• Contact

Anw-compensatie is per 1 mei 2018 vervallen

Per 1 mei 2018 is Anw-compensatie van ABP vervallen. De Anw-compensatie is een aanvulling op het nabestaandenpensioen voor uw partner tot aan zijn/haar AOW-leeftijd en is maximaal 75% van de Anw-uitkering van de SVB. Bouwde u op 1 mei 2018 pensioen op? Of was u toen al met pensioen? En was uw partner jonger dan de AOW-leeftijd en had hij/zij geen of beperkt recht op Anw van de overheid? Dan had uw partner mogelijk recht op Anw-compensatie van ABP. Vanaf 1 mei 2018 komt uw partner niet meer in aanmerking voor Anw-compensatie van ABP. Deze wijziging geldt niet voor nabestaanden die Anw-compensatie ontvangen. Zij blijven hun uitkering ontvangen volgens de oude voorwaarden.

Wat kunt u zelf regelen voor uw partner?

Als u dat nodig vindt, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor, mogelijk heeft uw werkgever wel een collectieve oplossing. Verzekeringsmaatschappijen bieden wel oplossingen. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is mede afhankelijk van de financiële situatie van uw partner na uw overlijden.

Heeft u diensttijd vóór 1996? Dan komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op zijn of haar nabestaandenpensioen. Overweegt u een aanvullende verzekering tegen het wegvallen van de Anw-compensatie? Dan kunt u rekening houden met deze aanvulling als u aan de voorwaarden voldoet. Meer over deze aanvulling leest u onder het kopje ‘aanvulling nabestaandenpensioen’.

Uitzonderingsregeling

Er is een uitzondering voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor vóór 1 mei 2018 niet konden verzekeren. Ook zijn er door ABP bepaalde uitzonderingsituaties voor mensen die zich om een andere reden niet vóór 1 mei 2018 konden verzekeren. 

Deze regeling is voor deelnemers die op 1 mei 2018 al pensioen opbouwden of toen al pensioen van ABP ontvingen. 

Bent u ná 1 mei 2018 gestart met pensioen opbouwen bij ABP? Dan had u geen recht op Anw-compensatie en komt u daarom niet in aanmerking voor de Anw-uitzonderingsregeling. 

Meer over deze regeling leest u hieronder bij het kopje ‘uitzonderingsregeling’.

Als u overlijdt, krijgen uw partner en kinderen mogelijk een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze regeling wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vulde ABP tot 1 mei 2018 het nabestaandenpensioen voor uw partner in sommige situaties aan. We noemen dat Anw-compensatie.

U kunt het maximale brutobedrag per jaar vinden op uw uniform pensioenoverzicht 2017 dat u heeft ontvangen. U vindt dit overzicht in MijnABP bij uw berichten. Alle bedragen op uw pensioenoverzicht zijn brutobedragen per jaar. De Anw-compensatie van ABP is maximaal 75% van de Anw-uitkering van de SVB.

Let op! Vanaf het Pensioenoverzicht 2018 is de Anw-compensatie niet meer opgenomen.

Uw nabestaandenpensioen

Op uw pensioenoverzicht 2017 staat naast de Anw-compensatie ook het nabestaandenpensioen dat uw partner en/of kind(eren) van ABP krijgen als u overlijdt. 

Bouwt u nog pensioen op in de middelloonregeling? Dan bouwt u vanaf 1 januari 2018 meer nabestaandenpensioen op. Dit is meegenomen in de bedragen op MijnABP en uw pensioenoverzicht vanaf 2018.

Anw van de overheid

Of uw partner in aanmerking komt voor een Anw-uitkering van de overheid, ziet u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als het nodig is, kunt u zelf iets regelen voor uw partner als aanvulling op het nabestaandenpensioen. Bijvoorbeeld het afsluiten van een nabestaandenverzekering bij een verzekeraar. Bij ABP zijn hier geen mogelijkheden voor. Of een aanvullende verzekering nodig is, bepaalt u zelf. Dat is afhankelijk van de financiële situatie van uw partner. Welke inkomsten heeft uw partner en wat heeft uw partner nodig als u overlijdt?

Mogelijk kunt u via uw werkgever gebruik maken van een (semi-)collectieve oplossing, bijv. via een verzekeringsmaatschappij. U kunt bij uw werkgever navragen of dit ook voor u geldt.

