Veelgestelde vragen over samenvallende diensttijd

Bouwde u in de periode vóór 1 januari 1995 pensioen op bij ABP én bouwde uw partner gelijktijdig bij ABP of ergens anders pensioen op? Dan heeft u mogelijk recht op de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’.

Lees de meestgestelde vragen over deze aanvulling. Of doe de check en kijk of u in aanmerking komt voor deze aanvuling.

Als u een aanvulling krijgt van ABP dan ziet u dit op uw betaalspecificatie. Als u meerdere aanvullingen op uw pensioen heeft, dan hebben wij het totale bedrag van die aanvullingen in de betaalspecificatie opgeteld. Bij de toekenning van uw pensioen of in een aparte brief na de toekenning van uw pensioen hebben wij u geïnformeerd waarom u de aanvulling ontvangt. De brieven die u vanaf 2017 heeft ontvangen kunt u in MijnABP terugvinden op mijn.abp.nl/uw-berichten. Twijfelt u of u al een aanvulling krijgt en of u hier recht op heeft? Neem dan contact met ons op.

Dan heeft u mogelijk geen recht op deze aanvulling. Een voorwaarde voor deze aanvulling is namelijk dat u én getrouwd was, én een AOW voor gehuwden ontving. Bent u gescheiden voor u en uw partner met AOW gingen? Dan krijgt u geen aanvulling. Bent u na het bereiken van de AOW-leeftijd gescheiden, dan krijgt u mogelijk wel een aanvulling.

 

Heeft u een nieuwe partner?

Dan kunt u alleen recht hebben op deze aanvulling als:

  • de partner die u vanaf uw AOW-leeftijd heeft, voor 1995 tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd, bij ABP of bij een andere pensioenuitvoerder,  én
  • de andere pensioenuitvoerder ook een korting heeft toegepast op het pensioen vanwege recht op AOW, én als
  • beide partners de AOW-leeftijd hebben bereikt. Het gaat dus om de samenvallende diensttijd met de huidige partner en niet met de ex-partner.

Nee, u heeft geen recht op een aanvulling over het overgedragen pensioen. Maar uw partner kan wél recht hebben op de aanvulling. Uw partner moet dan het formulier samenvallende diensttijd invullen.

Heeft de waardeoverdracht tussen 1996 en 2007 plaatsgevonden?

Dan kunt u recht hebben op deze aanvulling van ABP. Wij informeren u hierover kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

 

Heeft de waardeoverdracht vanaf 2007 plaatsgevonden?

Dan heeft u een waarde meegekregen voor eventuele aanvullingen op uw pensioen. U heeft daarom geen recht meer op een aanvulling van ABP.

U krijgt over de nabetaling automatisch de wettelijke rente. Daar hoeft u niets voor te doen. U krijgt de wettelijke rente over de hele periode dat u recht heeft op de aanvulling.

Is uw partner overleden en krijgt u een nabestaandenpensioen van ABP? Dan kunt u ook recht hebben op deze aanvulling. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt én een ouderdoms- of nabestaandenpensioen van ABP of een andere pensioenuitvoerder en er sprake is van samenvallende diensttijd vóór 1986. Wij informeren u over een mogelijke aanvulling bij de toekenning van uw nabestaandenpensioen en kort voordat u uw AOW-leeftijd bereikt.

 

Wanneer moet ik de aanvulling zelf aanvragen?

Als we de gegevens van uw andere pensioenuitvoerder nog niet hebben, vragen wij u om het formulier samenvallende diensttijd in te laten vullen door uw andere pensioenuitvoerder.

Ja u kunt dan recht hebben op deze aanvulling. Dit kan van toepassing zijn als u een nabestaandenpensioen van ABP krijgt en uw nieuwe partner tegelijkertijd vóór 1986 pensioen heeft opgebouwd bij ABP of een andere pensioenuitvoerder. Of als u (ook) een ouderdomspensioen krijgt van ABP en uw nieuwe partner tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1995 bij ABP of bij een andere pensioenuitvoerder.

