagt dit ook van ons. Wij beleggen de pensioengelden niet zelf, maar besteden dit uit aan onze vermogensbeheerder APG Asset Management (APG AM). Hierover hebben we afspraken gemaakt in een vermogensbeheerovereenkomst. We lichten de belangrijkste elementen uit deze overeenkomst hieronder toe, zoals het belang van beleggen voor de lange termijn en hoe we onze vermogensbeheerder hierop beoordelen en belonen. 

beeld.png

Het belang van de lange termijn

Hoe zorgen we ervoor dat onze vermogensbeheerder de beleggingsstrategie en beslissingen afstemt op onze lange-termijnverplichtingen? We stellen iedere drie jaar een nieuw strategisch beleggingsplan vast. Uitgangspunt zijn de lange-termijnverplichtingen van ABP. Het huidige plan geldt voor de periode 2019-2021. De strategische portefeuille is gericht op het herstel van de dekkingsgraad (herstelplan) en streeft naar een goed pensioenresultaat op de langere termijn. APG AM voert dit beleid namens ons uit. In dit beleid staat bijvoorbeeld dat we maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden en dus een lange-termijnblik hebben. Dit past ook bij een pensioenfonds, dat per definitie op de lange termijn is gericht. We zijn zelfs van mening dat juist deze lange termijn ons een concurrentievoordeel biedt. We laten ons niet leiden door de waan van de dag, maar profiteren van structurele ontwikkelingen op de lange termijn.

 

Toelichting

Onze vermogensbeheerder is verplicht om te beleggen in het belang van onze (oud-)deelnemers. De zogenaamde prudent person-regel in de Pensioenwet schrijft voor dat we de pensioengelden op zo’n manier beleggen dat we de veiligheid, de kwaliteit, liquiditeit en het rendement van de portefeuille waarborgen. Dit betekent dat het risico- en rendementsprofiel van de totale portefeuille steeds afgestemd is op de (lange-termijn)verplichtingenstructuur van het fonds, en dat de beleggingen voldoende zijn gespreid om het risico terug te brengen.

 

Een van de belangrijkste beleggingskeuzes die ABP in het strategisch beleggingsplan maakt, is de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Dit doen we op zo’n manier dat de risico’s en de verwachte rendementen zo goed mogelijk aansluiten op onze verplichtingen, zowel op de korte als op de lange termijn. In een zogenoemde Asset-Liability Management-studie vergelijken we diverse beleggingsportefeuilles in verschillende economische scenario’s met elkaar. De uitkomst van deze studie is een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. Dit is het kader voor onze beleggingsportefeuille. 

ABP heeft een lange-termijnverdeling van 60% zakelijke waarden (bv. aandelen, onroerend goed en private equity) en 40% vastrentende waarden (bv. obligaties). We dekken 25% tot 50% van het renterisico af. We hebben geen expliciete strategische afdekking van het inflatierisico.

Duurzaam en verantwoord beleggen

ABP vindt het belangrijk dat APG AM bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet alleen naar financiële informatie kijkt, maar ook naar aspecten op het gebied van milieu, mens en goed ondernemingsbestuur. Ook verwachten wij van APG AM dat ze als verantwoord vermogensbeheerder invloed uitoefent op de ondernemingen waarin we beleggen, om hun financiële prestaties op de middellange tot lange termijn te verbeteren én om ze aan te sporen duurzamer en verantwoorder te werk te gaan.

 

Toelichting

ABP heeft een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid vastgesteld voor de periode 2020-2025. Wij willen dat onze deelnemers na hun pensionering een goed inkomen hebben en in een duurzame wereld van dat inkomen kunnen genieten. Ons beleggingsbeleid dat APG AM namens ons uitvoert, inclusief ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen , is gericht op het bereiken van deze tweeledige doelstelling.

ABP is ervan overtuigd dat beleggers betere beleggingsbeslissingen nemen als zij structureel kijken naar duurzaamheidsfactoren en verantwoorde bedrijfsvoering. Dit verschaft hen namelijk een breder beeld van de kansen en risico’s van een belegging. Een voorbeeld: als de regels voor dieselauto’s worden aangescherpt, heeft dat niet alleen impact op het milieu. Het heeft ook directe gevolgen voor de winst van dieselautoproducenten. Als je dit risico van tevoren goed in beeld hebt, kun je betere beleggingsbeslissingen nemen.

 

Insluiting

APG AM beoordeelt alle bedrijven waarin ze via aandelen of obligaties kan beleggen op rendement, risico, kosten én duurzaamheid. Dit noemen we het insluitingsbeleid. Bedrijven die op alle vier de aspecten goede prestaties laten zien, noemen we koplopers. Bedrijven die goed scoren op risico, rendement en kosten, maar achterblijven op duurzaamheid, noemen we achterblijvers. Hierin mag APG AM alleen beleggen als ze verwacht dat ze de onderneming tot verbetering kan aanzetten. Hiervoor moet ze een verbeterplan opstellen. Ze gaat hierover met de onderneming in gesprek (engagement). 

Verantwoord aandeelhouderschap

Een belangrijk aspect van de implementatie van ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen is om inzicht te hebben in en invloed uit te oefenen op de ondernemingen waarin we beleggen (stewardship). Hoe we dit doen leggen we uit in het ABP Stewardship beleid dat APG voor ons uitvoert. Zo stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen en gaan we met bedrijven in gesprek om ze aan te sporen duurzamer te werk te gaan.  

APG AM beschikt over een gespecialiseerd team van professionals voor stewardship en verantwoord beleggen, dat samen met de portefeuillebeheerders zorgt voor duurzame rendementen.

Beoordeling en vergoeding van de vermogensbeheerder op basis van lange-termijnprestaties

Het is belangrijk dat de beleggingsportefeuille goed is afgestemd op het profiel en de (lange) looptijd van onze verplichtingen. ABP beoordeelt APG AM dan ook over relatief langere perioden.

 

  • We stellen elke drie jaar een strategisch beleggingsplan op.
  • ABP evalueert iedere beleggingscategorie één keer in de drie jaar.
  • Elk jaar beoordelen we de uitvoering van de verleende mandaten.

ABP wordt in haar reguliere rapportages op de hoogte gehouden van de vergoedingen. In het jaarverslag rapporteert ABP elk jaar uitgebreid over behaalde prestaties en de hoogte van de vergoedingen. 

De beperking van kosten binnen de portefeuille

ABP is een belegger met een lange-termijnhorizon. Onze vermogensbeheerder APG AM handelt in lijn met deze visie en belegt in aandelen voor een periode van in principe een aantal jaar. ABP rapporteert in het jaarverslag op totaalniveau over de transactiekosten op geaggregeerd niveau en per beleggingscategorie. Op basis hiervan krijgt ABP inzicht in het verloop van de transactiekosten.

De looptijd van de overeenkomst tussen ABP en APG AM

De vermogensbeheerovereenkomst tussen ABP en APG AM heeft een onbepaalde looptijd, met opzegmogelijkheden.