• Contact

Overlijdensuitkering aanvragen

Bent u een nabestaande van een overledene die pensioen opbouwde bij ons? En voldoet u aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een overlijdensuitkering? Dan kunt u onderstaand formulier indienen voor het aanvragen van een overlijdensuitkering. Op deze pagina leest u er meer over.

Wanneer ontvangt u een overlijdensuitkering

Na het overlijden van de gepensioneerde kennen wij een overlijdensuitkering toe aan een nabestaande (in de eerste plaats de partner). De uitkering is het brutobedrag aan pensioen over 2 maanden. Alleen bij een FLO Uitkering is dit het brutobedrag aan pensioen over 3 maanden. Dit bedrag wordt dan netto uitgekeerd. Er kan sprake zijn van een overlijdensuitkering van ons bij: 

 

 • ABP OuderdomsPensioen 
 • ABP InvaliditeitsPensioen 
 • ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen 
 • FLO Uitkering AanvullingenPensioen

Kreeg de overledene enkel nabestaandenpensioen? Dan bestaat er geen recht op een overlijdensuitkering.

Wie heeft recht op een overlijdensuitkering

Partner

Bij overlijden van de gepensioneerde met een pensioen bij ons heeft in de eerste plaats de partner van wie hij niet duurzaam gescheiden leefde recht op de overlijdensuitkering.
Onder partner verstaan wij:

 • de echtgenoot of echtgenote;
 • de bij de gemeente geregistreerde partner;
 • in geval van ongehuwd samenwonen, de bij ons geregistreerde partner.

Wezen

Is er geen partner zoals hierboven omschreven, dan komt de uitkering toe aan de kinderen die volgens het Pensioenreglement van ons als wezen kunnen worden aangemerkt.

Voorwaarden zijn dat:
 

 1. De wees jonger is dan 21 jaar; of
 2. De wees jonger is dan 25 jaar (als het wezenpensioen is ingegaan vanaf 1 januari 2018). 

Overige gerechtigden

Zijn er geen wezen zoals hierboven omschreven, dan hebben de ouders, meerderjarige kinderen (die volgens het Pensioenreglement van ons niet als wees kunnen worden aangemerkt), broers of zussen recht op een overlijdensuitkering. Hierbij geldt als voorwaarde dat de overledene kostwinner van hen was.

Derden

Zijn er geen gerechtigden zoals hierboven omschreven, dan kunnen derden mogelijk recht hebben op de overlijdensuitkering. Hierbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de nalatenschap van de overledene ontoereikend was om de kosten van de uitvaart of laatste rekeningen van de ziekte te betalen.

Een overlijdensuitkering aanvragen

 • Download het formulier aanvraag overlijdensuitkering en vul de gegevens in. 
 • Het ingevulde aanvraagformulier kunt u e-mailen of versturen naar:
  ABP NabestaandenPensioen
  Antwoordnummer 4804
  6401 JL Heerlen

Woont u in het buitenland? Dan kunt u het ingevulde aanvraagformulier alleen naar ons toesturen via e-mail.

Let op: als uw partner tot aan overlijden ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen of Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) ontving. Krijgt u automatisch een overlijdensuitkering. U hoeft hiervoor niets te doen.  

Bewijsstukken meesturen

Het kan zijn dat u bewijsstukken moet meesturen bij uw aanvraag. Het gaat dan om de volgende stukken: 

Als de overledene kostwinner was

Om een overlijdensuitkering uit te kunnen betalen hebben wij bewijzen nodig van het kostwinnerschap. Stuur daarom met uw aanvraag mee: 
 

 • Een rekeningoverzicht waarop de overledene elke maand of elk jaar een bedrag aan u overmaakte  voor huishoudelijke doeleinden of persoonlijke verzorging;
 • Een rekeningoverzicht waaruit blijkt dat de overledene elke maand of elk jaar rekeningen voor u betaalde (rekening zorgverzekering, telefoon abonnement ect.) 

Als uit het rekeningoverzicht blijkt dat de overledene elke maand of elk jaar kosten voor u maakte, keren wij de overlijdensuitkering uit. 

De nalatenschap was ontoereikend

Maakt u aanspraak op de overlijdensuitkering omdat de nalatenschap ontoereikend was om de kosten van de uitvaart en/of laatste rekeningen van de ziekte te betalen? Dan hebben wij het volgende nodig: 
 

 • Een bankafschrift van de overledene op de dag van overlijden met daarop het banksaldo van die dag; 
 • Een overzicht van de kosten die zijn gemaakt voor de uitvaart of uitstaande medische rekeningen. 

Als daaruit blijkt dat het banksaldo onvoldoende was om de kosten van uitvaart of laatste rekeningen van de ziekte te betalen, keren wij de overlijdensuitkering uit.

final-step-e7c3abc974

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!