Voorwaardelijk pensioen

Als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU, heeft u mogelijk recht op verhoging van uw ABP KeuzePensioen. Deze verhoging noemen we het voorwaardelijk pensioen.

De hoogte van het partnerpensioen voor uw partner is gekoppeld aan de hoogte van uw ABP KeuzePensioen. Dit betekent dat een deel van ABP NabestaandenPensioen ook voorwaardelijk is.

'Voorwaardelijk', omdat het nog niet definitief is. Het kan nog vervallen. Wanneer heeft u recht op het voorwaardelijke deel van ABP KeuzePensioen en ABP Nabestaandenpensioen?

•Voorwaarde is dat u op 31 december 2005 en 1 januari 2006 in dienst was bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.
•Als u tot 1 januari 2023 onafgebroken in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. Of tot aan uw pensionering als deze eerder is. Op 1 januari 2023 of bij pensionering wordt uw voorwaardelijk pensioen onvoorwaardelijk. Dus als u na 1 januari 2023 bij uw werkgever stopt, heeft u toch recht op voorwaardelijk pensioen.
Let op! Maakt u gebruik van levensloop? Dan moet de ingang van uw ABP KeuzePensioen direct aansluiten op de laatste dag van uw levensloop. Anders vervalt uw voorwaardelijk pensioen.

In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Zodra u uw dienstverband onderbreekt, dan heeft u geen recht meer op voorwaardelijk pensioen. Behalve als de onderbreking:

  • Kleiner is dan twee maanden.
  • Kleiner is dan 18 maanden en u een wachtgeld- of ontslaguitkering ontvangt.
  • Kleiner is dan vijf jaar als u een invaliditeitspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt.

Na de onderbreking moet u weer in dienst zijn bij een werkgever die bij ABP is aangesloten.

Als u uit dienst gaat of uw dienstverband onderbreekt, raakt u meestal het voorwaardelijk pensioen kwijt. Maar bent u gedeeltelijk met pensioen en raakt u uw baan kwijt, dan hoeft dat niet per se. Een voorbeeld. U bent voor 20% met pensioen. Dus u ontvangt al 20% van het voorwaardelijk pensioen. Dit deel is onvoorwaardelijk geworden. De resterende 80% blijven voorwaardelijk. Verliest u vervolgens uw baan, dan blijft de 80% voorwaardelijk pensioen voorwaardelijk. U raakt het dus niet kwijt door uw ontslag. Pas als u (volledig) met pensioen gaat, wordt het onvoorwaardelijk.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw voorwaardelijk pensioen. Tenminste als u op dit moment aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u op 1 januari 2023 of als u met pensioen gaat niet meer aan de voorwaarden? Dan wordt uw ‘Te bereiken pensioen’ verminderd met het bedrag dat staat onder ‘Voorwaardelijk pensioen’.

Voorwaardelijk pensioen in Besluit sociaal akkoord 2004

Het pensioen dat voor u zal worden ingekocht omdat u in het verleden gedurende uw dienstbetrekking(en) een of meer perioden heeft gehad waarin minder pensioen is opgebouwd dan op grond van de fiscale regelgeving mogelijk is, wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt voordat deze aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft u alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van deze pensioenaanspraken. Indien bij beëindiging van de deelname aan de pensioenregeling nog geen toegezegd pensioen over verstreken dienstjaren voor u is ingekocht en opgebouwd, heeft u dus ook geen recht op dit deel van uw toezegging. Als aan u is toegezegd dat pensioenaanspraken over verstreken dienstjaren worden ingekocht, dan moeten deze uiterlijk binnen vijftien jaren nadat de toezegging is gedaan, zijn gefinancierd. Wanneer u binnen die vijftien jaar met pensioen zou gaan, moeten de in te kopen pensioenaanspraken al eerder zijn gefinancierd, namelijk uiterlijk op het moment van uw pensionering. Een eenmaal gedane toezegging tot inkoop van aanspraken over het verleden kan in beginsel niet worden ingetrokken of gewijzigd.

Partnerpensioen

Dit is een verhoging van uw ABP KeuzePensioen als tegemoetkoming voor het vervallen van de FPU. Op uw Uniform Pensioenoverzicht staat of u recht heeft op voorwaardelijk pensioen.

Lees meer over de voorwaarden van voorwaardelijk pensioen.