• Contact

Inkomensvoorziening

Inkomensvoorziening in verband met zorg

Ontvangt u door uw ziekte of arbeidsongeschiktheid, tijdelijk of blijvend, geen of minder inkomen? En is uw ziekte of arbeidsongeschiktheid een gevolg van uw dienstverband bij Defensie? Dan heeft u maximaal twee jaar recht op de Inkomensvoorziening. De Inkomensvoorziening is maximaal 80% van het inkomen dat u ontving in het jaar voorafgaande aan het jaar van uw aanmelding bij het Veteranenloket. Inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid, uw bedrijf of een WIA-uitkering brengen we in mindering op uw Inkomensvoorziening.

Voorwaarden

We betalen maximaal twee jaar uw Inkomensvoorziening uit. In die twee jaar moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U moet meewerken aan een passende behandeling voor uw ziekte of arbeidsongeschiktheid en aan uw re-integratie.
  • Uw invaliditeit moet het gevolg zijn van uw dienstverband bij Defensie. Dat onderzoeken we in een verzekeringsgeneeskundig onderzoek. Is er geen sprake van invaliditeit met dienstverband? Dan stopt uw Inkomensvoorziening. Is daar wel sprake van? Dan blijft de inkomensvoorziening doorlopen totdat er sprake is van een medische eindtoestand. We spreken van een medische eindtoestand als het niet meer aannemelijk is dat uw invaliditeitspercentage in de toekomst nog daalt. Vanaf dat moment ontvangt u een Militair InvaliditeitsPensioen. Voorwaarde daarvoor is wel dat het invaliditeitspercentage minimaal 10% bedraagt.

Aanvragen Inkomensvoorziening

Wilt u de Inkomensvoorziening aanvragen? Dit kan alleen tegelijkertijd met het aanvragen van het Militair InvaliditeitsPensioen. Neem voor het aanvragen van de Inkomensvoorziening contact op met het Veteranenloket. Samen met de zorgcoördinator kunt u een schriftelijk verzoek bij ABP indienen.

Blijvende invaliditeit met dienstverband

Als u een Militair InvaliditeitsPensioen heeft, kunt u een beroep doen op het Veteranenloket.

Ook kunt u aanspraak maken op voorzieningen en vergoedingen van de kosten voor geneeskundige verstrekkingen.