• Contact

Militairen: premie voor 2020 stijgt licht

22 november 2019

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt in 2020 licht van 23,3% naar 23,4%. Dat heeft het ABP-bestuur besloten. Wat het effect van de lichte premiestijging precies betekent voor uw nettosalaris, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. ABP beschikt niet over uw (meest recente) inkomensgegevens en kan u dat niet laten zien. Wilt u weten wat het effect is van de premiewijziging op uw inkomen? Op het salarisstrookje van januari 2020 ziet u het effect in bedragen. Uw werkgever kan uw vragen ook beantwoorden.

Waar wordt de premiestijging zichtbaar voor u?

Het effect van de aangepaste premie 2020 vindt u op uw salarisstrookje van januari 2020. U betaalt de premie (23,4%) gezamenlijk met uw werkgever. Uw werkgever betaalt 70%, uw bijdrage aan de premie is 30%.

Hogere pensioenopbouw

In juli 2019 werd de pensioenregeling voor militairen met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 afgesproken. De pensioenregeling betekent voor de meeste militairen een inhoudelijke verbetering. De nieuwe pensioenregeling zorgt voor een evenwichtigere pensioenopbouw: u bouwt in de nieuwe regeling over een groter deel van uw inkomen pensioen op. Ook worden meer toelagen pensioengevend.

Premie stijgt in toekomst

Pensioen wordt – op basis van de huidige regeling – steeds duurder. Anders gezegd: er is meer premie nodig om de pensioenen te kunnen financieren. Dit heeft onder meer te maken met de verwachting dat de rente langdurig laag blijft. Hierdoor stijgt de premie in 2021 zeer waarschijnlijk fors verder. Om pensioen toch betaalbaar te houden, kan het ook nodig zijn om het opbouwpercentage naar beneden aan te passen. U bouwt dan minder pensioen op. De sociale partners (werkgever en vakbonden) beslissen of dit voor 2021 nodig is. Voor 2020 is dit nog niet aan de orde.

Kans op pensioenverlaging volgend jaar klein

ABP kan de pensioenen helaas ook dit jaar niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling (indexeren). Wel is de kans aanzienlijk afgenomen dat we de pensioenen in 2020 moeten verlagen. Dit komt door versoepelende maatregelen van minister Koolmees.

ABP kan ook dit jaar de pensioenen niet laten meegroeien met de gemiddelde prijsontwikkeling. Dat laat de financiële situatie van het fonds helaas niet toe. Wel is de kans op verlagen in 2020 zeer klein geworden. Door het besluit van minister Koolmees om voor de duur van een jaar de rekenregels te versoepelen, hoeft ABP zeer waarschijnlijk niet te verlagen in 2020. De minister heeft de ondergrens bijgesteld naar 90%. Is de dekkingsgraad (de verhouding tussen wat een fonds in kas heeft en wat het moet hebben om alle pensioenen uit te kunnen betalen) op oudejaarsdag gelijk aan of hoger dan 90%? Dan hoeven we niet te verlagen. Op 31 oktober stond de dekkingsgraad op 93,2%. Dat is positief. Maar uiteindelijk is de dekkingsgraad op 31 december 2019 bepalend. De kans op verlaging van de pensioenen in 2021 en de jaren daarna is nog altijd aanwezig.

ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Wat betekent dit voor u?

Door het uitblijven van indexatie (het meegroeien van de pensioenen met de groei van de economie), is de gemiste indexatie nu opgelopen tot maximaal 19,1%. Gepensioneerden voelen dit direct in hun portemonnee, omdat het leven duurder is geworden, maar hun pensioenbedrag is nog steeds hetzelfde als een aantal jaar geleden. Hoewel een pensioenverlaging nu van de baan lijkt voor 2020, zit een verhoging van de pensioenen er – met de regels in het huidige pensioenstelsel – de komende jaren niet in. Daarom blijft de noodzaak van een nieuw stelsel bestaan. Hierin kunnen we pensioenen makkelijker verhogen als het economisch goed gaat, en verlagen bij zwaarder weer. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann-Kool: ‘Het is ontzettend belangrijk dat er nu snel meters worden gemaakt met het nieuwe pensioencontract.’

Advies Verantwoordingsorgaan over premie en indexatie 2020

Het Verantwoordingsorgaan van ABP heeft negatief geadviseerd over het premie- en indexatiebesluit. Een minderheid was positief over het besluit. Bestuur en VO waren het eens over de noodzaak in de komende twee jaar stappen te zetten omdat pensioen duurder wordt, maar het VO wilde daarin niet pas in 2021, maar volgend jaar al een stap zetten.