ABP krijgt een nieuw bestuursmodel

7 juli 2021

Het bestuur van ABP heeft vandaag besloten een nieuw bestuursmodel te gaan hanteren vanaf 1 januari 2022. Het fonds kent dan een algemeen bestuur dat bestaat uit uitvoerend bestuurders, niet-uitvoerend bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor strategie en beleid van het fonds. Een drietal uitvoerend bestuurders heeft de dagelijkse leiding en dat zorgt voor meer slagkracht en snelheid in de besluitvorming en uitvoering. De toezichthoudende rol is weggelegd voor het niet-uitvoerend bestuur. Het Verantwoordingsorgaan adviseerde positief over dit bestuursbesluit. In de komende maanden werkt ABP aan de personele invulling van het nieuwe bestuursmodel.

ABP-voorzitter Corien Wortmann: 'De overgang naar het nieuwe bestuursmodel is een belangrijke stap om beter om te gaan met de uitdagingen waar ABP voor staat zoals het nieuwe pensioencontract, in het belang van onze deelnemers en werkgevers. We hebben in nauwe samenspraak met ons Verantwoordingsorgaan en sociale partners een invulling gekozen waarin de verbondenheid met hen onverminderd van groot belang blijft.'

Waarom een nieuw bestuursmodel?

Het ABP-bestuur heeft een aantal jaren geleden het huidige bestuursmodel al aangepast, waarbij het bestuur bestuurt op hoofdlijnen en tactische en operationele zaken zijn gemandateerd aan het bestuursbureau. Vorige zomer besloot het bestuur te onderzoeken of een nieuwe stap nodig was. Of een ander bestuursmodel beter bij ABP zou passen, mede gezien de grote veranderingen die de komst van een nieuw pensioenstelsel met zich meebrengen. Daarnaast was het bestuur op zoek naar meer wendbaarheid en slagkracht, directere lijnen naar de ABP-medewerkers en een betere aansturing van uitvoeringsorganisatie APG. Daarbij wilde het bestuur ervoor zorgen dat ABP verworteld blijft met sociale partners en dat het intern toezicht in het bestuur goed geborgd is. Dit alles in het belang van de deelnemers om de pensioenregeling, die sociale partners gemaakt hebben, goed uit te voeren.

Verantwoordingsorgaan, Raad van Toezicht, sociale partners en toezichthouder leidden de open verkenning tot de keuze voor het zogeheten Omgekeerd Gemengd Model (OGM).

Hoe ziet het nieuwe bestuursmodel eruit?

Het Algemeen Bestuur (AB) van ABP bestaat straks uit drie uitvoerend bestuurders en 12 niet-uitvoerend bestuurders onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Het AB bepaalt het beleid en de strategie van ABP.

De drie uitvoerende bestuurders (UB-ers) voeren het beleid en de strategie uit en sturen de ABP-organisatie en APG aan. Zij zijn fulltime in dienst bij ABP. De directiefuncties zullen bij ABP dan ook verdwijnen. De taken van de UB-ers zijn helder verdeeld: één UB-er is voorzitter van het uitvoerend bestuur en heeft de algemene leiding. De andere twee uitvoerend bestuurders hebben pensioenbeleid respectievelijk beleggingsbeleid in hun portefeuille. Het niet-uitvoerend bestuur (NUB) houdt onder meer toezicht op de algemene zaken van het pensioenfonds en de uitvoering van strategie en beleid door het UB. Het NUB is, net als het huidige bestuur, paritair samengesteld. De NUB-ers worden voorgedragen door werknemers- en werkgeversorganisaties en door de gepensioneerdengeleding van het verantwoordingsorgaan. De huidige Raad van Toezicht verdwijnt.

De Wet normering topinkomens (WNT) is voor ABP het uitgangspunt bij de beloning van bestuurders.

Hoe verder?

Het besluit is genomen na een positief advies van het Verantwoordingsorgaan (een minderheid daarbinnen adviseerde negatief). Het bestuur gaat nu op zoek naar drie uitvoerende bestuurders. ABP verwacht dat deze vóór invoering van het nieuwe bestuursmodel per 1 januari a.s. bekend zullen zijn. De plaatsen in het niet uitvoerend bestuur zullen in principe ingenomen worden door de huidige bestuurders en een aantal nieuwe bestuurders.