• Contact

Wie is waarvoor verantwoordelijk

Zowel de overheid als de Pensioenkamer en het bestuur van ABP zijn betrokken bij de totstandkoming van de pensioenregeling. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 

De overheid bepaalt de wettelijke kaders en neemt maatregelen om het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar en houdbaar te houden. Zo gaat de AOW-leeftijd al een aantal jaar stapsgewijs omhoog.

De Pensioenkamer bepaalt hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet. Bij de invulling van de pensioenregeling streeft de Pensioenkamer naar een balans tussen de hoogte van het pensioen en de premie in samenhang met de beleggingsrisico’s.

De Pensioenkamer bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers binnen overheid en onderwijs.

Het bestuur van ABP toetst of de regeling die de Pensioenkamer heeft bepaald, uitvoerbaar is. Het bestuur past eventueel het fondsbeleid aan. Het bestuur stelt ook de premie vast en bepaalt of de pensioenen worden geïndexeerd. Een belangrijke norm daarbij is een evenwichtige belangenafweging.