• Contact

Geneeskundige verzorging

Een ongeval tijdens uw militaire dienst kan heel wat gevolgen hebben. De kosten van geneeskundige verzorging kunnen daar hoog bij oplopen.

 

Onder voorwaarden vergoeden wij deze kosten helemaal of voor een deel. Hoe groot deze vergoeding is hangt af van de aard van de aandoening, de periode waarín, en de omstandigheden waarónder u de aandoening opliep.

Veel voorkomende geneeskundige verstrekkingen

  • medicijnen, verbandmiddelen
  • hulpmiddelen zoals hoortoestellen, prothesen
  • fysiotherapie
  • tandheelkundige verstrekkingen

tuur ons een e-mail of een brief waarin u aangeeft welke geneeskundige verzorging u nodig heeft en waarom. 

Ons adres:

ABP, Bijzondere Regelingen Defensie
Serviceteam Voorzieningen
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

 

Ontslagen voor 1 januari 1995? Of bent u een gewezen dienstplichtig militair?

Stuur ons uw aanvraag en vermeld uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Wacht onze beslissing af voordat u een geneeskundige verzorging start of een verstrekking aanschaft. Stuur altijd een toelichting van uw arts of behandelaar mee en een prijsopgave. Voor hulpmiddelen zoals bedden, matrassen, tafels en stoelen is een prijsopgave niet nodig.

 

Ontslagen na 31 december 1994?

Dien uw aanvraag altijd eerst in bij uw eigen zorgverzekeraar. Als uw aanvraag daar geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, stuurt u deze naar ons. Samen met de reactie van uw zorgverzekering en een toelichting van uw arts of behandelaar.

 

Tandheelkundige zorg

Kosten op het gebied van tandheelkundige zorg kunt u altijd direct naar ons sturen, ongeacht uw ontslagdatum. Houd er rekening mee dat u een medisch of arbeidskundig onderzoek krijgt.

Heeft u onze goedkeuring ontvangen, stuur ons dan de originele door u ondertekende rekening. Dit kan via onze app of per post.

Heeft u de goedkeuring van uw zorgverzekeraar ontvangen, stuur dan de originele rekening naar uw zorgverzekeraar. Als deze de rekening niet of maar gedeeltelijk vergoedt, stuurt u de originele uitkeringsspecificatie van uw zorgverzekeraar en een kopie van de rekening naar ons.

Belangrijk om te weten:

  • Bevat een rekening onvoldoende informatie om vast te kunnen stellen of deze te maken heeft met uw dienstverbandaandoening, stuur dan een toelichting van uw arts, specialist of behandelaar mee.
  • Stuur bij een aanvraag de benodigde medische informatie mee.
  • Laat een computerrekening stempelen en ondertekenen door de leverancier of zorgverlener.
  • Kosten die langer dan drie jaar geleden gemaakt zijn, vergoeden wij niet meer.

U kunt bij ons een verzoek voor een tegemoetkoming van het door u betaalde verplicht eigen risico indienen. Hier is wel een voorwaarde aan verbonden: het eigen risico dat door de zorgverzekeraar is ingehouden, moet in verband staan met uw dienstverbandaandoening.

Formulier declaratie eigen risico Zorgverzekeringswet