Wat u moet weten over de kans op pensioenverlaging

3 september 2019

ABP behaalt goede rendementen uit beleggingen en er is meer geld in kas dan ooit tevoren. Toch verslechtert de financiële situatie van ABP. En daarmee wordt de kans steeds groter dat ABP de pensioenen in 2020 moet verlagen. Hoe kan dit? En wat betekent dit mogelijk voor u?a

Is het zeker dat ABP de pensioenen verlaagt in 2020?

Nee, dat is op dit moment niet zeker. Dat weten we pas op 31 december 2019. Omdat de financiële situatie van ABP is verslechterd en ook geen stijgende lijn laat zien, neemt de kans toe dat ABP de pensioenen in 2020 moet verlagen. Er kan op dit moment nog niks worden gezegd over of we moeten verlagen - en zo ja: met hoeveel.

Hoe kan het dat de kans op verlagen van de pensioenen steeds groter wordt?

Op dit moment is het huidige pensioencontract nog steeds van kracht. Het nieuwe pensioencontract is alleen op hoofdlijnen bekend. Bijvoorbeeld over het minder snel stijgen van de AOW-leeftijd. De rest van het contract moet nog verder worden uitgewerkt. De rekenregels waarmee ABP in het huidige contract moet rekenen, zijn strenger geworden. Deze schrijven voor dat we minimaal een dekkingsgraad van circa 95% moeten hebben om niet te hoeven verlagen (dit was 88%). Komt de dekkingsgraad van ABP daar eind dit jaar onder, dan moet ABP de pensioenen verlagen.

Hoe kan het dat de financiële positie van ABP verslechtert?

De belangrijkste oorzaak van de verslechterende financiële positie is de dalende marktrente. Hierdoor stijgen onze verplichtingen harder dan het vermogen (de dekkingsgraad geeft in procenten de verhouding weer tussen die twee). We hebben mooie rendementen geboekt, maar de rente heeft een veel grotere invloed op onze dekkingsgraad.

Wanneer kunnen wij u meer laten weten?

Op 31 december 2019 kijken we naar de dekkingsgraad op dat moment. Is die lager dan 95%, dan is verlaging in 2020 helaas daadwerkelijk aan de orde. Dit gebeurt in de loop van 2020, nadat ABP een herstelplan heeft opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hoeveel de verlaging dan zal zijn, weten we pas definitief als DNB het herstelplan heeft goedgekeurd. Dat is halverwege 2020. U hoort dan zo snel mogelijk van ons wat dit voor uw situatie betekent. En uiteraard houden we u de komende tijd via onze website en andere kanalen op de hoogte van ontwikkelingen en onze financiële situatie.