  • Heeft uw partner pensioen opgebouwd bij ABP? Dan beoordelen wij automatisch of u recht heeft op een aanvulling.
  • Heeft uw nieuwe partner bij een andere pensioenuitvoerder pensioen opgebouwd? Download het formulier samenvallende diensttijd en stuur het naar ABP.

Als beide ouders zijn overleden en er was recht op een aanvulling, maar deze aanvulling is nooit uitbetaald, dan wordt dit alsnog uitgekeerd aan de erfgenamen. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen.
Kinderen kunnen onder voorwaarden (jonger dan 25 jaar) recht krijgen op nabestaandenpensioen (ook wezenpensioen genoemd). Recht op nabestaandenpensioen (wezenpensioen) betekent niet automatisch dat een kind ook recht heeft op een aanvulling samenvallende diensttijd. Deze twee zaken staan los van elkaar en worden ook los van elkaar beoordeeld.

Ja, dan kunt u ook recht hebben op deze aanvulling. Het is daarvoor niet belangrijk of u al een partner had in de periode vóór 1 januari 1995. Het gaat erom of u op of na uw AOW-leeftijd een partner heeft, die tegelijkertijd met u pensioen heeft opgebouwd vóór 1 januari 1995.

Als uw pensioen al is afgekocht door ABP, dan kunt u daarna niet alsnog recht krijgen op deze aanvulling. Wel hebben wij deze aanvulling meegenomen in het afkoopbedrag als u bij de afkoop van uw pensioen recht had op de aanvulling. ABP koopt het pensioen alleen af als u de AOW-leeftijd heeft bereikt en als u hier toestemming voor heeft gegeven. Bij de afkoop beoordeelt ABP of u recht heeft op deze (en andere) aanvulling(en).

  • Als u géén recht heeft op de aanvulling, dan koopt ABP het pensioen af als u hier toestemming voor geeft.
  • Als u wel recht heeft op deze aanvulling, dan toetst ABP het pensioen inclusief de aanvulling(en) aan de afkoopgrens. Als het totale bedrag lager is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het totale pensioen (inclusief aanvulling) af als u hier toestemming voor geeft. Als het totale bedrag hoger is dan de afkoopgrens dan koopt ABP het pensioen niet af en wordt dit maandelijks uitgekeerd (inclusief de aanvulling).

Ja ook in deze situatie kunt u recht hebben op een aanvulling. U kunt het formulier samenvallende diensttijd invullen als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u ergens anders pensioen heeft opgebouwd.

Ja, voor militaire diensttijd die meetelt als pensioengeldige tijd geldt deze aanvulling ook.

Ook beroepsmilitairen kunnen recht hebben op deze aanvulling. De vragen en antwoorden op deze pagina gelden ook voor u. Wij informeren u hierover bij de aanvraag van uw pensioen.

  • Ontvangt uw partner een pensioen van ABP? Dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. Wij beoordelen dan of u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw pensioen en informeren u hierover.
  • Vul het formulier wel in als uw partner vóór 1995 tegelijkertijd met u bij een andere pensioenuitvoerder pensioen heeft opgebouwd. Hier vindt u het formulier om deze aanvulling aan te vragen.

 

Mogelijk moet u over de nabetaling inkomstenbelasting betalen. U kunt de Belastingdienst vragen om middeling. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Huurtoeslag

Als u huurtoeslag krijgt van de Belastingdienst, kunt u de Belastingdienst vragen om de eenmalige nabetaling van het ABP aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. De Belastingdienst kan deze nabetaling dan buiten beschouwing laten voor uw huurtoeslag. Zo voorkomt u dat uw huurtoeslag wordt verlaagd of ingetrokken.

Zorgtoeslag

Deze mogelijkheid bestaat niet voor de zorgtoeslag. Die kan dus worden gekort bij een eenmalige nabetaling van de ABP-aanvulling. Maar krijgt u een blijvende verhoging van uw ABP-pensioen naast de eenmalige nabetaling? Dan telt die wel gewoon mee voor de toekenning en de hoogte van uw toeslagen. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Vul het formulier in als u een brief van ABP heeft gekregen. Is dit niet het geval, bel dan eerst onze Klantenservice. Dan bekijken we samen of u in aanmerking komt voor de aanvulling.