• Contact

ABP scherpt klimaatstembeleid aan

31 maart 2022

Dit stemseizoen gebruikt ABP aangescherpte regels voor het stemmen over klimaat op aandeelhoudersvergaderingen. De aanscherping geldt voor alle bedrijven in de energiesector en in andere sectoren die een grote klimaatimpact hebben.

Als aandeelhouder mag ABP stemrecht uitoefenen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van alle beursgenoteerde bedrijven waarin het fonds belegt. Het AvA-seizoen is onlangs begonnen. ABP stemt de komende maanden over duizenden voorstellen bij de beursgenoteerde bedrijven waarin het belegt, ook over voorstellen die met klimaat te maken hebben. ABP scherpt nu de verwachtingen voor het beheersen van klimaatrisico’s, transparantie en doelstellingen aan. De aanscherping heeft betrekking op stemmingen over de klimaatplannen van bedrijven, klimaatresoluties ingediend door aandeelhouders, de benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het beloningsbeleid.

Klimaatplannen

Steeds meer bedrijven leggen hun klimaatplannen ter goedkeuring voor aan hun aandeelhouders. De verwachting is dat dit jaar enkele tientallen klimaatplannen ter stemming worden voorgelegd. ABP zal alleen nog maar vóór een klimaatplan stemmen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet het bedrijf onder andere:

  • een ambitie hebben om ‘netto nul uitstoot’ te bereiken voor alle relevante uitstoot;
  • klimaatdoelen voor de middellange termijn stellen;
  • een strategie hebben die aantoonbaar in lijn is met een 1,5⁰ doelstelling.

Klimaatresoluties

Aandeelhouders kunnen in sommige gevallen zelf resoluties inbrengen voor stemming op de AvA, ook op het gebied van klimaat. In de praktijk gaat het vaak om een omroep om het klimaatbeleid van het bedrijf aan te scherpen. Een voorbeeld zijn de resoluties die aandeelhouderscollectief Follow This elk jaar indient bij een aantal olie- en gasbedrijven. ABP zal in beginsel vóór klimaatresoluties van aandeelhouders stemmen. Alleen als het voorstel op bijvoorbeeld juridische bezwaren stuit of de aanpak van klimaatverandering tegenwerkt zal ABP tegen stemmen.

Voorzittersbenoeming

De (her)benoeming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) is een terugkerend agendapunt op AvA’s. ABP zal alleen vóór stemmen als het bedrijf volledig en transparant rapporteert over zijn CO2-uitstoot. Voor bedrijven met een grote klimaatimpact moet het bedrijf op het gebied van klimaat voldoende scoren op risicobeheersing, transparantie en doelstellingen.

Beloningsbeleid

Ook het stemmen over de beloning voor bestuurders is een terugkerend punt op de agenda van AvA’s. ABP zal alleen instemmen met beloningsvoorstellen als het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen deel uitmaakt van het vaststellen van de beloning.

Voor 2000 bedrijven

Het aangescherpte stembeleid voor klimaat geldt voor circa 2.000 beursgenoteerde bedrijven. Het gaat dan om bedrijven in de energiesector en in andere sectoren die een grote impact op het klimaat hebben. Voorbeelden daarvan zijn de mijnbouwsector, de staalindustrie en de transportsector. Op onze website maken we na afloop bekend hoe we hebben gestemd.

ABP maakte in oktober 2021 bekend haar beleggingen in producenten van fossiele energie te verkopen. De verwachting is dat de meeste van deze beleggingen in het eerste kwartaal van 2023 zijn verkocht. Onlangs berichtte ABP over de voortgang van de verkoop. Zolang ABP aandeelhouder is, zal het fonds gebruik maken van haar stemrecht bij fossiele energiebedrijven.