Privacy en het gebruik van uw gegevens door ABP BRD

Stichting Pensioenfonds ABP voert in opdracht van het Ministerie van Defensie de in het Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2017 (verder: Mandaatbesluit 2017) uit. ABP heeft de uitvoering van die regelingen uitbesteed aan Bijzondere Regelingen Defensie (verder: BRD) van APG. De Staatssecretaris van Defensie is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens door ABP BRD.

 

Om de in het Mandaatbesluit 2017 genoemde regelingen voor u uit te kunnen voeren, hebben we gegevens van u nodig. Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld waar u woont, hoeveel bezoldiging u kreeg en wat uw rekeningnummer is. Maar ook gegevens met betrekking tot uw gezondheid. Of gegevens die u bij ons achterlaat als u onze website bezoekt of van onze app gebruik maakt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we. Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg AVG en alle andere van toepassing zijnde wetten en besluiten.

Wij verwerken gegevens van de volgende personen:
•    De (gewezen) militair die werkzaam is of is geweest bij het Ministerie van Defensie;
•    De relaties van de (gewezen) militair;
•    De medewerker die als burger werkzaam is of is geweest bij het Ministerie van Defensie;
•    Iedereen die onze website bezoekt;
•    Iedereen die gebruik maakt van een ABP BRD app;
•    Iedereen met wie wij contact hebben.

Wij krijgen de gegevens niet alleen van u, maar ook van het Ministerie van Defensie, het UWV (als u arbeidsongeschikt bent), van uw gemeente of van degene bij wie u in behandeling bent of  bent geweest. Ook kunnen we gegevens krijgen via derden die op ons verzoek diensten leveren. Bijvoorbeeld in het kader van een medische expertise. En we verwerken gegevens die u bij ons achterlaat als u - op welke manier dan ook - contact met ons heeft.

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•    Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres);
•    Informatie over uw pensioen, uitkering, voorziening, verstrekking, vergoeding of declaratie;
•    Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s, welke pagina’s u bezoekt op onze website, open- en clickgedrag via onze e-mails, voorkeuren, onderzoeksdata, meningen, behoeften gebruik van social media van het fonds of contact met de klantenservice).

Wij verwerken uw gegevens om:
•    Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw aanspraak op pensioen, uitkering, voorziening & verstrekking zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en de betaling daarvan tijdig te kunnen doen;
•    Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen;
•    Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor u verbeteren.

Wij verwerken ook gegevens over uw gezondheid. Gegevens met betrekking tot uw gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Daarom hebben we extra afspraken gemaakt over het verwerken van deze gegevens.
Dit zijn de afspraken:
•    Alleen medewerkers van team Sociaal Medisch Onderzoek, kortweg SMO van ABP BRD te Amsterdam verwerken uw medische gegevens;
•    De medewerkers van SMO hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij uw medische gegevens niet zomaar aan anderen mogen geven of aan anderen mogen laten lezen;
•    De medewerkers van SMO mogen uw medische gegevens alleen geven als die informatie nodig is om uw pensioen, uitkering, voorziening, verstrekking, vergoeding of declaratie te regelen. Ook voor degene die uw medische gegevens ontvangt geldt de geheimhoudingsplicht;
•    SMO bewaart uw medische gegevens in een medisch dossier. Nadat SMO de beoordeling heeft afgerond, wordt uw medisch dossier toegestuurd aan en bewaard door de afdeling Semi-Statisch Informatiebeheer, kortweg SIB van het Ministerie van Defensie;
•    Medewerkers van SMO moeten zich niet alleen houden aan de AVG maar ook aan bijvoorbeeld de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Deze extra afspraken gelden ook als wij medische gegevens van het bedrijfsonderdeel Bureau Bijzondere Medische Beoordelingen, kortweg BMB van het Ministerie van Defensie ontvangen.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:
•    De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de in het Mandaatbesluit 2017 genoemde regelingen;
•    De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die wij hebben;
•    U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u van ons een betaling krijgt. Bij het niet-verstrekken van deze gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en de betaling niet (correct) kunnen doen.

U kunt een gegeven toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan alleen schriftelijk. Verderop in deze verklaring onder Contact met ABP BRD vermelden wij onze postbus. Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Wat de intrekking voor u betekent, daarover ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst bericht.

