• Contact

ABP boekt resultaat bij Shell en moedigt verdere stappen aan

18 mei 2021

Shell wil in 2050 een energiebedrijf zijn dat per saldo geen broeikasgassen meer uitstoot. Om dit te bereiken, heeft Shell haar klimaatdoelen voor de korte en middellange termijn aangescherpt. Deze belangrijke onderwerpen stonden op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van Shell op 18 mei.

Vermindering van de CO2-uitstoot is een belangrijk punt in het Duurzaam en Verantwoord Beleggen-beleid van ABP. Daarom voert ABP al jarenlang, samen met andere grote beleggers, intensieve gesprekken met olie- en gasproducenten, waaronder Shell. Shell heeft mede dankzij deze gesprekken haar doelstellingen aangescherpt en deze gekoppeld aan de beloning van de topbestuurders. Op basis van deze positieve stappen stemde ABP tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA) voor een resolutie van Shell, waarin Shell aandeelhouders de mogelijkheid biedt om rechtstreeks hun kritiek of steun uit te spreken voor de energietransitie-strategie van het bedrijf. Tegelijkertijd zal ABP de voortgang van Shell op dit gebied kritisch blijven volgen.

Welke (aangescherpte) klimaatdoelen stelt Shell voor?

Begin 2021 zette Shell weer stappen door zich ten doel te stellen in 2050 een energiebedrijf met netto-nul emissies te zijn. Het gaat hier om een absolute CO2-doelstelling, die alle uitstoot omvat: niet alleen de uitstoot door Shell zelf, maar ook de uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van energieproducten (zoals benzine) door klanten. Het bedrijf scherpte ook haar tussentijdse korte- en middellange-termijndoelstellingen voor CO2-intensiteit aan. Om deze te kunnen bereiken, wil Shell samenwerken met klanten om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, en daarmee ook de eigen totale uitstoot omlaag te brengen. Op deze manier kan Shell echt impact hebben in de wereld: niet alleen het aanbod van fossiele brandstoffen zal omlaag moeten, maar ook de vraag ernaar.

 

Daarnaast verhoogt Shell het gewicht van de klimaatdoelstellingen in de beloning van het topmanagement. Ten slotte, en dat is nieuw voor olie- en gasbedrijven, heeft Shell aangekondigd haar aandeelhouders vanaf 2021 de mogelijkheid te geven een adviserende stem uit te brengen over haar strategie voor de energietransitie. Hoewel er nog veel werk aan de winkel is voor de hele olie- en gassector – inclusief Shell – pakt Shell met deze maatregelen een leidende rol in de sector.

Waarop zet ABP in bij Shell?

In onze gesprekken met Shell hebben we het bedrijf gevraagd om klimaatdoelstellingen zwaarder te laten meewegen bij het vaststellen van de beloning. We zien hier resultaat van onze inspanningen. Hetzelfde geldt voor de doelstellingen voor de vermindering van uitstoot en het vragen van een adviserende stem van aandeelhouders. Dit alles toont de waarde aan van het constructieve overleg van de afgelopen jaren tussen Shell en aandeelhouders verenigd in de Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) en Climate Action 100+, waar ABP deel van uitmaakt.

 

Eerdere aanscherpingen van de ambities bij Shell hebben navolging gekregen bij andere olie- en gasbedrijven. Daar zet ABP zich ook voor in tijdens de gesprekken met de andere bedrijven in de sector. Wij hopen dat deze aankondiging ook nu weer een domino-effect zal hebben.

 

ABP ziet ook dat er ook nog veel moet gebeuren. Zo willen we dat Shell haar klimaatbeleid beter verankert in investeringsplannen voor de energietransitie, zoals investeringen in waterstof, infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s en bioplastics. Ook hebben we vragen bij de haalbaarheid van compenserende maatregelen, zoals het planten van bomen en de afvang en opslag van CO2. Shell moet de komende tijd aantonen dat de uitvoering van de strategie tot resultaten leidt. Als kritisch aandeelhouder van Shell en andere olie- en gasmaatschappijen zal ABP dit nauwlettend blijven volgen.

Follow This

Net als voorgaande jaren stond op de aandeelhoudersvergadering van Shell een resolutie van Follow This op de agenda. Dit is een groep aandeelhouders die oliebedrijven ook aanspoort hun bijdrage te leveren aan de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs. Op de aandeelhoudersvergaderingen van de Amerikaanse oliebedrijven ConocoPhillips en Phillips 66 stemde ABP onlangs voor de resoluties van Follow This, die met een meerderheid van de stemmen werden aangenomen.

 

Op de AVA van Shell heeft ABP zich onthouden van stemming over de Follow This-resolutie: we stemden niet voor en niet tegen. Aan de ene kant zijn we het eens met het onderliggende doel van de Follow This-resolutie, namelijk dat Shell doelen stelt in lijn met het klimaatakkoord van Parijs en de bedrijfsvoering hierop aanpast. Aan de andere kant hebben wij een verschillende opvatting over hoe je dit kunt bereiken.

Meerdere wegen die naar Parijs leiden

De aandeelhouders van Follow This zijn van mening dat de strategie van Shell niet in lijn is met ‘Parijs’. Zij eisen dat Shell doelstellingen formuleert waarvan het kan bewijzen dat deze op korte en middellange termijn leiden tot een specifieke, absolute daling van de uitstoot. Dit is één invulling van het pad naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. In de praktijk zijn er meerdere wegen die naar Parijs leiden. Wij vinden dat deze specifieke uitwerking van ‘Parijs’ niet aan Shell moet worden opgelegd. Shell heeft doelen in lijn met Parijs gesteld voor de korte, middellange en lange termijn en we blijven die kritisch evalueren.

Meer lezen?

Meer lezen over duurzaam en verantwoord beleggen of over de standpunten van ABP als het gaat over diverse maatschappelijke thema’s? Lees ook de factsheet over ons beleid in de periode 2020-2025.