• Contact

‘Maar er is nog genoeg te doen’

CO2-voetafdruk aandelenbeleggingen is bijna gehalveerd
17 juni 2022

CO2-uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarom willen we de CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen verminderen. In 2025 moest die met 40 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2015, maar dit doel hebben we nu al ruimschoots gehaald. Hoe is ons dat gelukt?

We zijn sinds 2015 bezig met het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk van onze beursgenoteerde aandelenbeleggingen. Daarvoor gebruiken we dataverzamelaars, onafhankelijke, gespecialiseerde bedrijven die deze gegevens uit jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen halen en berekenen. “Zijn er geen directe data, dan schatten deze dataverzamelaars de voetafdruk in met veelgebruikte formules. Maar in de praktijk zie je dat steeds meer beursgenoteerde bedrijven deze data vastleggen en delen.” Aan het woord is Lucas Wouters, klimaatdata-analist bij onze uitvoerder APG. Lucas helpt de schat aan klimaatgegevens te interpreteren en om te zetten in plannen om beleggingen verder te verduurzamen.

Doel al ruimschoots gehaald

In 2015 zijn we doelen gaan stellen voor onze CO2-voetafdruk. In 2025 moest de CO2-voetafdruk van onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen met 40 procent zijn afgenomen ten opzichte van 2015. Onlangs rapporteerden in ons Jaarverslag 2021 dat we dit doel al ruimschoots gehaald hebben. In 2021 slaagden we erin de CO2-voetafdruk bijna te halveren (48,7%) ten opzichte van 2015. Dat komt onder andere doordat we het insluitingsbeleid, het eisenlijstje waaraan bedrijven moeten voldoen voordat we in ze beleggen, hebben aangescherpt, waardoor we onze beleggingen in een aantal CO2-intensieve bedrijven hebben verkocht. Ook richten we ons op bedrijven die in vergelijking met andere bedrijven in hun sector weinig CO2 uitstoten.

Tijd voor nieuwe ambities

Lucas: “De laatste onderzoeken wijzen erop dat de opwarming harder gaat, onze kennis is toegenomen. Iedereen is de noodzaak gaan voelen meer te doen. Dat zie je ook een beetje terug in het resultaat.” Nu het ‘40 procent doel’ gehaald is, wordt het tijd voor nieuwe ambities. Mart Keuning, dossierhouder duurzaam en verantwoord beleggen bij ABP: “We zien nog steeds dat de CO2-uitstoot wereldwijd toeneemt. Dat moet veranderen. We gaan nu bij ABP focussen op grootverbruikers van fossiele brandstoffen. Daar kunnen we impact maken om CO2-uitstoot te laten dalen. Veel CO2-uitstoot komt bijvoorbeeld van energieproductie, maar ook van transport zoals de autosector en transportbedrijven. Daar liggen veel mogelijkheden om de CO2-voetafdruk verder te verminderen. Daarnaast is het belangrijk dat we onze investeringen in betaalbare en duurzame energie verhogen. Eind 2021 hadden we hier 18,5 miljard in belegd en dit gaan we ook opschroeven.” ABP werkt momenteel met haar uitvoerder APG dit nieuwe klimaatbeleid uit. Later dit jaar maken we hier meer over bekend.

Zicht krijgen op CO2-voetafdruk van andere beleggingen

Ook werken we aan het duidelijker in beeld brengen van de CO2-voetafdruk bij andere categorieën beleggingen, zoals bedrijfsobligaties, vastgoed en private equity (investeringen in private bedrijven). Lucas: “Dit is ook iets wat de financiële sector samen wil bereiken. Bij bedrijfsobligaties is die CO2-voetafdruk al behoorlijk duidelijk. Bij private equity moeten we het nog doen met modellen op basis van berekeningen. Het is nog altijd een benadering, maar het getal wordt steeds preciezer. Voor vastgoed wordt het al heel goed vastgelegd. Als de voetafdruk van elke categorie duidelijk is, dan kunnen we concrete doelen gaan stellen om die te verminderen. Kortom, nog genoeg te doen dus.”