Voorwaardelijk pensioen

Als tegemoetkoming voor het vervallen van de prepensioenregeling Flexibel Pensioen en Uittreden (FPU), heeft u mogelijk recht op verhoging van uw ABP KeuzePensioen. Deze verhoging noemen we het voorwaardelijk pensioen.

'Voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Het kan dus nog vervallen, waardoor u er geen aanspraak op maakt bij het met pensioen gaan. Omdat de hoogte van het partnerpensioen voor uw partner is gekoppeld aan de hoogte van uw ABP KeuzePensioen, is een deel van ABP NabestaandenPensioen ook voorwaardelijk.

Wanneer heeft u recht op het voorwaardelijke deel van ABP KeuzePensioen en ABP NabestaandenPensioen? Met andere woorden: wanneer kan uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk worden?

  • Als u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst was bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.
  • Als u tot 1 januari 2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. Of tot aan uw pensionering als deze eerder is. Op 1 januari 2023 of bij pensionering wordt uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Dus als u na 1 januari 2023 bij uw werkgever stopt, heeft u toch recht op voorwaardelijk pensioen.
  • Als u 60 jaar of ouder bent en u verliest uw baan. In dat geval kunt u voor 10% gedeeltelijk met pensioen. Hiermee stelt u uw voorwaardelijk pensioen veilig. Dit betekent dat u het overige deel van het voorwaardelijk pensioen ontvangt wanneer u volledig met pensioen gaat. U behoudt dus het uitzicht op de overige 90%.

Gaat u met ABP KeuzePensioen, heeft u een levensloopregeling en maakt u voorafgaand aan uw pensioen gebruik van levensloopverlof? Zorg er dan voor dat dit aansluit op de laatste dag van uw levensloopverlof. Gaat u opnieuw bij een bij ABP aangesloten werkgever werken? Zorg er dan voor dat dit binnen 2 maanden na het einde van uw vorige dienstbetrekking is. Zo voorkomt u dat uw voorwaardelijk pensioen vervalt.

Zodra u uw dienstverband onderbreekt, dan heeft u geen recht meer op voorwaardelijk pensioen. Behalve als de onderbreking:

  • kleiner is dan twee maanden
  • kleiner is dan 18 maanden en u een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt
  • kleiner is dan vijf jaar als u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Na de onderbreking moet u weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Als u uit dienst gaat of uw dienstverband onderbreekt, raakt u meestal het voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar bent u gedeeltelijk met pensioen en raakt u uw baan kwijt, dan hoeft dat niet per se. Een voorbeeld. U bent voor 20% met pensioen. Dus u ontvangt al 20% van het voorwaardelijk pensioen. Dit deel is onvoorwaardelijk geworden. De resterende 80% blijven voorwaardelijk.

Verliest u vervolgens uw baan, dan wordt de resterende 80% voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. U raakt het dus niet kwijt door uw ontslag. Dit onvoorwaardelijke pensioen wordt uitgekeerd als u (volledig) met pensioen gaat.

U kunt uiterlijk vijf jaar na uw AOW-leeftijd met pensioen gaan. Stelt u uw pensioen uit als u uit dienst bent? En werkt u niet meer bij een werkgever die bij ABP is aangesloten? Dan heeft u geen recht meer op voorwaardelijk pensioen. Wilt u na uw AOW-leeftijd met pensioen? Geef dit dan uiterlijk een maand voordat u met pensioen gaat door aan ABP.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op dit moment aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u op 1 januari 2023 of als u met pensioen gaat niet meer aan de voorwaarden? Dan wordt uw ‘Te bereiken pensioen’ verminderd met het bedrag dat staat onder ‘Voorwaardelijk pensioen’.

Voorwaardelijk pensioen in Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Partnerpensioen

Dit is een verhoging van uw ABP KeuzePensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.