• Contact

ABP neemt dierenwelzijn mee in aanscherping duurzaam beleggingsbeleid

27 juli 2022

Een nieuw rapport van de World Animal Protection onderzoekt hoe ABP betrokken is bij de vlees- en zuivelsector, hun toeleveranciers en financiers (banken), met focus op dierenwelzijn. We vinden het rapport van de WAP waardevol en nemen het mee in onze verdere plannen om ons duurzaamheidsbeleid aan te scherpen.

Bijdragen aan behoud van natuur en biodiversiteit

We willen onze deelnemers een goed pensioen bieden in een leefbare wereld. Daarom willen we ook graag op een positieve en meetbare manier bijdragen aan de klimaattransitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Ook willen we bijdragen aan behoud van natuur en biodiversiteit. Dit zijn de 2 belangrijkste onderwerpen waar we ons de komende jaren op gaan richten.

Volop bezig met aanscherpen beleid

Bij het thema behoud natuur en biodiversiteit gaat het bijvoorbeeld om het leven in het water en op het land. Daar valt dierenwelzijn ook onder. Met het oog op diverse klimaatonderzoeksrapporten én de wensen van onze deelnemers, heeft ABP besloten ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid op deze thema’s verder aan te scherpen. Daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Die aanscherpingen zijn nog niet klaar en daarom nog niet meegenomen in deze analyse. We zullen het rapport van WAP meenemen in onze aanscherpingen. We verwachten dit jaar meer hierover bekend te kunnen maken.