Wij delen uw gegevens met derde partijen wanneer wij:

 

• werkzaamheden aan een derde partij uitbesteden. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals ABP hen voorschrijft; of

• wettelijk verplicht zijn om uw gegevens met een derde partij te delen. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Pensioenregister; of

• de derde partij toestemming van u hebben gekregen om gegevens met deze derde partij te delen.

 

Wij verstrekken niet meer gegevens aan derde partijen dan noodzakelijk is voor de verwerking die zij uitvoeren.

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u bepaalde rechten. Bijvoorbeeld het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Dien daarvoor een verzoek bij ons in. Om uw verzoek te verwerken, moeten wij eerst zeker weten dat u zelf dit verzoek doet. Zodat uw pensioengegevens niet door iemand anders worden opgevraagd. Lukt dat niet met de gegevens die wij al hebben? Dan bellen wij u of vragen wij aanvullende gegevens aan u. Wij benaderen u binnen een maand.

Hieronder worden uw rechten kort toegelicht.

 

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

 

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

 

Recht op verwijdering

U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:
•    de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
•    u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
•    de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
•    de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het ontvangen van informatie over ABP BRD, tenzij deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van het Mandaatbesluit 2017 en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:
•    u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
•    de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;
•    als wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor het voeren van een rechtszaak tegen de Staatssecretaris van Defensie, ABP BRD of derden.
•    u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waarop ABP BRD niet meteen beslist.

Beperking houdt in dat de gegevens niet mogen worden verwerkt, tenzij er alleen sprake is van opslag van gegevens; u toestemming heeft gegeven; verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Wilt u uw medische gegevens inzien? En hebben wij de beoordeling van uw verzoek nog niet afgerond ? Stuurt u dan een verzoek tot inzage aan SMO in Amsterdam. Wilt u uw medische gegevens inzien? En hebben wij de beoordeling van uw verzoek al afgerond ? Stuurt u dan een verzoek tot inzage aan SIB. Lees meer informatie over het inzien van uw medisch dossier. U dient gebruik te maken van het formulier Verzoek gegevensverstrekking uit medisch dossier dat u daar kunt downloaden. Ook dient u een geldig legitimatiebewijs bij te voegen.

Bent u het niet eens met de manier waarop het ABP BRD uw persoonsgegevens verwerkt? Of met de reactie die u van ons heeft ontvangen? Neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op deze pagina onder het kopje 'Contact met ABP BRD'. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ABP BRD maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken of versnellen het gebruik door de bezoeker van de site.
Lees meer over cookies.

Wij verzamelen uw gegevens met een doel. Zie Waarvoor verwerken wij uw gegevens? En we bewaren uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor dat doel. We houden ons daarbij aan de wet. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan dienen wij de gegevens te verwijderen. Het bewaren en verwijderen van uw gegevens doen wij in overleg met het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van Defensie houdt een bewaartermijn van 100 jaar aan. Uw medische gegevens worden bewaard door het SIB. Wilt u weten hoe lang het SIB uw gegevens bewaart? Neem dan contact op met het SIB.

ABP BRD werkt voor de uitvoering van de dienstverlening met partners, bijvoorbeeld met een aantal partners binnen het Veteranenloket, softwareleveranciers en marktonderzoekbureaus. Voor zover wij uw gegevens met deze partners delen, zorgen we voor goede afspraken waarin is gewaarborgd dat uw gegevens goed zijn beveiligd en uitsluitend worden gebruikt in opdracht van ABP BRD voor de specifieke doelen die we in deze verklaring hebben genoemd.

ABP BRD biedt diverse apps aan. Bij het gebruik van de app stuurt u bepaalde gegevens aan ons toe. Wij vragen eerst uw toestemming om deze gegevens te gebruiken. Persoonsgegevens die via een app worden verkregen, worden vanaf uw apparaat verzameld en opgeslagen op onze server.

Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten ABP BRD worden bekeken.

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan ? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
ABP Bijzondere Regelingen Defensie
Postbus 4490
6401 CZ Heerlen

Of via e-mail (zorgteamzc@abp.nl).

ABP BRD heeft zelf geen functionaris gegevensbescherming. ABP BRD heeft de verwerking van persoonsgegevens uitbesteed aan APG. APG heeft wel een functionaris gegevensbescherming. Deze functionaris ziet erop toe dat APG bij die verwerking van persoonsgegevens de verplichtingen uit privacy wet- en regelgeving naleeft. Het e-mailadres van de functionaris gegevensbescherming is functionaris.gegevensbescherming@apg.nl.

ABP BRD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 31 juli 2018.