Onder het kopje ‘Uitzonderingsregeling’ leest u wat het betekent voor de uitzonderingsregeling van ABP als u zelf een verzekering afsluit.

Heeft u diensttijd vóór 1996? Dan komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een aanvulling op zijn of haar nabestaandenpensioen’. Overweegt u een aanvullende verzekering tegen het wegvallen van de Anw-compensatie? Dan kunt u rekening houden met deze aanvulling als u aan de voorwaarden voldoet.

Vanaf 1 mei 2018 is er geen recht meer op Anw-compensatie. Naast deze Anw-compensatie kent de ABP-regeling een aanvulling op het nabestaandenpensioen als er geen recht is op Anw van de SVB. Uw (ex-)partner komt in aanmerking voor deze aanvulling als u voor 1996 pensioen opbouwde bij ABP. Uw (ex-)partner hoeft deze aanvulling niet aan te vragen bij ABP. Na overlijden wordt deze automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze aanvulling stopt als uw nabestaande de AOW-leeftijd bereikt. Of als uw nabestaande toch recht krijgt op een Anw-uitkering van de SVB.

Aanvulling nabestaandenpensioenHoogte aanvulling incl. compensatie sociale premies*
15 jaar dienstverband voor 1996€4.000 bruto per jaar
10 jaar dienstverband voor 1996€2.800 bruto per jaar
5 jaar dienstverband voor 1996€1.400 bruto per jaar

* Bedragen zijn naast uw diensttijd ook afhankelijk van bijvoorbeeld indexatie tot het moment van overlijden. Hierdoor kunnen de werkelijke bedragen afwijken.

Voor mensen die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek waren en zich daardoor voor 1 mei 2018 niet aanvullend konden verzekeren, geldt een uitzondering. Ook heeft ABP bepaalde uitzonderingssituaties vastgesteld. Deze gelden voor mensen die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 konden verzekeren én die niet in aanmerking komen voor een collectieve verzekering van de werkgever. U moet dit wel kunnen aantonen. In dat geval kan voor uw partner het recht op Anw-compensatie blijven bestaan volgens de oude voorwaarden.

Lees ook het nieuwsbericht.

 Ik kan wel in aanmerking komen voor Anw-compensatie na 1 mei 2018
Ik kom niet in aanmerking voor Anw-compensatie na 1 mei 2018
Ik kon zelf voor 1 mei 2018 een verzekering afsluiten bij een verzekeraar. X
Ik was voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en daardoor voor 1 mei 2018 niet verzekerbaar.
X
 
Mijn werkgever heeft uiterlijk op 1 mei 2018 een collectieve verzekering aangeboden en ik was nog niet ongeneeslijk ziek. X
Mijn verzekeraar heeft mij voor 1 mei 2018 afgewezen op basis van bijvoorbeeld mijn leeftijd of arbeidsongeschiktheid en ik kon per 1 mei niet deelnemen aan een collectieve verzekering van mijn werkgever.
X
 
Mijn verzekeraar geeft voor 1 mei 2018 aan dat ik minimaal 2x de basispremie* moet betalen en ik kon me voor 1 mei niet verzekeren via een collectieve verzekering van mijn werkgever.
X
 

*De basispremie is de premie (dus zonder een eventuele premieopslag) die de verzekeraar vraagt voor hun verzekering.

Was u voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en kon u zich daardoor niet aanvullend verzekeren? Of kon u zich vanwege de andere uitzonderingssituaties voor 1 mei 2018 niet verzekeren én bood uw werkgever uiterlijk op 1 mei 2018 geen collectieve verzekering? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Wij sturen u dan een beoordelingsformulier. Als u het beoordelingsformulier invult en terugstuurt dan stellen we vervolgens vast of uw partner alsnog in aanmerking kan komen voor Anw-compensatie. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 1 mei 2023 terug, zodat wij kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de uitzonderingsregeling. ABP vraagt bewijsstukken op van de afwijzing van uw verzekeraar.

Was u voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek en kon u zich daardoor niet verzekeren?

Dan kunt u het beoordelingsformulier zelf invullen, of dat door uw partner laten doen uit uw naam. Indien deze uitzonderingssituatie op u van toepassing is, moet u dit wel kunnen aantonen.

