• Contact

4 vragen over uw pensioenpremie in 2020 en 2021

23 januari 2020

ABP besloot in november 2019 om de premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen, voor 2020 slechts licht te verhogen. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen blijft op hetzelfde niveau als in 2019: 24,9%. De verwachting is dat de premie volgend jaar wel gaat stijgen. Dat roept vragen op. Want wat betekent dit volgend jaar voor u? Wij zetten vier prangende vragen (en antwoorden) voor u op een rij.

Wat is de reden waarom pensioenfondsen hun premies moeten verhogen?

Dat heeft te maken met de minder gunstige economische vooruitzichten. De langdurig lage rente speelt hierin een rol. Ook moeten pensioenfondsen vanaf 2020 rekenen met lagere beleggingsrendementen die we de komende jaren verwachten. Uw pensioenopbouw wordt gefinancierd uit premie en beleggingsrendement. Omdat de economische vooruitzichten minder gunstig zijn, verwacht ABP in de toekomst minder rendement op de beleggingen te behalen. Om uw pensioen toch te kunnen financieren, is een hogere premie nodig. Een andere maatregel die sociale partners (werkgevers en werknemers) kunnen nemen, is het zodanig verlagen van de pensioenopbouw, dat de premie niet hoeft toe te nemen. Dit betekent wel dat u minder pensioen opbouwt.

Waarom heeft het ABP bestuur besloten om de premie van ABP in 2020 slechts licht te verhogen als de verwachting is dat de premie in 2021 zal stijgen?

Pensioenen worden op basis van de huidige regeling steeds duurder. Met de huidige pensioenambitie en de verwachting dat de rente nog lang laag blijft, is er vanaf 2021 meer premie nodig om de pensioenen te financieren. De verwachting is dat de premie zal stijgen.

Hoeveel zal die verhoging zijn?

Dat is nog niet bekend. Om de pensioenen betaalbaar te houden kan ook het opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd, waardoor de werkende deelnemers minder pensioen opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen. Het bestuur van ABP wil dat samen met hen zorgvuldig doen en beziet de premie vanuit een meerjarenperspectief.

Heeft de uitwerking van een nieuw pensioencontract invloed op de hoogte van mijn premie?

Het contract wordt op dit moment uitgewerkt. En op veel punten is nog niet bekend wat dit voor u als deelnemer betekent. We kunnen nu dus nog geen details geven over eventuele effecten van het nieuwe contract op de hoogte van premie. Op dit moment moeten we ons houden aan de regels binnen het huidige pensioencontract.