Kon u zich voor 1 mei 2018 om een andere reden niet verzekeren?

Vul dan het beoordelingsformulier in, indien voor u een uitzonderingssituatie van toepassing is. U moet dit wel kunnen aantonen. Daarom is het belangrijk dat de verzekeraar de afwijzing of de 'minimaal 2x de basispremie' voor 1 mei 2018 bevestigt. ABP vraagt hier bewijsstukken van op.

Let op! In de volgende situaties moet u de afwijzing van de verzekeringsmaatschappij al meesturen bij het beoordelingsformulier. Dit is van toepassing als:

  • u zich niet kon verzekeren omdat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent of vanwege uw leeftijd.
  • u minimaal 2x de basispremie moet betalen.

In beide situaties moet u bovendien een verklaring van uw werkgever overhandigen dat u zich niet via een collectieve verzekering van uw werkgever kunt verzekeren.

U of uw partner ontvangen binnen enkele weken een reactie van ABP op het ingestuurde beoordelingsformulier.

Lukte het de verzekeraar niet om dit voor 1 mei 2018 aan u te bevestigen? Dan is het voldoende dat u kunt aantonen dat u vóór 1 mei het verzoek heeft ingediend. Vraag uw verzekeraar om een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.

Valt u onder de uitzonderingsregeling? Dan wordt na uw overlijden bepaald of wordt voldaan aan de oude voorwaarden voor Anw-compensatie. Is dat zo, dan ontvangt uw partner Anw-compensatie als aanvulling op het nabestaandenpensioen.

Voor het toekennen van Anw-compensatie gelden de oude voorwaarden:

  • Uw partner heeft geen recht of gedeeltelijk recht op een Anw-uitkering van de overheid.
  • Uw partner is jonger dan de AOW-leeftijd.
  • U bouwt op het moment van overlijden nog pensioen op bij ABP of ontvangt pensioen van ABP.
  • Als uw partner jonger is dan 40, ontvangt hij of zij maximaal een jaar Anw-compensatie.

Let op: uw partner kan wellicht toch in aanmerking komen voor een Anw-compensatie van ABP als zijn/haar salaris te hoog is voor een Anw-uitkering van de overheid. Het is daarom belangrijk dat uw partner altijd een Anw-uitkering bij de SVB aanvraagt op het moment van uw overlijden als:
• uw partner meer dan 45% arbeidsongeschikt is en/of
• er sprake is van kind(eren) jonger dan 18 jaar.

Wij krijgen dan via de SVB de informatie die wij nodig hebben om mogelijk een Anw-compensatie te betalen aan uw partner.

De Anw-compensatie bij ABP ontstond toen de overheid de Algemene Weduwen– en wezenwet verving door de Algemene Nabestaandenwet. Deze wetswijziging kwam onder andere door veranderende maatschappelijke en politieke opvattingen over de rol en verantwoordelijkheid van partners. 

Door de nieuwe voorwaarden van de wet kwamen er minder mensen in aanmerking voor een uitkering van de overheid. Met de Anw-compensatie 'repareerde' ABP dat gedeeltelijk. 

Lang niet alle pensioenfondsen deden dat op deze manier. Vaak is er sprake van een vrijwillige verzekering naast het pensioen. Eind 2017 hebben alle ABP-deelnemers en pensioengerechtigden met een partner jonger dan de AOW-leeftijd een (nieuws)brief van ons ontvangen, over de beëindiging van de Anw-compensatie.

Als uw partner mogelijk in aanmerking kwam voor Anw-compensatie dan heeft u van ons in december 2017 een brief of e-mail ontvangen met meer informatie. Deze informatie ging over het vervallen van de Anw-compensatie in 2018. U kunt de brief ook in MijnABP bekijken onder 'Uw berichten'. De e-mail vindt u hieronder.

E-mail Vervallen Anw-compensatie per 1 februari 2018 (december 2017)

Inmiddels is de Anw-compensatie per 1 mei 2018 vervallen en zijn de doelgroepen voor de uitzonderingsregeling uitgebreid.

final-step-901a1ce67f

Heeft u een vraag?

Neem voor meer informatie contact met ons op via 045 579 62 55. U kunt ons natuurlijk ook mailen. Of stel uw vraag via de chat. We helpen u graag!